Devapen

Devapen

Flakon IM

Deva

Penisilin G prokain(kristalize), Penisilin G potasyum (kristalize)

Ambalaj: 400.000 Üİ (300.000/100.000 IU)x1 Flakon ve 1 çö-zücü

: 800.000IU (600.000/200.000 IU)x1 Flakon ve 1 çö-zücü.

Eşdeğeri: İecillineFlakon: 400.000 IUx1 Flakon,800.000 IUx1 Flakon(İ.E. Ulagay);PencainK Flakon: 400.000 IUx1 Flakon, 800.000 IUx1 Flakon(Bilim);Prokain Penicillin Flakon: 400.000 IUx1 Flakon, 800.000 IUx1 Flakon(TümEkip);PronapenFlakon: 800.000 IUx1 Flakon(Pfizer).

Endikasyon: Pnö-moni,otitis media, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, orofarenksinenfeksiyonları, akut ve kronik gonore, sifilizin bütün devreleri,Yaws, Bejel, Pinta, C. diphteriae portörlüğünün önlenmesi için antitoksineyardımcı olarak; anthrax (şarbon), febris recurrens, tetanus (yeterlidozlarda ve antitoksin ile birlikte);sıçan ısırığı humması,Erisipeloid ve bakteriyel endokardite karşı profilaksi.

Kontra Endikasyon: Penisilinveya prokaine karşı önceden aşırı duyarlık bulunması durumundakontrendikedir.

Uyarılar: Belirgin alerji ve/veya astmalıkişilerde penisilin ihtiyatla kullanılmalıdır. Penisilinle tedaviedilen hastalarda ciddi ve bazan fatal aşırı duyarlık (anafilaktoid)reaksiyonları bildirilmiştir. Anafilaksi parenteral tedavidensonra daha çok gö-rülürse de oral penisilin alan hastalarda da ortayaçıkabilir. Gebelik ve emzirme döneminde güvenle kullanılabileceğikanıtlanmamıştır.

Yan Etkileri: Makülopapülerdö-küntülerden eksfoliatif dermatite kadar değişik deri dö-küntüleri,ürtiker, serum hastalığı benzeri reaksiyonlar bu arada titreme,ateş, ödem, artralji ve düşkünlük gibi aşırı duyarlık reaksiyonlarıbildirilmiştir. Şiddetli ve çoğunlukla fatal anafilaksi bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Eritromisin,tetrasiklin gibi bakteriyostatik antibiyotiklerin eşzamanlıolarak uygulanması sonucu bakteriyel büyüme hızının yavaşlamasınedeniyle penisilinlerin bakterisidal etkileri azalabilir. Buantibiyotiklerin birlikte kullanımının uygun olduğu bazı seçilmişolgularda, antibakteriyel ajanların uygun dozlarının seçilmesive ilk olarak penisilin tedavisiyle başlanması etkileşim potansiyelinien aza indirir.

Doz Önerisi: Pnö-mokok enfeksiyonları tedavisinde 24 saattebir 400.000 ile 800.000 üniteDevapenverilir. Bu uygulamaya bütün klinik belirtilerkaybolup vücut ısısı 72 saat süreyle normal düzeyde kalıncaya kadardevam edilir. Streptokok enfeksiyonlarında, gö-rece hafif enfeksiyonlarda12 saatte bir 400.000 ünite veya 24 saatte bir 800.000 üniteDevapenverilir. Daha ciddi enfeksiyonlarda12 saatte bir 800.000 ünite uygulanmalıdır. Stafilokok enfeksiyonlarında12 saatte bir 400.000 ünite veya 24 saatte bir 800.000 üniteDevapenverilir. Menenjit, kavernöz sinüstrombozu gibi ağır enfeksiyonlarda 12 saatte bir 800.000 ünite verilmesiö-nerilir. Menenjit, menengokok sepsisi olgularında akut safhadakas içine her saatte bir 1.000.000 ünite suda eriyen penisilindenuygulanır. Daha sonra 12 saatte bir 800.000 üniteDevapenile tedaviye devam edilir. Gonokokenfeksiyonlarında genellikle akut ve komplikasyonsuz gonorede400.000-800.000 ünitelik tek bir enjeksiyon yeterli gelebilir. Primer,sekonder ve latent sifilizde 8 gün süreyle günde 800.000 üniteDevapenverilmesi ö-nerilir. asemptomatiknö-rosifiliz, geç semptom gösteren nö-rosifiliz ve kardiyovaskülersifiliz olgularında günde 800.000 ünite olmak üzere 10 gün süreyleverilir. Gebelik durumunda sifiliz tedavisinde de 10 gün süreylegünde 800.000 üniteDevapenverilir. Sifiliz tedavisi görmüş annenin çocuğu1. ve 6. aylarda serolojik teste tabi tutulmalıdır. Enfantil konjenitalsifilizdeDevapen2 yaşına kadar olan çocuklarda kilo başına 200.000ünite hesabıyla bö-lünmüş dozlar halinde 8-10 süreyle verilir. Difterive tetanos enfeksiyonlarında antitoksin uygulamasıyla birlikte12 gün süreyle 800.000 ünite veya daha yüksek dozdaDevapenö-nerilir.Profilaktik olarak: Romatizmal veya konjenitalkalp hastalığı bulunan hastaların tonsillektomi ve diş çekimi gibiküçük operasyonlarından önce ve sonra sekonder enfeksiyonlarınönlenmesi için 400.000 veya 800.000 üniteDevapenö-nerilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.