I.N.H.

I.N.H.

Tablet

Koçak

İzoniazid

Ambalaj: 100 mgx100 Tablet

: 300mgx50 tablet.

Endikasyon: Tüberkülozuntüm şekillerinde ve tüberküloz profilaksisinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: İ-zoniazidciddi aşırı duyarlık reaksiyonu olan hastalarda ve akut karaciğerhastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Hipersensitivite reaksiyonuoluşursa, tüm ilaçlar kesilerek hasta izlenmelidir. Her gün alkolkullanan hastalarda izoniazid hepatiti insidansı artabilir.Gebelerde sadece kesin gerekli ise kullanılmalıdır. Süte geçer.Emziren annelerde bu ö-zellik göz ö-nüne alınmalıdır.

Yan Etkileri: Periferiknö-ropati en sık gö-rülen yan etkisidir. Diğer nö-rotoksik etkileritedavi dozlarında nadiren gö-rülür (konvülziyon, toksik ensefalopati,optik nö-rit, hafıza bozukluğu, toksik psikoz gibi).Bulantı, kusma ve epigastrik rahatsızlıkgörülebilir. Serum transaminazlarında (SGOT, SGPT) yükselme, bilirubinemi,sarılık, nadiren ciddi hepatit görülebilir; sık gö-rülen başlangıç belirtileriiştahsızlık, bulantı, kusma, halsizliktir.Nadiren ilerleyici karaciğerhasarı oluşabilir. ateş, cilt erupsiyonları, lenfadenopati,vaskülit, piridoksin eksikliği, pellegra, hiperglisemi, metabolikasidoz, jinekomasti, romatik sendrom, sistemik lupus eritematozusabenzer sendrom görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: İ-zoniazidbazı ilaçların etkilerini artırabilir ve bu ilaçların toksikkonsantrasyonlara ulaşmasına neden olabilir (fenitoin, primidon,karbamazepin gibi antiepileptikler, diazepam, triazolam gibibenzodiyazepinler, varfarin). Birkaç haftalık izoniazid tedavisininardından, teofilin plazma konsantrasyonunun arttığı gözlenmiştir.Keza izoniazidin enfluran gibi bazı ilaçların metabolizmasınıartırdığı bildirilmiştir. İ-zoniazid ve rifampisinin birliktekullanımı hepatotoksisite insidansını artırabilir. Sikloserinveya disülfiram ile birlikte kullanımı, santral sinir sistemi yanetkilerini şiddetlendirebilir. Fenitoin kullanan hastalarda izoniazid,fenitoinin atılımını azaltabilir veya etkisini artırabilir.Kronik alkoliklerde izoniazid metabolizması artabilir ve etkinliğiazalabilir. aminosalisilik asitin izoniazidle birlikte kullanımı,izoniazidin yarıömrünü uzatabilir. alüminyum içeren antasitlerlebirlikte alımı emilimini azaltır. Piridoksinin yüksek dozları izoniazidinantibakteriyel etkisini azaltabilir.

Doz Önerisi: Tüberküloz tedavisinde erişkinlerde ö-nerilendoz 50 mg/kg/gün olup, günlük doz 1 kerede verilmeli ve günlük totaldoz 300 mg’yi aşmamalıdır. Çocuklarda ö-nerilen doz 10-20 mg/kg/gün olup,günlük doz 1 kerede verilmeli ve günlük total doz 300 mg’yi aşmamalıdır.Yemeklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra aç karnına alınmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.