İmmucyst

İmmucyst

Flakon

SanofiPasteur

BCG Connaught suşu81 mg (=10.5±8.7x108Koloni Formasyon Ünitesi)

Ambalaj: 1 liyofilize Flakon ve 3mL çö-zücü flakon.

Endikasyon: İntravezikal yolla, mesanedekiprimer ve relaps karsinoma in situ (CIS) tedavisi ve tümör tekrarlamasıklığını azaltmada endikedir. Papiller tümörlerle birlikte yada tek başına gö-rülen karsinoma in situ tedavisinde de uygulanabilir.Aynı zamanda, daha önce herhangi bir ajanla tedavi edilmeye çalışılmış,ancak başarılı olunamamış mesanenin in situ tümörlerinin tedavisindede endikedir.

Kontra Endikasyon: Ateşi yüksek hastalarda ateşinnedeni belirlenip ortadan kaldırılmadıkça, uygulanmamalıdır.Bir enfeksiyon gö-rülürse, enfeksiyon kontrol altına alınıncayakadar tedavi ertelenmelidir. Üriner sistem enfeksiyonu olan hastalar,BCG enfeksiyonunun yayılması ve mesane irritasyonunun şiddetininartması riskinden dolayı BCG/Connaught tedavisine alınmamalıdır.Gebelikve emzirmede kontrendikedir.

Uyarılar: Mesane içinde enflamasyon; hematüri,dizüri, pollaküri ve üriner sistem bakteriyel enfeksiyonları ilebirlikte gö-rülmektedir. Bulantı, diyare, anemi ve lö-kopeni, prostatve üretral obstrüksiyon ve sistemik BCG enfeksiyonu ile ölümgörülebilir.

Yan Etkileri: Lokal yan etkiler genellikle,3. vezikal instilasyonun ardından gö-rülmekte ve genel olarak; dizüri,pollaküri, hematüri, sistit, idrar zorluğu, üriner sistem enfeksiyonu,inkontinans, kramp/ağrı şeklindedir. İntravezikal uygulamanın ardındangö-rülen sistemik reaksiyonlar ise genellikle 1-3 günde sona ererve genel olarak; halsizlik, 38°C’nin üzerinde ateş, titreme, anemi, bulantı/kusma,iştahsızlık, miyalji/artralji/artrit, diyare, lö-kopeni, renal toksisite,genital ağrı şeklinde gö-rülmektedir. Granülomatöz prostat, ciltdö-küntüsü, orşit ve renal apse rapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Olası bir mikobakteriyel enfeksiyonkuşkusu nedeniyle yapılacak olan tüberkülin cilt testinde yanlışyorumlamalara ve/veya teşhise neden olabilir.

Doz Önerisi: Kısa süreli tedavilerde TUR veya sonrası 14.günden başlayarak haftada bir doz 50 mL steril serum fizyolojik ilesulandırılarak kullanılmalıdır. Uygulama kateter ile intravezikalyoldan yapılmalıdır. 6 hafta sonra yapılacak monitö-rizasyon sonrasındatoplam 50 haftada tedavi tamamlanmış olur. Uzun süreli tedavilerdeise TUR veya biyopsi sonrası 14. günden başlayarak haftada 1 doz 50mL steril serum fizyolojikle sulandırılarak kullanılmalıdır. Uygulamakateter ile intravezikal yoldan yapılmaktadır. 6 haftalık indüksiyonküründen sonra yapılacak monitö-rizasyon sonrasında 3, 6, 12, 18ve 24. aylarda birer kez uygulanarak tedavi sağlanır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.