Karberol

Karberol

Tablet

Münir Şahin

Karbamazepin

Ambalaj: 200 mgx20 ve 160 tablet.

Eşd.:

Karazepin Tablet: 200 mgx160 Tablet(Terra);Kazepin Tablet: 200 mgx160 tablet(Günsa);TegretolTablet: 200 mgx160 tablet(Novartis Pharma).

Endikasyon: Diğerantikonvülsan ilaçların etki etmediği epilepsiler: Kompleks semptomatoloji ileseyreden parsiyel nöbetler (psikomotor, temporal lob), genel tonikkloniknöbetler (Grand mal) ve bunları da içeren genel karma nöbetler ve diğer genelparsiyel nöbetler ile trigeminal nevraljilerdeki ağrıyı ortadan kaldırmadaendikedir.

Kontra Endikasyon: Karbamazepine veya yapısal olarak benzerlik gösterenilaçlara (trisiklik antidepresanlar) karşı aşırı duyarlık. Atriyoventrikülerblok, geçmişte kemik iliği depresyonu veya akut intermitant porfirisi olanhastalar. Trisiklik antidepresanlarla yapısal ilişkisi olduğundankarbamazepinin MAO inhibitörleri ile kombine kullanımı önerilmez. MAOinhibitörleri, karbamazepin verilmeden en azından 2 hafta veya klinik durumelverirse daha uzun bir süre önce kesilmelidir.

Uyarılar: Karbamazepinsadece tıbbi gözetim altında verilmelidir. Karbamazepin, tipik veya atipikbilinç kaybı nöbetlerini de içeren, karışık nöbetleri olan hastalarda dikkatlekullanılmalıdır. Tüm bu koşullarda karbamazepin nöbetleri alevlendirebilir.Nöbetlerin alevlenmesi halindekarbamazepin kesilmelidir. Karbamazepin ileri derecede karaciğer bozukluğuveya aktif karaciğer hastalığı durumlarında derhal kesilmelidir. Epileptikgebelerin özel bir dikkatle tedavi edilmeleri gerekir. Özellikle gebeliğinilk 3 ayı içerisinde yarar/zarar oranı dikkatle değerlendirilmelidir. Karbamazepinkullanan anneler bebeklerini, olası yan etkiler (aşırı uyku, alerjik derireaksiyonu gibi) bakımından bebeğin izlenmesi kaydıyla emzirebilirler. Karbamazepininneden olduğu sersemlik ve uyuşukluk, hastaların reaksiyon yeteneğiniazaltabilir; bu nedenle hastalar araç sürerken veya makine kullanırken dikkatliolmalıdırlar.

Yan Etkileri: Sersemlik,ataksi, uyuşukluk, halsizlik, baş ağrısı, çift görme, uyum bozuklukları(bulanık görme gibi), alerjik deri reaksiyonları, şiddetli olabilen ürtiker,lökopeni, trombositopeni, eozinofili, genellikle klinik olarak ilgili olmayanyüksek gamaGT düzeyleri (karaciğer enzim indüksiyonuna bağlı), yüksekalkalen fosfataz, ağız kuruluğu, ödem, sıvı tutulması, kilo artışı,antidiüretik hormona (ADH) benzer etkisine bağlı olarak gelişen, enderdurumlarda letarji, kusma, baş ağrısı, mental konfüzyon, nö-rolojikanormalliklerle birlikte görülen su entoksikasyonuna yol açan hiponatremi vedüşük plazma osmolalitesi.

İlaç Etkileşimleri: İzoniyazid, verapamil, diltiazem,destropropoksifen, viloksazin, fluoksetin, fluvoksamin, simetidin,asetazolamid, danazol, desipramin, nikotinamid (yetişkinlerde yalnız yüksekdozlarda), nefazodon, makrolid antibiyotikler (örn: eritromisin,troleandomisin, josamisin, klaritromisin), azoller (örn: itrakonazol,ketokonazol, flukonazol), terfenadin ve loratadin karbamazepinin plazmadüzeylerini yükseltir. Fenobarbiton, fenitoin, primidon, progabid veyateofilin, metosüksimid, fensuksimid, rifampisin, sisplatin veya doksorubisin,klonazepam, valproik asit ve valpromid karbamazepinin plazma düzeyiniazaltabilir.

Doz Önerisi: epilepside, yetişkinlerde başlangıç dozu günde 1 veya 2kez 200 mg’dir. Hastanın durumuna gö-re bu doz yavaş yavaş artırılarakgünde 2-3 kez 400 mg’ye çıkarılmalıdır.Günde 6 Tabletten (1200 mg) fazlaalınmamalıdır. Çocuklarda 1 yaşın altında günde 100-200 mg, 1-5 yaşgünde 200-400 mg, 5-10 yaş günde 400-600 mg, 10-15 yaş günde 600-1000 mg. Bumiktar günde 2-3 eşit dozlara bö-lünerek verilmelidir.Trigeminal nevraljide: Başlangıçta günde 2 kez 100 mg(yarım Tablet) alınır. Ağrı ortadan kalkıncaya kadar doz (günde 200mg=1 Tablet) artırılabilir. Günde 1200 mg aşılmamalıdır. Yeterlietki sağlandığında doz yavaş yavaş azaltılmalıdır.Alkol abstinens belirtileri: Hastanın durumuna gö-re ayarlanmalıdır.Günde 600-800 mg’lik dozlar genellikle yeterli olur. Belirtilerinşiddetli olduğu durumlarda karbamazepinin yanında klometizol,klordiazepoksit gibi sedatifhipnotik ilaçlar da verilmelidir.Akut dö-nem geçtikten sonra karbamazepin ile tek başına tedaviye devamedilir.Diabetes insipidus: Yetişkinlerde ortalama dozgünde 2-3 kez 200 mg’dir.Diabetik nö-ropati: Günde 2-4 kez 200 mg’dir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.