GeralgineK

GeralgineK

Tablet

Münir Şahin

Parasetamol 500mg, kafein 30 mg, kodein fosfat 10 mg

Ambalaj: 20 tablet.

Eşdeğeri:

PirosalTablet: 20 tablet(Saba).

Endikasyon: Baş ağrıları,eklem, kol ve bacak ağrıları, grip ve soğuk algınlıklarından kaynaklananateş, ağrı ve öksürük durumlarında endikedir.

Kontra Endikasyon: Bileşenlerdenherhangi birine aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.

Uyarılar: Hemopoietik sistem hastalıkları,böbrek ve karaciğer bozukluklarında dikkatle kullanılmalıdır.Gebelerde ve emziren annelerde kesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır.Uzun süre kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Deri dö-küntüleriveya diğer alerjik reaksiyonlar nadiren gö-rülür. Parasetamolünuzun süreli kullanımında bazı hematolojik bozukluk olguları bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Parasetamolantikoagülanların etkisini hafifçe artırabilir. Kodein, SSSdepresanları ve alkolün etkisini potansiyelize edebilir. MAO inhibitörleriylebirlikte kullanımı hipotansiyon ve baş dönmesine yol açabilir.Trisiklik antidepresanlar, barbitüratlar ve alkol, parasetamolünhepatotoksisitesini artırabilir.

Doz Önerisi: Yetişkinlere her 6-8 saatte 1-2 Tablet (gündemaksimum 8 Tablet) ve 10-15 yaş arası çocuklara her 4-6 saatte bir ½-1Tablet önerilir.

GeralgineM

Ampul

Metamizol sodyum

Ambalaj: 1 g/2 mLx10 ampul.

Eşdeğeri:

Adepiron Ampul: 1 g/2 mLx10 Ampul(Adeka);Andolor Ampul: 1 g/2 mLx10 ampul(İ.E.Ulagay);Devaljin Ampul: 1 g/2 mLx10 Ampul(Deva);Nogesic Ampul: 1 g/2 mLx10 Ampul(Koçak);Novalgin Ampul: 1 g/2 mLx10 Ampul(SanofiAventis);NovoPlan Ampul: 1 g/2 mLx10 ampul(Aroma).

GeralgineM

Şurup

Metamizol sodyum

Ambalaj: 250 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Adepiron Şurup: 250 mg/5 mLx100 mL(Adeka);NovalginŞurup: 250 mg/5 mLx100 mL(SanofiAventis).

Endikasyon: Şiddetliakut ve kronik ağrılar (örn. romatizmal hastalıklardaki ağrılar,baş ve diş ağrıları, tümör ağrıları, yaralanmalar, postoperatifağrılar); mide bağırsak kanalına, safra yollarına, böbrek ve altidrar yollarına ait spastik kö-kenli, şiddetli akut ve kronik ağrılar;başka önlemlerle, örneğin soğuk nemli kompresle düşürülemeyenyüksek ateş.

Kontra Endikasyon: Pirazolonalerjisi veya intoleransı (örn. metamizol, izopropilaminofenazon,propifenazon, fenazon veya fenilbutazon içeren ilaçlara aşırı duyarlık)olan hastalarda, hepatik porfiri, doğuştan glukoz6-fosfat dehidrogenazeksikliği, kan diskrazileri gibi bazı metabolizma hastalıklarındakullanılmamalıdır.

Uyarılar: Bronş astması veya özellikle saman nezlesi şeklindebelirtilerin eşlik ettiği kronik solunum yolu enfeksiyonu olanhastalar veya çeşitli ağrı ve romatizma ilaçlarına karşı aşırı duyarlığı(analjezik astması, analjezik intoleransı) olan kişiler dipironkullandıkları zaman astma veya şoka maruz kalabilirler. Aynı durum,az miktarda alkol aldıkları zaman aksıran, gözleri yaşaran, yüzdeşiddetli kızarmadan yakınan veya besin maddelerine, kürklere,saç boyalarına, konservasyon maddelerine karşı deri reaksiyonları,kaşıntı, ürtiker gibi aşırı duyarlık gösteren hastalar için de geçerlidir.Gebelerdeözellikle ilk 3 ay ve son 6 hafta içinde kesin bir endikasyon varsakullanılmalıdır. Tıbbi zorunluluk olmadıkça 3 aylıktan küçük veya5 kg’den düşük ağırlıktaki bebeklere uygulanmamalıdır. Müstahzarlarınparenteral formlarının uygulanması sırasında anafilaktik şokgö-rülebilir.

Yan Etkileri: Şok ve agranülositoz,lö-kopeni, trombositopeni gibi kan tablosu bozuklukları, agranülositoz,yüksek ateş, titreme, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, ağızburunboğazgenitalve anal bölgelerde enflamatuvar lezyonlar gibi belirtilerle ortayaçıkabilir.

İlaç Etkileşimleri: Siklosporinile kullanıldığında siklosporin düzeylerini düşürebilir. Dipironve alkol birbirlerinin etkilerini artırırlar.

Doz Önerisi: alışılmış bir kerelik doz erişkinlerde 0.5-1 g veçocuklarda 120-150 mg’dir. Bu doz günde 3-4 kere tekrarlanabilir. 1 g’ninüstündeki dozlar IV verilmelidir.Bir kerede 2.5 g ve bir günde 5 g’den fazla alınmamalıdır.

