Foradil

Foradil

İnhalasyon Aerosolü

NovartisPharma

Formoterol fumarat

Ambalaj: 12 µg/dozx50 ve 100 ölçülüdozluk ambalaj.

Foradil

İnhaler Kapsül

Formoterol fumarat

Ambalaj: 12 µgx60 Kapsül ve 1 inhaler.

Endikasyon: Bronşiyal astım gibi reversiblobstrüktif hava yolları hastalığı olan hastalarda bronkokonstriksiyonunönlenmesi ve tedavisi; teneffüs edilen alerjenler, soğuk hava veya egzersizinneden olduğu bronkospazmın profilaksisi ile kronik bronşit ve anfizem dahil,reversibl kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalardabronkokonstriksiyonun önlenmesi ve tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Formoterolekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: İskemik kalp hastalığı, kardiyakaritmiler, özellikle üçüncü derece AV blok, şiddetli kardiyak dekompansasyon,idyopatik subvalvüler aortik stenoz, hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati,tirotoksikoz, QT intervalinde bilinen veya şüphelenilen uzamadurumlarının varlığında formoterol kullanan hastalarda özellikledoz sınırları konusunda olmak üzere, özel dikkat ve denetim gereklidir.Diyabetik hastalarda formoterol tedavisi başlatıldığında ek kanglukoz kontrolleri önerilir. Daha güvenilir bir alternatif olduğundagebelik dö-neminde kullanımından kaçınılmalıdır. Formoterol kullanananneler emzirmemelidir.

Yan Etkileri: Bazan tremor,ender olarak kas krampları, kas ağrısı, palpitasyonlar, baş ağrısı;ender olarak taşikardi, ajitasyon, baş dönmesi, anksiyete, sinirli-lik,uykusuzluk, bronkospazmda şiddetlenme, orofarengeal irritasyon;çok ender olarak şiddetli hipotansiyon, ürtiker, anjiyoödem, kaşıntı,egzantem gibi aşırı duyarlık reaksiyonları görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Kinidin,dizopiramid, fenotiyazinler, antihistaminikler ve trisiklik antidepresanlargibi ilaçlar QT intervalinin uzaması ve artmış ventriküler aritmiriskiyle ilişkili olabilir.Diğer sempatomimetiklerin birlikte verilmesi,formoterolün istenmeyen etkilerini güçlendirebilir. MAO inhibitörleriveya trisiklik antidepresanlarla tedavi edilmekte olan hastalaraformoterol dikkatle verilmelidi. Ksantin türevleri, steroidlerveya diüretiklerle birlikte tedavib2-agonistlerin olası hipokalemik etkisini kuvvetlendirebilir.badrenerjik blokerler formoterolünetkisini zayıflatabilirler veya antagonize edebilirler.

Doz Önerisi: Erişkinlerde kronik obstrüktif akciğer hastalığınındüzenli sürek tedavisi için, günde iki defa 1-2 inhaler kapsül (12-24 mg).Reversibl obstrüktif hava yolları hastalığının düzenli sürek tedavisi için,günde iki defa 1-2 inhaler kapsül (12-24 mg). Gerekirse sürek tedavisi içingerekli doza ek olarak belirtilerin hafifletilmesi için her gün 1-2 kapsülilave edilebilir. Ciddi astım hastalarında 2 inhaler kapsül (24 mg) gerekliolabilir. 5 yaşındaki ve daha büyük çocuklarda reversibl obstrüktif havayolları hastalığının düzenli sürek tedavisi için, günde iki defa 1 inhalerkapsül (12 mg). Gerekirse sürek tedavisi için gerekli doza ek olarakbelirtilerin hafifletilmesi için her gün 1-2 kapsül ilave edilebilir.Kapsüller bilister ambalajından kullanımdan hemen önce çıkarılmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.