Hipersar

Hipersar

Film Tablet

İE Ulagay

Olmesartan medoksimil

Ambalaj: 10 mgx28 tablet

: : 20 mgx28 tablet

: : 40 mgx28tablet.

Eşdeğeri: OlmetecFilm Tablet: 10 mgx28tablet, 20 mgx28 tablet, 40 mgx28 tablet(Pfizer).

Endikasyon: Esansiyelhipertansiyon tedavisi.

Kontra Endikasyon: Olmesartan medoksomilin diğer bileşenlerinden birineaşırı duyarlık, gebeliğin ikinci ve üçüncü üç aylık dönemi, emzirme, safrakanalı obstrüksiyonu.

Uyarılar: Kuvvetli diüretik tedavi, gıdayla alınan tuzda kısıtlama,diyare veya kusma nedeniyle hacim ve/veya tuzda azalma olan hastalarda,özellikle ilk dozdan sonra semptomatik hipotansiyon meydana gelebilir. İlaçuygulanmadan önce bu gibi durumlar düzeltilmelidir. Diğer anjiyotensin IIantagonistleri ve ACE inhibitörleriyle olduğu gibi olmesartan medoksomil tedavisisırasında özellikle böbrek bozukluğu ve/veya kalp yetmezliği varlığındahiperkalemi meydana gelebilir. Riskli hastalarda serum potasyumu düzeylerininyakından izlenmesi önerilir. Aort veya mitral kapak stenozu veya obstrüktifhipertrofik kardiyomiyopati hastalarında özel dikkat gösterilmelidir. Primeraldosteronizm hastalarında olmesartan medoksomil kullanımı önerilmemektedir.İskemik kalp hastalığı veya iskemik serebrovasküler hastalığı olanlarda aşırıkan basıncı düşmesi bir miyokard enfarktüsü veya felçle sonuçlanabilir.Gebeliğin ikinci ve üçüncü üç ayında kontrendikedir. Ayrıca, ilk üç ayda dakullanılmamalıdır. Tedavi sırasında gebelik meydana gelirse olmesartanmedoksomil mümkün olduğu kadar kısa bir sürede kesilmelidir. Emziren sıçanlarınsütüne geçmektedir fakat insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu ilacıkullanan anne bebeğini emzirmemelidir. Olmesartan medoksomilin araba sürmeüzerindeki etkileri özel olarak araştırılmamış olsa da, antihipertansif tedaviuygulanan hastalarda, araba sürme veya makine kullanma bakımından bazan başdönmesi veya yorgunluk meydana gelebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Yan Etkileri: Plasebo kontrollü monoterapi araştırmalarında sadecetedaviyle ilgili tek yan etki baş dönmesidir. Sersemlik, bronşit, öksürük,farenjit, rinit, baş ağrısı, karın ağrısı, diyare, dispepsi, gastroenterit,mide bulantısı, artirit, sırt ağrısı, iskelet ağrısı, hematüri, idrar yoluenfeksiyonu, göğüs ağrısı, yorgunluk, grip benzeri semptomlar, periferal ödem,ağrı görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Potasyum tutucu diüretikler, potasyum takviyeleri,potasyum içeren tuz ikame ürünleri veya serum potasyum düzeylerini artırabilendiğer ilaçlarla (örn. heparin) birlikte kullanımı önerilmez. NSAİİ'lar veanjiyotensin II antagonistlerin birlikte kullanımının riski, akut böbrekyetmezliğinin meydana gelmesidir. Antasitle (alüminyum magnezyum hidroksit)tedaviden sonra olmesartanın biyoyararlanımında makul bir azalma gözlenmiştir.Olmesartan medoksomil ve lityumun kombinasyon halinde kullanılması önerilmez.

Doz Önerisi: Başlangıç dozu günde bir kez 10 mg'dir. Optimal bir dozolarak günde bir kez 20 mg'ye yükseltilebilir. Kan basıncında ek bir azaltmagerekiyorsa doz günde maksimum 40 mg'ye artırılabilir veya hidroklorotiyazit tedavisieklenebilir. Antihipertansif etkisi esas olarak tedavinin başlangıcındanitibaren iki hafta içinde mevcuttur ve tedavinin başlangıcından itibarenmaksimum 8 haftaya kadar sürer. Tabletlerin gıdayla birlikte veya gıdaolmaksızın her gün aynı zamanda, örneğin sabah kahvaltısında alınması önerilir.65 yaşın üstündeki hastalarda maksimum doz, her gün 20 mg’dir. Hafif veya ortaölçüde böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi 20-60 mL/dak) dozher gün 20 mg’dir. Şiddetli böbrek yetmezliği olanlarda, karaciğer yetmezliğiolanlarda, çocuklarda ve 18 yaşa kadar ergenlerde kullanılmaz.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.