Karbalex

Karbalex

Retard

Tablet

Liba

Karbamazepin

Ambalaj: 300 mgx50 Tablet

: 600 mgx50 tablet.

Endikasyon: Epilepsijeneralize tonikklonik ve parsiyel konvülsiyonların tedavisinde uygulanır(grand mal, fokal konvülsiyonlar, temporal lob epilepsiler gibi). Ayrıcatrigeminal nevraljilerde, bu hastalığın paroksismal ağrı ataklarınıntedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Karbamazepine karşı aşırı duyarlığıolduğu bilinen olgularda kontrendikedir. Atriyoventriküler iletimi depreseedebildiğinden, bu tür bir iletim sorunu olan olgularda uygulanması pacemakertakılmadığı sürece kontrendikedir.

Uyarılar: Karbamazepinsadece tıbbi gözetim altında verilmelidir. Karbamazepin, tipik veya atipikbilinç kaybı nöbetlerini de içeren, karışık nöbetleri olan hastalarda dikkatlekullanılmalıdır. Tüm bu koşullarda karbamazepin nöbetleri alevlendirebilir.Nöbetlerin alevlenmesi halindekarbamazepin kesilmelidir. Karbamazepin ileri derecede karaciğer bozukluğuveya aktif karaciğer hastalığı durumlarında derhal kesilmelidir. Epileptikgebelerin özel bir dikkatle tedavi edilmeleri gerekir. Özellikle gebeliğinilk 3 ayı içerisinde yarar/zarar oranı dikkatle değerlendirilmelidir. Karbamazepinkullanan anneler bebeklerini, olası yan etkiler (aşırı uyku, alerjik derireaksiyonu gibi) bakımından bebeğin izlenmesi kaydıyla emzirebilirler.Karbamazepinin neden olduğu sersemlik ve uyuşukluk, hastaların reaksiyon yeteneğiniazaltabilir; bu nedenle hastalar araç sürerken veya makine kullanırken dikkatliolmalıdır.

Yan Etkileri: Sersemlik,ataksi, uyuşukluk, halsizlik, baş ağrısı, çift görme, uyum bozuklukları(bulanık görme gibi), alerjik deri reaksiyonları, şiddetli olabilen ürtiker,lökopeni, trombositopeni, eozinofili, genellikle klinik olarak ilgili olmayanyüksek gamaGT düzeyleri (karaciğer enzim indüksiyonuna bağlı), yüksekalkalen fosfataz, ağız kuruluğu, ödem, sıvı tutulması, kilo artışı,antidiüretik hormona benzer etkisine bağlı olarak gelişen, ender durumlardaletarji, kusma, baş ağrısı, mental konfüzyon, nö-rolojik anormalliklerlebirlikte görülen su entoksikasyonuna yol açan hiponatremi ve düşük plazmaosmolalitesi.

İlaç Etkileşimleri: İzoniyazid, verapamil, diltiazem,destropropoksifen, viloksazin, fluoksetin, fluvoksamin, simetidin,asetazolamid, danazol, desipramin, nikotinamid (yetişkinlerde yalnız yüksekdozlarda), nefazodon, makrolid antibiyotikler (örn: eritromisin,troleandomisin, josamisin, klaritromisin), azoller (örn: itrakonazol,ketokonazol, flukonazol), terfenadin ve loratadin karbamazepinin plazmadüzeylerini yükseltir. Fenobarbiton, fenitoin, primidon, progabid veyateofilin, metosüksimid, fensuksimid, rifampisin, sisplatin veya doksorubisin,klonazepam, valproik asit ve valpromid karbamazepinin plazma düzeyiniazaltabilir. MAO inhibitörleri, karbamazepin verilmeden en azından 15 gün öncekesilmelidir.

Doz Önerisi: Epilepside: 12 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde tedaviye2x200 mg ile başlanarak, 200 mg’lik ilavelerle günde 3-4 kez verilmek üzeredoz, 12-15 yaş arasındakilere 1 g/gün, 15 yaşın üzerindekilere 1200 mg’yiaşmamak üzere artırılır. Etkili en düşük dozlarla, genellikle günde 800-1200 mgile tedavi sürdürülür. 6-12 yaş arasındaki çocuklarda tedavi 2x100 mg ilebaşlatılır, günde 100 mg artırılarak 3 ya da 4 kez verilmek üzere 1 g/gündoza kadar çıkılabilir. Tedavi, genellikle 400-800 mg günlük doz ile sürdürülür.Diğer antikonvülzanlarla birlikte uygulanıyorsa, doz ayarlanmalıdır.Trigeminus Nevraljisinde: 2x100 mg ile başlatılan tedavi, 1200mg/gün dozu aşmamak üzere, her 12 saatte 100 mg artırılarak, ağrılarkesilinceye kadar sürdü-rülür (ortalama 400-800 mg). Ağrılar kontrol altınaalındıktan sonra dozun düşürülmesi ve ilacın bir dahaki krize kadarkesilmesi önerilir. Diyabetik nöropati, şekersiz diyabet ve alkolü bırakmasendromunda da günde 2-3 kez 1-2 tablet kullanılır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.