Kaletra

Kaletra

Kaletra nedir ne için kullanılır, Kaletra nasıl kullanılır, Kaletra ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Yumuşak Kapsül

Lopinavir 133.3mg, ritonavir 33.3 mg

Ambalaj: 180 kapsül.
 

Endikasyon:

 HIvenfeksiyonunun tedavisi için başka antiretroviral ajanlarla kombine olarak en dikedir.
 

Kontra Endikasyon:

 Bileşimdeki maddelerden birine karşı aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendike dir. Lopinavir/ritonavir,klirens için CYP3A'ya ileri derecede bağlı olan ve yüksek plazma konsantrasyonları ciddi ve/veya yaşamı tehdit eden olaylarla bağlantı olan ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Bu ilaçla birlikte verilmemesi gereken ilaçlar: Midazolam, triazolam, ergotamin, dihidroergotamin, pikozid, sisaprid,astemizol, terfenadin.

Uyarılar: Proteaz inhibitörü tedavisi alan HIVenfekte hastalarda yeni başlayan diabetes mellitus, önceden mevcut diabetesmellitusun alevlenmesi ve hiperglisemi bildirilmiştir. Hepatik fonksiyonu azalmış hastalara verilirken dikkatli olunmalıdır. Antiretroviral terapi alan hastalarda santral obezite, dorsoservikal yağ artışı (bufalo hörgücü) periferikerime, meme büyümesi ve “kuşingoid görünüm” gözlenmiştir. Lopinavir/ritonavirkombinasyonu ile tedavi, total kolesterol ve trigliserid konsantrasyonlarında artışlarla sonuçlanmıştır. Eğer ilacın bir dozunun alınması unutulursa, hasta bu dozu olabildiğince çabuk almalı ve sonra normal şemaya dönmelidir. Ancak eğer bir doz atlanırsa hasta ikinci dozu iki katına çıkarmamalıdır. Gebelikte yalnızca potansiyel yararlarının potansiyel risklere kesinlikle ağır basması durumunda kullanılmalıdır. Gerek potansiyel HIV bulaşması ve gerekse emzirilen bebeklerde ciddi advers reaksiyon potansiyeli nedeniyle, anneler bebeklerini emzirmemelidir.
 

Yan Etkileri:

Abdominal ağrı, asteni, baş ağrısı, ağrı, anormal dışkı, diyare, dispepsi, flatülans, bulantı, kusma görülebilir.

.: Efavirenz, delavirdin, amprenavir, indinavir, nelfinavir,ritonavir, sakinavir ile etkileşir. Antiaritmikler (amiodaron, bepridil,lidokain (sistemik) ve kinidin), antikoagülanlar (varfarin), antikonvülsanlar(fenobarbital, fenitoin, karbamazepin), dihidropiridin kalsiyum kanalblokerleri (örn felodipin, nifedipin, nikardipin), kolesterol düşürücü ajanlar(serivastatin, lovastatin ve simvastatin), kortikosteroidler (deksametazon),erektil disfonksiyon ajanları (sildenafil), bitkisel preparatlar (St John'sWort (hypericum perforatum), immünosüpresanlar (siklosporin ve takrolimus) ile etkileşebilir.
 

Doz Önerisi:

Erişkinlerde önerilen Kaletra dozu, günde iki kez yemekle birlikte alınan (Emilimi arttırmak için yemekle birlikte alınmalıdır) 400/100 mg (üç yumuşak kapsül veya 5.0 mL) dozudur. Pediyatrik hastalarda Kaletra oral solüsyonun önerilen dozajı, günde iki kez yemekle birlikte alınan 300/75 mg/m2 doz olup maksimum doz günde iki kez 400/100 mg (5mL) dozudur. Mümkünse bu doz, kalibreli bir oral dozaj şırıngası kullanılarak verilmelidir.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...