Hivid

Hivid

Lak Tablet

Roche

Zalsitabin

Ambalaj: 0.375 mgx100 Tablet

: 0.750 mgx100 Tablet.

Endikasyon: Zidovudintedavisini tolere edemeyen veya zidovudin tedavisiyle sonuçalınamayan ilerlemiş HIV enfeksiyonlu erişkin hastaların zidovudinletedavisine alternatif olarak zalsitabin monoterapisi endikedir.İlerlemişHIV enfeksiyonu olan erişkin hastaların tedavisinde, zidovudinlekombinasyon halinde zalsitabin tedavisi endikedir.

Kontra Endikasyon: Duyarlıkişilerde kontrendikedir.

Uyarılar: Hastalara zalsitabinin HIV enfeksiyonunuiyileştirici bir ajan olmadığı, ilerlemiş HIV enfeksiyonuna bağlı,fırsatçı enfeksiyonlar dahil, hastalıkların gö-rülmeğe devam edebileceğive zalsitabinin bu hastalıkların insidansını ya da frekansınıazalttığının gösterilmediği belirtilmelidir.Hastalara, zalsitabinveya diğer antiretroviral ilaçların HIV’in transmisyonunu önlemekiçin uygulanan yöntemlere devam etme gereğini ortadan kaldırmadığısöylenmelidir. Gebe kalabilecek yaşlardaki kadınlar, zalsitabinkullanırken gebelik önleyici yöntemler kullanmalıdır. Böbrek işleviçok bozuk olan hastalarda zalsitabin dozu azaltılmalıdır. Öncedenmevcut karaciğer hastalığı olan hastalar veya geçmişlerinde alkolkullanmış olan hastalarda zalsitabin kullanımı hepatik işlev bozukluğununşiddetlenmesine neden olabilir. Bu gibi hastalarda gerekirse dozazaltılmalı ya da ilaç kesilmelidir. Zalsitabinin en önemli kliniktoksisitesi periferik nö-ropatidir. Nö-ropati, narkotik analjezikgerektirecek kadar şiddetli ağrıya neden olabilir ve özelliklezalsitabin tedavisi hemen kesilmediği takdirde potansiyel olarakirreversibldir.

Yan Etkileri: Zalsitabininen önemli yan etkisi periferik nö-ropatidir. Sık olarak oral ülser,mide bulantısı, disfaji, anoreksi, diyare, karın ağrısı, kusma,konstipasyon, deride kızarıklık, kaşıntı, terleme, baş ağrısı,baş dönmesi, miyalji, artralji, kilo kaybı, yorgunluk, ateş, rigor,gö-ğüs ağrısı, farenjit gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Zalsitabininperiferik nö-ropatiye neden olabilecek ilaçlarla birlikte kullanımındankaçınılmalıdır. Özellikle kloramfenikol, sisplatin, dapson, disülfiram,etiyonamid, glutemid, altın, hidralazin, iyodokinol, izoniazid,metronidazol, nitrofurantoin, fenitoin, ribavirin ve vinkristinleberaber kullanımı önerilmez. Zalsitabinin didanosinle birliktekullanılması önerilmez. Amfoterisin, foskamet ve aminoglikozitlergibi ilaçlar, zalsitabinin renal klirensine müdahale ederek (vesistemik riski artırarak) periferik nö-ropati ve zalsitabine bağlıdiğer toksisitelerin riskini artırabilir.

Doz Önerisi: Monoterapi: İlerlemiş HIV enfeksiyonu olan erişkin hastalardaHivid’in önerilen monoterapi oral dozu8 saatte bir 0.750 mg’dir (toplam günlük doz 2.25 mg). Orta veya şiddetliperiferik nö-ropati işaret ve semptomları geliştiren hastalarda,özellikle bu semptomlar bilateral ise ve 72 saatten fazla sürerseHivid’e ara verilmelidir. Ancak, periferiknö-ropatiye bağlı bütün bulgular, “hafif” semptomlar haline geldiktensonraHividtedavisinetekrar başlanmalıdır (%50 dozda, yani her 8 saatte bir 0.375 mg’lik 1Tablet).Kombinasyon tedavisi: Önerilen kombinasyon tedavisi,her 8 saatte bir 200 mgRetrovir(zidovudin) ile beraber oral 0.750 mg’likHividdozudur (toplam günlük doz 2.25mgHividve 600 mgRetrovir).

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.