Implanon

Implanon

İmplant

Organon

Etonogestrel 68 mg

Ambalaj: 1 implant (aplikatör içinde).

Endikasyon: Kontrasepsiyon ve dismenoretedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Sadeceprogestajen içeren kontraseptifler, aşağıda sıralanan durumların herhangi birimevcutsa kullanılmamalı ve kullanımı sırasında ilk defa ortaya çıkarsa, üründerhal kesilmelidir: Bilinen veya şüpheli gebelik.Aktif venöz tromboembolik hastalık.Ağır karaciğer hastalığının olması veya karaciğer fonksiyon testlerinin normaledönmediği hastalık öyküsü. Progestajene bağımlı tümörler. Teşhis konmamışvajinal kanama. Etonogestrele karşı aşırı duyarlık.

Endikasyon: ACEinhibitörü olarak renal hipertansiyonda ve esansiyel hipertansiyonuntüm evrelerinde endikedir. Ayrıca, kronik kalp yetmezliği tedavisindedijital ve/veya diüretiklerle birlikte endikedir.

Kontra Endikasyon: Silazaprile veya diğer ACE inhibitörlerine aşırı duyarlıolan hastalarda kontrendikedir. Diğer ACE inhibitörleri gibi silazapril deönceden ACE inhibitörleri ile tedaviye bağlı anjiyoödem öyküsü olanlardakontrendikedir. Silazapril, diğer ACE inhibitörlerinde olduğu gibi, gebelikteve laktasyon sırasında kontrendikedir.

Uyarılar: Aort stenozu ve diğer darlıktıkanma patolojileri olanolgularda dikkatli kullanılmalıdır. Yüksek doz diüretik kullanmakta olan yaşlıkronik kalp yetmezliği olgularında, önerilen 0.5 mg'lik başlangıç dozunakesinlikle uyulmalıdır. Bazı durumlarda, özellikle kusma, ishal, daha öncekidiüretik tedavisi, düşük sodyumlu diyet ve diyaliz gibi önemli miktardasodyum ve su kaybının söz konusu olduğu olgularda ACE inhibitörü tedavisinebağlı semptomatik hipotansiyon bildirilmiştir. Böbrek fonksiyon bozuk-luğubulunan hastalarda daha düşük dozlara gereksinim duyulabilir. ACE inhibitörlerikullanan ve sarılık gelişen veya karaciğer enzimlerinde anlamlı artışlar olanhastalarda ACE inhibitörüne son verilmeli ve uygun bir medikal izlemeyealınmalıdır. ACE inhibitörlerinin, tansiyon düşürücü etkisi olan anestezikilaçlarla birlikte kullanılması arteriyel hipotansiyon oluşturabilir. Diyabetlihastalara ACE inhibitörü verilmesi oral hipoglisemik ilaç veya insülinin kanşekeri düşürücü etkisini potansiyalize edebilir.

Yan Etkileri: En sık karşılaşılan yan etkiler baş ağrısı ve başdönmesidir. Yorgunluk, hipotansiyon, dispepsi, bulantı, döküntü ve öksürükgörülebilir. Silazapril kullanan hastalarda izole pankreatit olguları (bazanölümcül) bildirilmiştir. Silazapril kullanan hastalarda nadir olarakanjiyonörotik ödem bildirilmiştir. Bu sendrom larinks ödemi ile birlikteseyredebileceğinden, yüz, dudaklar, dil, glottis ve/veya larinksin tutulduğuolgularda silazapril hemen kesilmeli ve gereken tedavi uygulanmalıdır.

İlaç Etkileşimleri: Kan basıncını düşüren diğer ilaçlarla birlikte uygulan-dığındaaditif bir etki gözlemlenebilir. Silazapril ile birlikte kullanılan potasyumtutucu diüretikler ve potasyum ilaveleri, özellikle böbrek yetmezliğiolgularında serum potasyumunu artırabilmektedir. Nonsteroid antienflamatuvarbir ilaçla birlikte kullanımı silazaprilin antihipertansif etkisiniazaltabilir.

Doz Önerisi: Günde bir kez verilmelidir. Yemekten önce veya sonraverilebilir. Doz daima günün yaklaşık aynı saatinde alınmalıdır. Esansiyelhipertansiyonda önerilen başlangıç dozu günde bir kez 1-1.25 mg'dir. Normaldozu günde bir kez 2.5 ile 5 mg arasındadır. Günde 5 mgInhibaceile yeterli kan basıncı kontrolüsağlanamazsa, potasyum tutucu olmayan bir diüretiğin düşük dozu ile birlikteverilerek antihipertansif etki artırılabilir.

Inhibace Plus

Lak Tablet

Silazapril 5 mg,hidroklorotiyazit 12.5 mg

Ambalaj: 28 tablet.