GeralgineP

Eliksir

Parasetamol

Ambalaj: 120 mg/5 mLx150 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: aPerPediyatrik Şurup: 120 mg/5mLx150 mL(Aroma);Calpol Süspansiyon: 120 mg/5 mLx150 mL(GSK);MinafenŞurup: 120 mg/5 mLx150 mL(Drogsan);ParacetamolPediyatrik Eliksir: 120 mg/5mLx150 mL(Saba);Parasedol Eliksir: 120 mg/5 mLx150 mL(Koçak);SedalonEliksir: 120 mg/5 mLx150 mL(Günsa);SetamolPediyatrik Eliksir: 120 mg/5mLx150 mL(Yeni İlaç);Tamol Şurup: 120 mg/5 mLx150 mL(İlsan);TempoEliksir: 120 mg/5 mLx150 mL(Akdeniz).

Endikasyon: Çocuklardahafif ve orta şiddetli ağrılar ile ateşin semptomatik tedavisinde endikedir.

Kontr.E.: Parasetamole aşırı duyarlığı olduğu bilinenhastalar ile karaciğer ve böbrek yetmezilği olan hastalarda kontrendikedir.

Kontra Endikasyon: Parasetamole aşırı duyarlığı, karaciğer veböbrek yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırı dozuna bağlı birkomplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumunda toksisite görülebilir.Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatik yetmezliği olanlardadoktor kontrolü altında kullanılmalıdır.- 5 günden uzun süren a ğrılarda, ateşi39,5 °C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun süren ateşte ve tekrarlayanateş olgularında doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlık reaksiyonlarına ve makülopapülerdöküntülere neden olabilir. Yine çok nadir olarak mide bulantısı görülebilir.Uzun süreli kullanımda nadir olarak hemolitik anemi, trombositopenik purpura veagranülositoz olguları bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Yüksek dozda uzun süreli kullanımda antikoagülanlarınetkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılan parasetamolkumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir, ürinez,5-hidroksiindol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Kloramfenikol, barbitüratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin, mideboşaltma süresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolünhepatotoksik etkisini artırır.

Doz Önerisi: alışılmışbir kerelik doz erişkinlerde 0.5-1 g ve çocuklarda 120-150 mg’dir.Bu doz günde 3-4 kere tekrarlanabilir.Maksimum bir kerelik doz 2.5 g ve maksimum bir günlük doz 5 g’dir.

GeralgineP

Tablet

Parasetamol 500mg, kafein 30 mg

Ambalaj: 20 tablet.

Eşdeğeri: DarvolinTablet: 20 tablet(Eczacıbaşı);MedafeinTablet: 20 Tablet(Koçak);NopainPlus Tablet: 20 tablet(CaSel);SetakafTablet: 20 tablet(Kurtsan);TermalgineForte Tablet: 20 tablet(Novartis CH);TylolPlus Tablet: 20 tablet(Nobel).

Endikasyon: Ağrı kesiciolarak baş ağrılarında, iskelet kası ağrılarında, romatizma veartrit durumlarında, diş ağrılarında, soğuk algınlığı veya diğerbakteriyel ve viral enfeksiyonlarda kullanılır. Ayrıca, asetilsalisilikasit alerjisi veya kontrendikasyonunda hemostatik rahatsızlıkları(antikoagülan ve ürikozürik tedavi dahil olmak üzere), üst gastrointestinalkanal rahatsızlıkları (ülser, gastrit, hiatus hernia) olan kişilerdede analjezik/antipiretik olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: Parasetamolve kafeine karşı aşırı duyarlık hallerinde, ağır karaciğer ve böbrekhastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Karaciğer, böbrek, kalp, akciğer hastalarıyla dahaönce anemisi olanlarda mutlaka hekim kontrolü altında kullanılmalıdır.Kronik alkoliklerde terapö-tik dozlardan sonra hepatik toksisiteve ağır karaciğer hasarı ortaya çıkabilir. Günlük toplam doz 2g’nin altında tutulmalıdır. Gebelerde ve emziren annelerde hekimkontrolü altında kullanılması önerilir.

Yan Etkileri: Çok seyrekolarak hemolitik anemi, nötropeni, lö-kopeni, pansitopeni, trombositopenigö-rülebilir.Ürtiker, eritemli deri reaksiyonları, derierüpsiyonu, hipoglisemi gö-rülebilir. Mide bulantısı, kusma, karınağrısı seyrek de olsa bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Oral kontraseptifler,parasetamolün eliminasyon yarıömrünü azaltır. Metoklopramid parasetamolünemilimini hızlandırır. Simetidin ve oral kontraseptifler kafein metabolizmasınıinhibe edebilir. Aktif kö-mür parasetamol emilimini azaltır. Parasetamolile birlikte kloramfenikol uygulaması serum düzeyini yükseltir.

Doz Önerisi: alışılmış bir kerelik doz erişkinlerde 0.5-1 g veçocuklarda 120-150 mg’dir. Bu doz günde 3-4 kere tekrarlanabilir. Maksimumbir kerelik doz 2.5 g ve maksimum bir günlük doz 5 g’dir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.