Kemicetine

Kemicetine

Kapsül

Carlo Erba

Kloramfenikol

Ambalaj: 250 mgx24 kapsül.

Eşdeğeri:

ArmisetinKapsül: 250 mgx24 Kapsül(Günsa).

Kemicetine

Süspansiyon

Kloramfenikol levojir

Ambalaj: 125 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:

ArmisetinSüspansiyon: 125 mg/5 mLx100 mL(Günsa).

Kemicetine Süksinat

Flakon

Kloramfenikol

Ambalaj: 1 gx1 Flakon ve 6 mL’lik çö-zücü.

Endikasyon: Bakteriyemi,menenjit ve Gramnegatif bakterilerin ne--den olduğu diğer ağır enfeksiyonlar,diğer antibiyotiklere direnç gösteren ve kloramfenikole duyarlıolduğu saptanan mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlardave kistik fibroziste endikedir.

Kontra Endikasyon: Kloramfenikolekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir. Kloramfenikol hafifenfeksiyon-larda, endikasyon sahasına girmeyen hastalıklarda(örn. soğuk algınlığı, influenza, boğaz enfeksiyonları) veya bakteriyelenfeksiyonların önlenmesinde (profilaktik olarak) kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Karaciğer ve böbrek fonksiyonları bozuk hastalarda,önerilen dozlarda bile antibiyotiğin kan düzeyinde aşırı bir yükselmegö-rülebilir.Böbreklerde toksik etki gösterebileceğindenemziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.Gebelerde ve emziren annelerdekullanılmamalıdır.

Prematürelerdeve bebeklerde Gray sendromu oluşabileceği düşünülerek dikkatlekullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Kloramfenikolkullanımından sonra ciddi ve öldürücü kan diskrazileri (aplastikanemi, trombositopeni ve granülositopeni) gö-rülebilir. Daha aztehlikeli ilaçların etkili olduğu durumlarda kloramfenikol kullanılmamalıdır.Büyük ölçüde ölümle sonuçlanan ve aplastik anemiye dö-nüşen irreversiblkemik iliği depresyonu, kemik iliği aplazisi ve hipoplazisinintedavisinden haftalar veya aylar sonra gö-rülebilir. Baş ağrısı,mental konfüzyon, uzun süreli tedavilerde optik ve periferal nevrit,ateş ciltte dö-küntü, ürtiker, anjiyoödem, anafilaksi gö-rülebilir.Tifo tedavisi sırasında tifo basillerinin süratle yok edilmesiyleaçığa çıkan endotoksinler Herx-heimer reaksiyonuna yol açabilir.

İlaç Etkileşimleri: Kemik iliği depresyonuna yolaçabilecek diğer ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Tolbutamid,fenitoin, bishidroksikumarin gibi ilaçların toksisitesini artırabilir.Fenitoin ve barbitüratlar kloramfenikolün inaktivasyonunu hızlandırır,parasetamol ise inaktivasyonu yavaşlatır.

Doz Önerisi: Kemicetine Kapsül/Süspansiyon: Çocuklarda ve erişkinlerde ortalamagünlük dozu kg başına 50 mg’dir. Bu doz 4 eşit kısma bö-lünerek 6 saatara ile verilir. Bakteriyemi ve menenjit gibi ağır enfeksiyonlardave tedaviye hafif direnç gösteren mikroorganizmaların oluşturduğuenfeksiyonlarda günlük doz 100 mg/-kg’ye kadar artırılabilir, ancakolabilen en kısa sürede bu doz günde 50 mg/kg’ye indirilmelidir. Yenidoğanbebeklerde günlük doz 25 mg/kg olarak hesaplanmalı ve 4 eşit kısmabö-lünerek 6 saat ara ile verilmelidir. 15 günlükten büyük bebeklere(prematüre olmamak şartıyla) 50 mg/kg’lik 1 günlük doz uygulanabilir.Kemicetine Flakon: 1 gKemicetine Süksinatiçeren flakonun 10 cc steril suveya serum fizyolojik ile çö-zülerek hazırlanan %10’luk solüsyonunen az 1 dakikalık bir sürede IV olarak verilmesi ö-nerilir.IM uygulamalarda Flakon içeriği6 cc’lik steril enjektabl suda (ambalaj içinde birlikte verilen) eritilir.olabilenen kısa sürede tedaviye oral yoldan devam edilmelidir. Kloramfenikolünçocuklarda ve erişkinlerde ortalama günlük dozu kg başına 50mg’dir. Bu doz 4 eşit kısma bö-lünerek 6 saat ara ile verilir. Bakteriyemive menenjit gibi ağır enfeksiyonlarda ve tedaviye hafif dirençgösteren mikroorganizmaların oluşturduğu enfeksiyonlarda günlükdoz 100 mg/kg’ye kadar artırılabilir, ancak olabilen en kısa süredebu doz günde 50 mg/kg’ye indirilmelidir. Yenidoğan bebeklerde günlükdoz 25 mg/kg olarak hesaplanmalı ve 4 eşit kısma bö-lünerek 6 saat araile verilmelidir. 15 günlükten büyük bebeklere (prematüre olmamakşartıyla) 50 mg/kg’lik 1 günlük doz uygulanabilir. Metabolik fonksiyonlarınolgunlaşmadığından kuşkulanılan bebeklere ve çocuklara 25 mg/-kg’lik1 günlük dozun verilmesi yeterlidir.

