Kazepin

Kazepin

Tablet

Günsa

Karbamazepin

Ambalaj: 200 mgx24 ve 160 tablet.

Eşdeğeri: KarazepinTablet: 200 mgx25 ve 160 Tablet(Terra);KarbasifTablet: 200 mgx24 tablet(Yeni İlaç);KarberolTablet: 200 mgx160 tablet(Münir Şahin);TegretolTablet: 200 mgx24 ve 160 tablet(Novartis Pharma).

Endikasyon: Epilepsi tedavisinde,sekonder jeneralizasyonla veya sekonder jeneralizasyon olmaksızın kompleks veyabasit parsiyel nöbetler (bilinç kaybı ile veya bilinç kaybı olmaksızın),jeneralize tonikklonik nöbetler, nöbetlerin karışık şekillerinde endikedir vehem monoterapi hem de kombine tedavi için uygundur. Genellikle absansnöbetlerinde (petit mal) ve miyoklonik nöbetlerde etkin değildir. Akut mani vebipolar afektif bozuklukları önlemek ve oluşumunu azaltmak için sürektedavisinde; alkolü bırakma (alkol yoksunluk) sendromunda; idiyopatiktrigeminal nevralji ve multipl skleroza bağlı (tipik veya atipik) trigeminalnevraljide, idiyopatik glossofaringeal nevraljide; ağrılı diyabetiknöropatide; Diabetes insipidus sentrali; nörohormonal orijinli poliüri vepolidipsi tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Karbamazepine veya yapısal olarak benzerlik gösterenilaçlara (trisiklik antidepresanlar) karşı aşırı duyarlık. Atriyoventrikülerblok, geçmişte kemik iliği depresyonu veya akut intermitant porfirisi olanhastalar. Trisiklik antidepresanlarla yapısal ilişkisi olduğundankarbamazepinin MAO inhibitörleri ile kombine kullanımı önerilmez. MAOinhibitörleri, karbamazepin verilmeden en azından 2 hafta veya klinik durumelverirse daha uzun bir süre önce kesilmelidir.

Uyarılar: Karbamazepinsadece tıbbi gözetim altında verilmelidir. Karbamazepin, tipik veya atipikbilinç kaybı nöbetlerini de içeren, karışık nöbetleri olan hastalarda dikkatlekullanılmalıdır. Tüm bu koşullarda karbamazepin nöbetleri alevlendirebilir.Nöbetlerin alevlenmesi halindekarbamazepin kesilmelidir. Karbamazepin ileri derecede karaciğer bozukluğuveya aktif karaciğer hastalığı durumlarında derhal kesilmelidir. Epileptikgebelerin özel bir dikkatle tedavi edilmeleri gerekir. Özellikle gebeliğin ilk3 ayı içerisinde yarar/zarar oranı dikkatle değerlendirilmelidir. Karbamazepinkullanan anneler bebeklerini, olası yan etkiler (aşırı uyku, alerjik derireaksiyonu gibi) bakımından bebeğin izlenmesi kaydıyla emzirebilirler. Karbamazepininneden olduğu sersemlik ve uyuşukluk, hastaların reaksiyon yeteneğiniazaltabilir; bu nedenle hastalar araç sürerken veya makine kullanırkendikkatli olmalıdırlar.

Yan Etkileri: Sersemlik,ataksi, uyuşukluk, halsizlik, baş ağrısı, çift görme, uyum bozuklukları(bulanık görme gibi), alerjik deri reaksiyonları, şiddetli olabilen ürtiker,lökopeni, trombositopeni, eozinofili, genellikle klinik olarak ilgili olmayanyüksek gamaGT düzeyleri (karaciğer enzim indüksiyonuna bağlı), yüksekalkalen fosfataz, ağız kuruluğu, ödem, sıvı tutulması, kilo artışı,antidiüretik hormona (ADH) benzer etkisine bağlı olarak gelişen, enderdurumlarda letarji, kusma, baş ağrısı, mental konfüzyon, nö-rolojikanormalliklerle birlikte görülen su entoksikasyonuna yol açan hiponatremi vedüşük plazma osmolalitesi.

İlaç Etkileşimleri: İzoniyazid, verapamil, diltiazem,destropropoksifen, viloksazin, fluoksetin, fluvoksamin, simetidin,asetazolamid, danazol, desipramin, nikotinamid (yetişkinlerde yalnız yüksekdozlarda), nefazodon, makrolid antibiyotikler (örn: eritromisin,troleandomisin, josamisin, klaritromisin), azoller (örn: itrakonazol,ketokonazol, flukonazol), terfenadin ve loratadin karbamazepinin plazmadüzeylerini yükseltir. Fenobarbiton, fenitoin, primidon, progabid veyateofilin, metosüksimid, fensuksimid, rifampisin, sisplatin veya doksorubisin,klonazepam, valproik asit ve valpromid karbamazepinin plazma düzeyiniazaltabilir.

Doz Önerisi: epilepside,Kazepinile tedavinin küçük dozlarda başlatılması vedaha sonra istenen terapö-tik etki sağlanana kadar dozun bireyselolarak artırılması önerilir.Erişkinlerde tedaviye günde 1-2 kez 200 mg ile başlanır.Daha sonra doz optimum yanıt alınıncaya kadar azar azar artırılmalıdır(genellikle günde 2-3 kez 400 mg). Çocuklarda kg başına 10-20 mg olacakşekilde; 1 yaşına kadar günde 100-200 mg, 1-5 yaş arası günde 200-400mg, 6-10 yaş arası günde 400-600 mg, 11-15 yaş arası günde 600-1000 mg önerilir.Bu miktarlar günde birkaç doza bö-lünerek verilir.Trigeminal nevraljide,günlük 200-400 mg başlangıç dozu,ağrı kayboluncaya kadar azar azar artırılır (genellikle günde 3-4kez 200 mg), sonra doz sürek düzeyleri yeterli oluncaya kadar kademeliolarak azaltılır. Yaşlılarda ve duyarlı kişilerde günde 2 kez 100mg’lik başlangıç dozu önerilir.Alkolü bırakma sendromundaortalama doz günde 3 kez 200mg’dir. Ağır durumlarda bu doz ilk birkaç gün içinde artırılabilir(günde 3 kez 400 mg gibi).Diabetes insipidusdaerişkinler için ortalama dozgünde 2-3 kez 200 mg’dir. Çocuklarda doz, yaş ve kilo ile orantılı olarakazaltılmalıdır.Ağrılı diyabetik nö-ropatideortalama doz günde 2-4 kez 200mg’dir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.