Fungizone IV

Fungizone IV

Enfüzyon

BMS

Amfoterisin B

Ambalaj: 50 mgx1 Flakon ve 10 mL’lik 1çö-zücü ampul.

Endikasyon: Spesifikolarak kriptokokkozis (torulozis); Kuzey Amerika blastomikozisi,moniliyazis, koksidioidomikozis ve histoplazmozisin disemineformları;Mucor, Rhizopus, Absidia,EntomophthoraveBasidiobolustürlerininetken olduğu mukormikozis (fikomikozis); sporotrikozis (Sporothrix schenckii); aspergillozis(Aspargillus fumigatus) tedavisinde uygulanır. Bu ilaç, Amerikan mukokütanözleşmanyazisi tedavisinde yararlı olabilir, ancak bu hastalığınprimer tedavisinde tercih edilen ilaç değildir.

Kontra Endikasyon: Hekimin,tedavisi gereken durumun yaşamı tehdit ettiği ve sadece bu tedaviyeyanıt vereceğini düşünmesi koşulu dışında, amfoterisin B’ye karşı aşırıduyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Amfoterisin B esas olarak ilerleyici ve potansiyel olarakfatal fungus enfeksiyonları olan hastaların tedavisinde uygulanmalıdır. Gebekadınlardaki sistemik fungal enfeksiyonlar, amfoterisin B ile başarıylatedavi edilmiş ve fetüste görünür bir zararlı etki saptanmamıştır; ancakkaydedilmiş olgu sayısı az olduğundan, gebelik sırasında sadece çok gerekliolduğunda kullanılmalıdır. Amfoterisin B’nin insan sütüne geçip geçmediğibilinmediğinden, uygulama ve eliminasyon süresinde, emzirmenin kesilmesidüşünülmelidir.

Yan Etkileri: En sıkraslanan yan etkiler, ateş (bazan titreme ile birlikte), baş ağrısı, anoreksi,kilo kaybı, bulantı ve kusma, hastalık hissi, dispepsi, diyare, kas ve eklemağrıları şeklinde yaygın ağrılar, epigastrik kramplar ve enjeksiyon bölgesindefilebit ve trombofilebitle birlikte lokal venöz ağrı, normokromik ve normositikanemidir. Hipokalemi, azotemi, hipostenüri, renal tübülerasidoz venefrokalsinoz dahil olmak üzere anormal renal fonksiyon sık raslanan (5 g’denfazla) amfoterisin B uygulanan hastalarda olmak üzere, bazı kalıcı bozukluklaroluşabilmektedir. Anüri, oligüri, aritmiler, ventriküler fibrilasyon,dispne, kardiyak arrest, hipertansiyon ve hipotansiyon dahil olmak üzerekardiyovasküler toksisite, koagülasyon bozuklukları, trombositopeni, lökopeni,agranülositoz, eozinofili, lökositoz, melena veya hemorajik gastroenterit,makülopapüler döküntü, işitme kaybı, kulak çınlaması, geçici vertigo, görmebulanıklığı veya çift görme, periferik nöropati, konvülsiyonlar ve diğernörolojik semptomlar, kaşıntı (döküntü olmadan), anafilaktoid reaksiyonlar,akut karaciğer yetmezliği ve kızarma, daha az sıklıkla veya nadiren raslananyan etkileridir.

İlaç Etkileşimleri: Antineoplazikilaçlar (örneğin azot hardalı) renal toksisite potansiyelini artırdıklarından,amfoterisin B ile verilmeleri halinde, uygulama dikkatle yapılmalıdır.Kortikosteroidler ve kortikotropin (ACTH), amfoterisin B’nin neden olduğuhipokalemiyi potansiyelize edebilmektedir. Amfoterisin B’nin neden olduğuhipokalemi, dijital glikozitlerin toksisitesini potansiyelize edebilir.Amfoterisin B ile sinerjik etki gösterdiği kaydedilen flusitozine bağlıtoksisite, selüler uptake’in azalması ve renal ekskresyonun bozulmasınedeniyle, birlikte uygulama durumunda artabilir. Diğer nefrotoksik ilaçlarlaamfoterisin B’nin birlikte uygulanmasında, renal toksisite potansiyeliarttığından, uygulama dikkatle yapılmalıdır. Amfoterisin B’ye bağlı hipo-kalemi,iskelet kaslarını gevşeten ilaçların (örneğin tubokürarin) kürariform etkisiniartırabilir.

Doz Önerisi: FungizoneIV, 6 saatlik bir süre içinde, İV tedavi içinalışılmış önlemlere dikkat edilerek, yavaş IV enfüzyonla uygulanmalıdır.İV enfüzyon için önerilen konsantrasyon 0.1 mg/ml (1 mg/10 mL)’dir. AmfoterisinB’ye karşı tolerans bireysel olarak değiştiğinden, dozaj hastanınspefisik gereksinimine gö-re ayarlanmalıdır. Genellikle tedaviye,vücut ağırlığına gö-re hesaplanan 0.25 mg/kg/-gün dozuyla başlanır,tolerans durumuna gö-re yavaşça artırılır. Başlangıçta 20 mL %5dekstroz içinde 1 mg’lik bir test dozunun 20-30 dakika içinde IV olarakuygulanması tercih edilebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.