Diltizem

Diltizem

Ampul IV

M. Nevzat

Diltiazem

Ambalaj: 25 mgx1 Ampul ve 5 mL’lik çö-zücü Ampul.

Diltizem

Sürekli Salım Tableti

Diltiazem

Ambalaj: 30 mgx48 Tablet

Ambalaj: 60 mgx48tablet.

DiltizemSR

Sürekli Salım Tableti

Diltiazem

Ambalaj: 90 mgx48 Tablet

Ambalaj: 120mgx48 Tablet

Ambalaj: 240 mgx16 tablet.

Endikasyon: Esansiyelhipertansiyon tedavisinde ve koroner arter spazmının neden olduğuanjina pektoris ile efor ile oluşan kronik ve inatçı anjina pektorisinprofilaktik tedavisinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Ventrikülerpacemaker kullanılmayan hasta sinüs sendromu olan hastalarda,ventriküler pacemaker kullanılmayan II. veya III. derece atrioventrikülerbloku olan hastalarda, sistolik kan basıncı 120 mmHg’nin altında olanhipotansif hastalarda ve aşırı bradikardili hastalarda, diltiazemekarşı aşırı duyarlığı olanlarda ve röntgen yardımıyla akut miyokardenfarktüsü ve pulmoner konjesyonu olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Karaciğer ve böbrek hastalıkları olan bireylerdedikkatli kullanılmalıdır. Gebelerde ve emzirme süresinde kullanmagüvenliği kanıtlanmamıştır. Endikasyona gö-re bu risk faktö-rü daimagöz önünde bulundurulmalıdır.

Yan Etkileri: Bulantı,ödem, artimi, baş ağrısı, yüz kızarması, çarpıntı, bradikardi, hipotansiyon,senkop, kalp yetmezliği, baş dö-nmesi, sersemlik, sinirlilik, depresyon,halsizlik, uykusuzluk, konfüzyon, halüsinasyon, dispepsi, kusma,diyare ya da kabızlık, pirosiz, ürtiker, prurit, fotosensitivite,poliüri, noktüri, parestezi ve osteoartiküler ağrılar gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Diltiazeminbblokerler ve dijital müstahzarlarıyla birliktekullanımı, ilacın kardiyak kondüksiyonu üzerindeki etkisini artırır.

Doz Önerisi: Diltizem Ampul: Supraventriküler taşiaritmide0.25mg/kg’dir. Yeterli yanıt alınamazsa 15 dakika sonra 0.30 mg/kg doztekrar uygulanabilir. Koroner arter spazmına bağlı akut miyokardiyaliskemilerde önerilen doz 0.15 mg/kg’dir.Diltizem Tablet: Antianjinal tedavilerde 8 saat arayla aç karnınaalınır. Genelde başlangıç dozu olarak günde total 90 mg önerilmektedirve 30 mg Tablet günde 3 kez eşit aralıklarla verilir. Bu doz, tedricen1 ya da 2 günlük aralıklarla optimum yanıt alınana kadar artırılarak360 mg/gün’e kadar çıkartılabilir. Antihipertansif tedavilerdeönerilen günlük doz hastanın ve hastalığın durumuna gö-re 120-240 mgarasında değişmektedir.DiltizemSR Tablet: Hipertansiyon: Önerilen gün-lük doz, hastanınve hastalığın durumuna gö-re 12 saat arayla günde 2 kez uygulanan120 mg veya 180 mg ile günde 1 kez uygulanan 240 mg şeklindedir. Kroniktedavilerde maksimum antihipertansif etki genellikle 14 gün içindegö-rüldüğünden, tedaviye küçük dozlarla başlanmalı ve gereken dozayarlamaları bu süre dikkate alınarak yapılmalıdır.Anjina pektoris: Antianjinal tedaviyeDiltizemTablet ile başlanabilir. Geneldebaşlangıç dozu olarak 30 mg Tablet günde 3 kez eşit aralıklarla aç karnınaverilir. Gerektiğinde bu doz tedricen 1 ya da 2 günlük aralıklarlaoptimum yanıt alınana kadar artırılabilir.Diltizem SR 240 mg Tabletantianjinal tedavide kullanıldığında24 asat arayla sabahları aç karnına uygulanmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.