Fungizone IV

Fungizone IV

Fungizone IV nedir ne için kullanılır, Fungizone IV nasıl kullanılır, Fungizone IV ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Enfüzyon

Amfoterisin B

Ambalaj:

 50 mgx1 Flakon ve 10 mL'lik 1 çözücü ampul.

Endikasyon:

 Spesifikolarak kriptokokkozis (torulozis); Kuzey Amerika blastomikozisi,moniliyazis, koksidioidomikozis ve histoplazmozisin disemineformları;Mucor, Rhizopus, Absidia,Entomophthora Basidiobolus türlerinin etkili olduğu mukormikozis (fiko mikozis); sporotrikozis (Sporothrix schenckii); aspergilloz(Aspergillus fumigatus) tedavisinde uygulanır. Bu ilaç, Amerikan mukokutanöz layşmanyaz tedavisinde yararlı olabilir, ancak bu hastalığın primer tedavisinde tercih edilen ilaç değildir.

Kontrendikasyon:

 Hekimin,tedavisi gereken durumun yaşamı tehdit ettiği ve sadece bu tedaviye yanıt vereceğini düşünmesi koşulu dışında, amfoterisin B’ye karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Amfoterisin B esas olarak ilerleyici ve potansiyel olarak fatal fungus enfeksiyonları olan hastaların tedavisinde uygulanmalıdır. Gebe Kadınlardaki sistemik fungal enfeksiyonlar, amfoterisin B ile başarıyla tedavi edilmiş ve fetüste görünür bir zararlı etki saptanmamıştır; ancak kaydedilmiş olgu sayısı az olduğundan, gebelik sırasında sadece çok gerekli olduğunda kullanılmalıdır. Amfoterisin B’nin insan sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, uygulama ve eliminasyon süresinde, emzirmenin kesilmesi düşünülmelidir.

Yan Etkileri:

 En sıkraslanan yan etkiler, ateş (bazan titreme ile birlikte), baş ağrısı, anoreksi,kilo kaybı, bulantı ve kusma, hastalık hissi, dispepsi, diyare, kas ve eklem ağrıları şeklinde yaygın ağrılar, epigastrik kramplar ve enjeksiyon bölgesinde flebit ve tromboflebit birlikte lokal venöz ağrı, normokromik ve normositik anemi nedir. Hipokalemi, azotemi, hipostenüri, renal tübüler asidoz nefrokalsinozis dahil olmak üzere anormal renal fonksiyon sık rastlanan (5 g’den fazla) amfoterisin B uygulanan hastalarda olmak üzere, bazı kalıcı bozukluklar oluşabilmektedir. Anüri, oligüri, aritmiler, ventriküler fibrilasyon,dispne, kardiyak arrest, hipertansiyon ve hipotansiyon dahil olmak üzere kardiyovasküler toksisite, koagülasyon bozuklukları, trombositopeni, lökopeni,agranülositoz, eozinofili, lökositoz, melena veya hemorajik gastroenterit,makülopapüler döküntü, işitme kaybı, kulak çınlaması, geçici vertigo, görme bulanıklığı ve çift görme, periferik nöropati, konvülsiyonlar ve diğer nörolojik semptomlar, kaşıntı (döküntü olmadan), anafilaktoid reaksiyonlar,akut karaciğer yetmezliği ve kızarma, daha az sıklıkla veya nadiren rastlanan yan etkileridir.

İlaç Etkileşimleri:

 Antineoplastik İlaçlar (örneğin azot hardalı) renal toksisite potansiyelini artırdıklarından,amfoterisin B ile vermeleri halinde, uygulama dikkatle yapılmalıdır.Kortikosteroidler ve kortikotropin (ACTH), amfoterisin B’nin neden olduğu hipoglisemiyi potansiyalize edebilmektedir. Amfoterisin B’nin neden olduğu hipokalemi, dijital glikozitlerin toksisitesini potansiyelize edebilir.Amfoterisin B ile sinerjik etki gösterdiği kaydedilen flusitozin bağlı toksisite, selüler uptake’in azalması ve renal ekskresyonun bozulmasınedeniyle, birlikte uygulama durumunda artabilir. Diğer nefrotoksik ilaçlar amfoterisin B’nin birlikte uygulanmasında, renal toksisite potansiyeli arttığından, uygulama dikkatle yapılmalıdır. Amfoterisin B’ye bağlı hipo-kalemi,iskelet kaslarını gevşeten ilaçların (örneğin tubokürarin) kürariform etkisiniartırabilir.

Doz Önerisi:

 Fungizone IV, 6 saatlik bir süre içinde, İV tedavi için alışılmış önlemlere dikkat edilerek, yavaş IV infüzyonla uygulanmalıdır.IV enfüzyon için önerilen konsantrasyon 0.1 mg/ml (1 mg/10 mL)’dir. Amfoterisin B'ye karşı tolerans bireysel olarak değiştiğinden, dozaj hastanın spesifik gereksinimine göre ayarlanmalıdır. Genellikle tedaviye,vücut ağırlığına göre hesaplanan 0.25 mg/kg/-gün dozuyla başlanır,tolerans durumuna göre yavaşça arttırılır. Başlangıçta 20 mL %5 dekstroz içinde 1 mg’lik bir test dozunun 20-30 dakika içinde İV olarak uygulanması tercih edilebilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...