Endikasyon: Her bir bileşenaynı oranlarda verildiğinde stabilize olan hastalarda, esansiyelhipertansiyonun tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Silazapril ya da diğer ACE inhibitörlerinekarşı, tiyazitler ya da diğer sülfonamid türevi ilaçlara karşı aşırıduyarlığı olanlarda, daha önce bir ACE inhibitö-rü tedavisine bağlıolarak gelişmiş anjiyonö-rotik ödem öyküsü olan hastalarda ve anürisiolan hastalarda kontrendikedir. Gebelik sırasında kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Bu kombinasyon, aort stenozuolan ya da kalp çıkımında obstrüksiyonu olan hastalarda kullanılmamalıdır.Tedavi sırasında nadir nötropeni olguları bildirilmiştir. Reninanjiyotensinaldosteronsisteminin baskılanması, duyarlı hastalarda böbrek fonksiyonlarındadeğişikliklere yol açabilir. Böbreklerin işlev görmesi reninanjiyotensinaldosteronsisteminin aktivitesine bağlı olabilen şiddetli konjestif kalpyetmezliği olan hastalarda, tek başına ya da bu kombinasyonun içerdiğihidroklorotiyazit ile kombine olarak ACE inhibitörleri ile tedavisırasında oligüri ve/veya progresif azotemi gelişebilir ve bu, nadirolarak akut böbrek yetmezliği ile sonuçlanabilir. Karaciğer fonksiyonlarıbozuk olan ya da progresif karaciğer hastalığı olanlarda, sıvıelektrolitdengesindeki küçük değişiklikler hepatik komaya neden olabileceğinden,bu kombinasyon dikkatli kullanılmalıdır.Diyabetik hastalarda tiyazitgrubu diüretiklerle hiperglisemi gelişebilir. İnsülin ya da oralhipoglisemik ajanların dozlarının ayarlanması gerekebilir. Latentdiabetes mellitus tiyazit tedavisi sırasında açık hale geçebilir.Bu kombinasyonlatedavi edilen hastalarda da anjiyonö-rotik ödem bildirilmiştir.Eğer ekstremiteler, yüz, dudaklar, dil, glottis ve/veya larenkste anjiyonö-rotiködem gelişirse, tedavi hemen kesilmelidir. Larenks ödemi ile seyredenanjiyonö-rotik ödem öldürücü olabilir. Emzirme sırasında eğer anneninbu ilacı kullanması zorunlu gö-rülüyorsa, hasta, bebeğini emzirmeyeson vermelidir.Gebeliğin ikinci ve üçüncü trimesterlerinde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk ve öksürük görülebilir. Nadirolarak anjiyonö-rotik ödem bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Bazı hastalarda steroid olmayanantienflamatuvar ilaçlar, birlikte kullanılmaları halinde builacın antihipertansif etkilerini azaltabilirler.

Doz Önerisi: Günlük doz, günde bir kez yemeklerden önce veyasonra her gün aynı saatte verilen 1 Tablettir.

Kaletra

Yumu

ş

ak Kapsül

Abbott

Lopinavir 133.3 mg, ritonavir 33.3 mg

Ambalaj: 180 kapsül.

Endikasyon: HIvenfeksiyonunun tedavisi için başkaantiretroviral ajanlarla kombine olarak endikedir.

Kontra Endikasyon: Bileşimdeki maddelerden birine karşıaşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir. Lopinavir/ritonavir,klirens için CYP3A'ya ileri derecede bağlı olan ve yüksek plazmakonsantrasyonları ciddi ve/veya yaşamı tehdit eden olaylarla bağlantı olanilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Bu ilaçla birlikte verilmemesi gerekenilaçlar: Midazolam, triazolam, ergotamin, dihidroergotamin, pikozid, sisaprid,astemizol, terfenadin.

Uyarılar: Proteaz inhibitörü tedavisi alan HIVenfekte hastalarda yeni başlayan diabetes mellitus, önceden mevcut diabetesmellitusun alevlenmesi ve hiperglisemi bildirilmiştir. Hepatik fonksiyonu azalmışhastalara verilirken dikkatli olunmalıdır. Antiretroviral terapi alanhastalarda santral obezite, dorsoservikal yağ artışı (bufalo hörgücü) periferikerime, meme büyümesi ve “kuşingoid görünüm” gözlenmiştir. Lopinavir/ritonavirkombinasyonu ile tedavi, total kolesterol ve trigliserid konsantrasyonlarındaartışlarla sonuçlanmıştır. Eğer ilacın bir dozunun alınması unutulursa, hastabu dozu olabildiğince çabuk almalı ve sonra normal şemaya dönmelidir. Ancak eğerbir doz atlanırsa hasta ikinci dozu iki katına çıkarmamalıdır. Gebelikte yalnızcapotansiyel yararlarının potansiyel risklere kesinlikle ağır basması durumundakullanılmalıdır. Gerek potansiyel HIV bulaşması ve gerekse emzirilen bebeklerdeciddi advers reaksiyon potansiyeli nedeniyle, anneler bebekleriniemzirmemelidir.

Yan Etkileri: Abdominal ağrı, asteni, baş ağrısı,ağrı, anormal dışkı, diyare, dispepsi, flatülans, bulantı, kusma görülebilir.

Etkile

ş

.: Efavirenz, delavirdin, amprenavir, indinavir, nelfinavir,ritonavir, sakinavir ile etkileşir. Antiaritmikler (amiodaron, bepridil,lidokain (sistemik) ve kinidin), antikoagülanlar (varfarin), antikonvülsanlar(fenobarbital, fenitoin, karbamazepin), dihidropiridin kalsiyum kanalblokerleri (örn felodipin, nifedipin, nikardipin), kolesterol düşürücü ajanlar(serivastatin, lovastatin ve simvastatin), kortikosteroidler (deksametazon),erektil disfonksiyon ajanları (sildenafil), bitkisel preparatlar (St John'sWort (hypericum perforatum), immünosüpresanlar (siklosporin ve takrolimus) ileetkileşebilir.

Doz Önerisi: Erişkinlerde önerilen Kaletra dozu,günde iki kez yemekle birlikte alınan (Emilimi arttırmak için yemekle birliktealınmalıdır) 400/100 mg (üç yumuşak kapsül veya 5.0 mL) dozudur. Pediyatrikhastalarda Kaletra oral solüsyonun önerilen dozajı, günde iki kez yemeklebirlikte alınan 300/75 mg/m2 doz olup maksimum doz günde iki kez 400/100 mg (5mL) dozudur. Mümkünse bu doz, kalibreli bir oral dozaj şırıngası kullanılarakverilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.