Enoksetin

Enoksetin

Tablet

Eczacıbaşı

Enoksasin

Ambalaj: 400 mgx10 tablet.

Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların neden olduğu ürogenital enfeksiyonlar (basitve komplike) deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (enfekte ekzema,selülit, impetigo, yüzeysel yaralar), orta kulak iltihabı, alt solunumyolu enfeksiyonları (bronkopnö-moni, akut ve kronik bronşit), genitalsistem enfeksiyonları (üretral ve endoservikal gonore, şankroid)ve şigellozis. Enoksasin tedavisine geçilmeden önce bakteriyolojikduyarlık testlerinin yapılması yararlıdır. Enoksasinin antibakteriyeletki alanına giren bakterilerden birinin enfeksiyona yol açtığıdüşünülüyorsa, bakteriyolojik test sonuçları beklenmeden tedaviyebaşlanabilir.

Kontra Endikasyon: Kinolonsınıfı antibakteriyellere aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde, ergenlikdö-nemi öncesi çocuklarda ve jüvenillerde, gebe ve emziren kadınlardakullanım güvenliği ile ilgili yeterli kanıt olmadığından kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Enoksasin tedavisi gö-ren hastaların‰3’ünde konvülziyonlar gö-rülmüştür. Enoksasin ö-nerildiği şekildekullanılsa bile, hastanın reaksiyon yeteneğini etkileyebilir.Motorlu taşıt ve makine kullanma yeteneğini azaltabilir. ağırböbrek yetmezliği durumlarında enoksasinin plazmadaki yarılanmasüresi iki katına çıkar.

Yan Etkileri: Bulantıve kusma, baş dönmesi, tat bozuklukları, hazımsızlık, baş ağrısı,karın ağrısı, deri dö-küntüleri görülebilir. Daha seyrek olarak, ö-dem,halsizlik, çarpıntı, diyare, ağızboğaz kuruluğu, stomatit, uykusuzluk,konvülziyon, tremor, pruritus, deride ışık duyarlığı, nadiren kristalüri,hematüri gö-rülmüştür.

İlaç Etkileşimleri: Enoksasinplazmadaki teofilin düzeylerini yükseltir. enoksasin ve kafeininbirlikte kullanımı kafein metabolizmasını geciktirir. enoksasinve fenbufenin birlikte kullanımı nadir olgularda konvülziyonlarayol açabilir.

Doz Önerisi: Toplam günlük dozlar iki kerede, yemeklerden önceveya sonra alınabilir. İdrar yolu enfeksiyonlarında ortalamadoz 3 gün süre ile günde 2 kez 200 mg’dir. Komplike üriner enfeksiyonlar,deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, solunum yolu enfeksiyonlarında(orta kulak iltihabı dahil) 7-14 gün süre ile günde 2 kez 400 mg’dir. Ü-retralendoservikal gonore ile penisilinaz yapanN. gonorrhoea’ye bağlı enfeksiyonlarda tekdoz olarak 400 mg verilir. Şigellozis’te doz, 5 gün süre ile günde 2kez 400 mg’dir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.