İmmucyst

İmmucyst

İmmucyst nedir ne için kullanılır, İmmucyst nasıl kullanılır, İmmucyst ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Flakon

BCG Connaught suşu 81 mg (=10.5±8.7x 108 Koloni Formasyon Ünitesi)

Ambalaj:

 1 liyofilize Flakon ve 3 mL çözücü flakon.

Endikasyon: 

İntravezikal yolla, mesanede primer ve relaps karsinoma in situ (CIS) tedavisi ve tümör tekrarlanma sıklığını azaltma da endikedir. Papiller tümörlerle birlikte yada tek başına gö-rülen karsinoma in situ tedavisinde de uygulanabilir.Aynı zamanda, daha önce herhangi bir ajanla tedavi edilmeye çalışılmış,ancak başarılı olunamamış mesanenin in situ tümörlerinin tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon: 

Ateşi yüksek hastalarda ateşin nedeni belirlenip ortadan kaldırılmadıkça, uygulanmamalıdır.Bir enfeksiyon görülürse, enfeksiyon kontrol altına alınıncaya kadar tedavi ertelenmelidir. Üriner sistem enfeksiyonu olan hastalar,BCG enfeksiyonunun yayılması ve mesane irrigasyonunun şiddetinin artması riskinden dolayı BCG/Connaught tedavisine alınmamalıdır.Gebelik Ve emzirmede kontrendikedir.

Uyarılar: 

Mesane içinde inflamasyon; hematüri,dizüri, pollaküri ve üriner sistem bakteriyel enfeksiyonları ile birlikte görülmektedir. Bulantı, diyare, anemi ve lökopeni, prostat ve üretral obstrüksiyon ve sistemik BCG enfeksiyonu ile ölüm görülebilir.

Yan Etkileri: 

Lokal yan etkiler genellikle,3. vezikal instilasyonun ardından gö-rülmekte ve genel olarak; dizüri,pollaküri, hematüri, sistit, idrar zorluğu, üriner sistem enfeksiyonu,inkontinans, kramp/ağrı şeklindedir. İntravezikal uygulamanın ardından görülen sistemik reaksiyonlar ise genellikle 1-3 günde sona erer ve genel olarak; halsizlik, 38°C’nin üzerinde ateş, titreme, anemi, bulantı/kusma,iştahsızlık, miyalji/artralji/artrit, diyare, lökopeni, renal toksisite,genital ağrı şeklinde görülmektedir. Granülomatöz prostat, ciltte-döküntüsü, orşit ve renal apse rapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: 

Olası bir mikobakteriyel enfeksiyon kuşkusu nedeniyle yapılacak olan tüberkülin cilt testinde yanlış yorumlamalara ve/veya teşhise neden olabilir.

Doz Önerisi: 

Kısa süreli tedavilerde TUR veya sonrası 14.günden başlayarak haftada bir doz 50 mL steril serum fizyolojik ile sulandırılarak kullanılmalıdır. Uygulama kateter ile intravezikal yoldan yapılmalıdır. 6 hafta sonra yapılacak monitörizasyon sonrasında toplam 50 haftada tedavi tamamlanmış olur. Uzun süreli tedavilerde işe TUR veya biyopsi sonrası 14. günden başlayarak haftada 1 doz 50 mL steril serum fizyolojikle sulandırılarak kullanılmalıdır. Uygulama Kateter ile intravezikal yoldan yapılmaktadır. 6 haftalık indüksiyon küründen sonra yapılacak monitörizasyon sonrasında 3, 6, 12, 18 ve 24. aylarda birer kez uygulanarak tedavi sağlanır.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...