Konakion MM

Konakion MM

Ampul IV

Roche

K1vitamini(Fitomenadion)

Ambalaj: 10 mg/1 mLx5 Ampul.

Konakion MM Pediatrik

Ampul Oral/IM/IV

K1vitamini2 mg

Ambalaj: 2 mg/0.2 mLx5 Ampul ve oral uygulamaiçin 1 şırınga.

Endikasyon: Kumarintipi antikoagülanlarla doz aşımı, bunların fenilbutazon ile kombinasyonuve diğer K hipervitaminoz formları (obstrüktif sarılık ve ayrıcakaraciğer ve bağırsak bozuklukları ve antibiyotikler, sülfonamidlerveya salisilatlar ile uzun süreli tedavi) gibi çeşitli etiyolojilerinoluşturduğu ciddi “hipoprotrombinemi” (örneğin pıhtılaşma faktörleriII, VII, IX ve X’un eksikliği) sonucunda hemoraji veya hemorajiriski, yenidoğandaki hemorajinin profilaksisi ve tedavisinde(düşük dozlarda) endikedir.

Kontra Endikasyon: Fitomenadionakarşı aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir. AmpullerIM yoldan uygulanmamalıdır, çünkü IM yol depo karakteristiği gösterirve K1vitamininin sürekli salınması antikoagülasyon tedavisininyeniden oluşturulmasını zorlaştırır. Ayrıca antikoagülasyon yapılmışkişilere uygulanan IM enjeksiyonlar hematom oluşma riski doğurur.

Uyarılar: Ağır karaciğer işlev bozukluğu olan hastalardaprotrombin oluşumu bozulabilir. Gebelikte yalnızca annede oluşacakyarar fetüse yö-nelik zarardan fazla olduğunda kullanılmalıdır.Terapö-tik dozlarda emziren annelere verilmesi bebekler açısındanrisk oluşturmamaktadır. 2.5 kg’den az ağırlıktaki prematüre bebeklerdeparenteral uygulama kernikterus riskini artırabilir.

Yan Etkileri: FitomenadionunIV enjeksiyonundan sonra anafilaktoid reaksiyonların oluşma olasılığıhakkında doğrulanmamış izole bildiriler vardır. Çok nadir olarak,karışık misel Solüsyonlu Fitomenadionun İV uygulanmasıyla ilişkiliolarak venöz irritasyon veya filebit bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: K1vitamini kumarintipi antikoagülanların etkisini antagonize eder.Aynı zamanda antikonvülzanların uygulanması K1vitamininin etkisini bozabilir.

Doz Önerisi: Konakion MM Ampul: Ampuller IV enjeksiyon içindir. Ampul solüsyonuseyreltilmemeli veya enjekte edilen diğer maddelerle karıştırılmamalıdırancak uygun olduğunda ‰9’luk sodyum klorür veya %5’lik dekstroz içerensürekli enfüzyon sırasında enfüzyon setinin alt kısmına enjekteedilebilir.Erişkinlerde şiddetli hemoraji, örn. antikoagülanterapisi sırasında: Antikoagülan kesilmeli ve 10-20 mg (1-2 Ampul)dozundaKonakion MMyavaş IV enjeksiyonla yavaşça (en az 30 saniye)verilmelidir. Protrombin düzeyine 3 saat sonra bakılmalı ve eğeryanıt yetersizse, doz tekrarlanmalıdır. 24 saat içinde 50 mgKonakion MM’den fazlası, İV olarak verilmemelidir.Yaşlılarda kullanımı: Yaşlı hastalar,Konakion MMile antikoagülasyonun durdurulmasınadaha duyarlı gö-rünmektedirler; bu gruptaki doz, önerilen aralıklarınalt sınırında olmalıdır.1 yaşın üzerindeki çocuklar: Eğer bir çocuğa doz uygulamasıgerekiyorsa, 5-10 mg verilmesi önerilir. 1 yaşın altındaki bebeklerdeKonakionMM PediyatrikAmpulkullanılmalıdır.

Konakion MM Pediatrik Ampul: Profilaksi: Tüm sağlıklı yenidoğanlar: Doğumdaya da doğumdan sonra oral 2 mg ve daha sonraki 4-7 gün içinde 2 mg. İkincibir oral doz almayan çocuklarda veya emzirildiği takdirde üçüncübir oral doz almayan çocuklarda tek bir doz 1 mg (0.1 mL) IM uygulamaönerilir. Yalnızca anne sütüyle beslenen bebekler: Tüm yenidoğanlariçin önerilene ek olarak, 4-6 hafta sonra 2 mg’lik oral doz verilmelidir.Riskli yenidoğanlar (örneğin prematüreler, doğumda asfiksi, obstrüktifsarılık, yutamama, annenin antikoagülan veya antiepileptik ilaçkullanması): Doğumda ya da doğumdan hemen sonra oral kullanımınınmümkün olmadığı koşullarda, 1 mg IM ya da IV uygulanır. 2.5 kg’dan azağırlıktaki prematüre bebeklerde IM ve IV dozlar 0.4 mg/kg dozu(0.04 mL/kg’ye eşdeğer) aşılmamalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.