Karvea

Karvea

Tablet

Sanofi

İrbesartan

Ambalaj: 75 mgx28 tablet

: 150 mgx28tablet

: 300 mgx28 tablet.

Endikasyon: Esansiyelhipertansiyon tedavisinde kullanılır. Hipertansiyonlu ve Tip 2 diabetesmellituslu hastalardaki böbrek hastalığının tedavisinde antihipertansiftedavinin bir parçası olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: İrbesartanaaşırı duyarlığı olanlar ile gebelik ve laktasyonda kontrendikedir.

Uyarılar: Diyare veya kusma, diyettetuz kısıtlaması, yoğun diüretik tedavi sonucu sıvı ve/veya sodyumkaybı olan hastalarda özellikle ilk dozdan sonra semptomatik hipotansiyongö-rülebilir. Bilateral böbrek arterlerinde daralma olan ya da çalışantek böbrek arterinde daralma bulunan hastalarda reninanjiyotensinaldosteronsistemini etkileyen ilaçların kullanılması, ciddi hipotansiyonve böbrek yetersizliği riskini artırır. Reninanjiyotensinaldosteronsistemini etkileyen diğer ilaçlarla tedavi sırasında özellikleböbrek yetersizliği ve/veya kalp yetmezliği durumlarında hiperkalemigö-rülebilir. İrbesartan kullanırken de aort veya mitral kapak daralmasıya da obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopatisi olan hastalardaözel bir dikkat gösterilmelidir. Damar tonusu ve böbrek fonksiyonlarıesas olarak reninanjiyotensinaldosteron sistemine bağlı olan hastalarda(örneğin ciddi konjestif kalp yetersizliği ya da renal arter stenozudahil böbrek hastalığı olan hastalar), bu sistemi etkileyen ilaçlarınkullanılması durumunda akut hipotansiyon, azotemi, oligüri veyanadiren akut böbrek yetersizliğiyle karşılaşılabilir. AnjiyotensinIIreseptör antagonistleriyle de benzer etkilerin ortaya çıkma olasılığıgöz ardı edilmemekle birlikte, irbesartan kullanımında bu etkileringözlendiği bildirilmemiştir. Herhangi bir antihipertansif ajandaolduğu gibi, iskemik kardiyopati ya da iskemik kardiyovaskülerhastalığı olan hastalarda kan basıncının aşırı derecede düşmesimiyokard enfarktüsü ya da strok ile sonuçlanabilir.

Yan Etkileri: Yüzde kızarma, baş ağrısı, kasiskelet trav-ması,hipotansiyon ya da ortostatik hipotansiyon, sersemlik, baş dönmesigörülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Diğer antihipertansif ajanlar, irbesartanın hipotansifetkisini artırabilir. Bununla birlikte irbesartan, tiyazit diüretikleri,uzun etkili kalsiyum kanal blokerleri, beta blokerler gibi diğerantihipertansif ajanlarla birlikte güvenle kullanılmaktadır. İrbesartanınserum potasyum düzeyini artıran diğer ilaçlarla birlikte kullanımınınserum potasyumunda artışa yol açabileceğini göstermiştir. Lityumlabirlikte anjiyotensin dö-nüştürücü enzim inhibitörlerinin kullanılmasıdurumunda, serum lityum konsantrasyonunun geri dö-nüşümlü bir biçimdearttığı ve toksisite geliştiği bildirilmiştir.

Doz Önerisi: Önerilen başlangıç dozu günde bir kere 150mg’dir.Karveayemeklerle veya yemeklerdenbağımsız olarak uygulanabilir. Günde tek doz 150 mg ile elde edilen24 saatlik kan basıncı kontrolü, 75 mg’lik dozdan daha iyidir. Bununlabirlikte, özellikle hemodiyaliz hastaları ve 75 yaşın üzerindekihastalarda tedaviye 75 mg’lik doz ile başlanması düşünülmelidir.Günde tek doz 150 mg ile kan basıncı yeterli oranda kontrol altında tutulamayanhastalarda, doz 300 mg’ye yükseltilebilir ya da başka bir antihipertansifajan ilave edilebilir. Hipertansif tip 2 diyabetik hastalarda tedavi 150mg, günde tek doz irbesartan ile başlatılmalı ve renal hastalığın tedavisindetercih edilen sürek dozu olan günde tek doz 300 mg’ye titre edilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.