Kemicetine

Göz Pomadı

Kloramfenikol

Ambalaj: 0.01 g/gx5 g’lik tüp.

Endikasyon: Kloramfenikoldüşük potansiyelli ilaçların etkisiz veya kontrendike olduğu çeşitlienfeksiyonlarda kullanılır. Genel olarak göz enfeksiyonlarınaneden olan patojenlerin etken olduğu kornea veya konjunktivadameydana gelen yüzeysel oküler enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Kloramfenikolekarşı duyarlı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Kloramfenikol lokal uygulamasındansonra aplastik anemiyi de içine alan kemik iliği hipoplazisi gözlenir.Kloramfenikolün lokal olarak kullanıldığı ciddi enfeksiyonlardatakviye olarak sistemik tedavi yapılmalıdır.

Yan Etkileri: Kloramfenikolün kullanılmasıylaoluşan kan rahatsızlıkları gözlenebilir.

Doz Önerisi: Küçük miktarlarda alt konjunktival keseye her 3saatte veya daha sık aralıklarla uygulanır.Bu uygulama ilk 48 saatte gündüzve gece olarak yapılır. Gerekirse uygulamalar arasındaki intervallerarttırılabilir. Tedavi gö-zün normale dönmesinden sonra 48 saatdaha devam ettirilmelidir.

Kemicetine

Ovül

Kloramfenikol

Ambalaj: 250 mgx6 ovül.

Endikasyon: Kadın genitalorganlarının enfeksiyöz hastalıklarının tedavisinde; vajinalflora virulansının aktivasyona uğraması halleri, vajinitler,trikomonas vajinalis, vulvovajinitler, servikovajinitlerde endikedir.

Kontra Endikasyon: Toksik bir reaksiyon ile birlikteolsun veya olmasın, geçmişinde ilaca karşı duyarlık olanlardakloramfenikol kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Kemik iliği fonksiyonunu bozabilecekilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Böbrek ve karaciğer fonksiyonbozukluğu olanlarla gebelerde kloramfenikol dozu ve tedavi süresidikkatle ayarlanmalıdır. Kloramfenikol ile mükerrer tedavilerdenolabildiğince sakınılmalıdır.

Yan Etkileri: uzun süreli tedavilerde aşırıduyarlığı olanlarda reversibl ve irreversibl kan diskrazileri (aplastikanemi, hipoplastik anemi, trombositopeni, granülositopeni) gö-rülebileceğidüşünülerek sık sık kan kontrolü yapılmalıdır. Nadiren bulantı,kusma, stomatit veya diyare yakınmaları olabilir. Ciltte makülozdö-küntü, ürtiker gibi aşırı duyarlığa bağlı reaksiyonlar gö-rülebilir.Nö-rotoksik reaksiyonlar (baş ağrıları, hafif konfüzyon ve delirium)gö-rülebilir.Tedavi sonunda periferik ve optik nevritlereraslanabilir. Bu reaksiyonlar gö-rüldüğünde tedavi derhal durdurulmalıdır.

Doz Önerisi: Endikasyonlarının birçoğunda hergün veya günaşırı1 ovül, gece yatarken uygulanır.Uygulamalara 10 gün süreyle devam edilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.