Lamisil

Lamisil

Krem

Novartis Pharma

Terbinafin HCl 10mg/g

Ambalaj: 15 g’lik tüp.

Eşdeğeri:

Mycocur Krem: 10 mg/gx15 g(Nobel);TerbinKrem: 10 mg/gx15 g(Eczacıbaşı);Terbisil Krem: 10 mg/gx15 g(Berksam).

Lamisil

Sprey Dermal

Terbinafin HCl %1

Ambalaj: 30 mL’lik plastik şişe.

Eşdeğeri:

TerbisilSprey %1: 130 mL(Berksam).

Lamisil

Tablet

Terbinafin HCl

Ambalaj: 250 mgx14 ve 28 tablet.

Eşdeğeri: TerafinTablet: 250 mgx14 ve 28 tablet(Fako);Terbin Tablet: 250 mgx14 ve 28 tablet(Eczacıbaşı);TerbisilFilm Tablet: 250mgx14 ve 28 tablet(Berksam);TigalTablet: 250 mgx14 ve 28 tablet(Sanovel).

Endikasyon: Dermatofitlerinneden olduğu deri ve tırnakların fungal enfeksiyonlarında, derinin“ringworm” enfeksiyonlarında (tinea korporis, T. kruris, T. pedis)ve kandida cinsi mantarların neden olduğu maya enfeksiyonlarında,dermatofit mantarların neden olduğu onikomikozlarda endikedir.Krem formu ayrıcaMalassezia furfurdiye de bilinenPityrosporum orbiculare’-nin neden olduğu pitiriyazisversikolora karşı da etkilidir.

Kontra Endikasyon: Etkinmaddeye karşı aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.

Uyarılar: Eğer hastada açıklanamayan kalıcı bulantı, anoreksi,yorgunluk, sarılık, koyu renkte idrar, açık renkte dışkı gibi karaciğerfonksiyon bozukluğuna ait belirti veya semptomlar görülürse, hepatik orijindeğerlendirilerek terbinafin tedavisine son verilmelidir. Böbrek fonksiyonyetmezliği olan hastalara ilaç yarı dozda verilmelidir. Gebe kadınlarda olasıyararlanma beklentisi, olası riskleri geçmediği sürece, kullanılmamalıdır.Terbinafin sütle atıldığından, oral yolla tedavi gö-ren kadınlaremzirmemelidir.

Yan Etkileri: Yanetkiler hafif veya orta derecede ve geçicidir. En sık görülen yan etkilergastrointestinal semptomlar (dolgunluk hissi, iştahsızlık, dispepsi, bulantı,hafif karın ağrısı, ishal), ciddi olmayan deri reaksiyonları (döküntü,ürtiker) ve kas iskelet reaksiyonları (artralji, miyalji) dir.

İlaç Etkileşimleri: Terbinafin, IV kafein uygulamasında klirensi %19 oranındaazaltır, siklosporin klirensini %15 oranında artırır. Terbinafinin plazmaklirensi metabolizmayı indükleyen (ör: rifampisin) ilaçlarla artırılabilir vesitokrom P450’yi inhibe eden ilaçlarla (ör: simetidin) inhibe edilebilir. Butür ilaçlarla birlikte kullanım gerekli olduğunda, terbinafin dozu uygunbiçimde düzenlenmelidir.

Doz Önerisi: Lamisil Krem: Günde 1 veya 2 kez uygulanabilir. Tedavi süresitinea korporis, kruris ve kutanöz kandidiyaziste 1-2 hafta; pitiriyazisversikolorda 2 hafta; tinea pediste 2-4 hafta, günde 2 kez uygulandığında1 haftadır. Düzensiz kullanım veya tedavinin erken kesilmesi hastalığınyineleme riskini artırır.

Lamisil Sprey Dermal: Yetişkinlerde, endikasyonabağlı olarak günde 1 veya 2 kez uygulanabilir. Uygulamadan önceenfekte bölge temizlenmeli ve kurulanmalıdır. Yeterli miktardasprey, enfekte deri bölgesini ıslatana ve lezyonlu deri bölgesiyleçevresini kaplayana kadar uygulanır. Tinea korporis, tinea krurisve tinea pediste (parmak arası tipi) 1 hafta boyunca günde 1 kez, pitiriyazisversikolorda 1 hafta boyunca günde 2 kez kullanılması önerilir.

Endikasyon: Epilepsitedavisinde, parsiyel nöbetlerde ve tonikklonik nöbetleri ve Lennox-GastautSendromu ile ilişkili nöbetleri de içeren generalize nöbetlerde erişkinlerdeek tedavi veya monoterapi olarak, çocuklarda ise ek tedavi olarak endikedir.Yeni teşhis edilmiş pediyatrik hastalarda ilk olarak monoterapi tedavisiönerilmemektedir. Ek tedavi sırasında epileptik kontrol sağlandıktan sonraberaberinde kullanılan antiepileptik ilaçlar bırakılabilir ve hastalarlamotrigin mono-terapisi ile devam edebilir.

Kontra Endikasyon: Lamotrigine aşırı duyarlığıolduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.

Uyarılar: Lamotrigin tedavisi başlangıcındansonra genellikle ilk 8 hafta içinde oluşan advers deri reaksiyonları bildirilmiştir.Döküntülerin büyük kısmı hafif olup, kendiliğinden geçmekle beraber,StevensJohnson Sendromu ve toksik epidermal nekrolizi içeren ciddi, potansiyelolarak yaşamı tehdit edici deri döküntüleri bildirilmiştir. Lamotrigininaniden kesilmesi nöbetlerin geri gelmesini tetikleyebilir. Renal yetmezliğiolan hastalar tedavi edilirken dikkatli olunmalıdır. Gebelikte kullanımına,ancak beklenen yararın fetüse olası risklerden daha fazla olduğuna inanılandurumlarda karar verilmelidir. Emzirmenin potansiyel yararları, bebekteoluşabilecek potansiyel advers etki riski karşısında değerlendirilmelidir.

Yan Etkileri: Baş ağrısı,yorgunluk, deri döküntüsü, bulantı, baş dönmesi, uyku hali, uykusuzlukgörülebilir. Çok nadiren, StevensJohnson sendromu ve toksik epidermalnekroliz (Lyell sendromu) dahil ciddi deri dö-küntüleri bildirilmiştirki, toksik epidermal nekrolizde mortalite yüksektir.

İlaç Etkileşimleri: Hepatikilaç metabolize edici enzimleri indükleyen antiepileptik ilaçlar (fenitoin,karbamazepin, fenobarbiton ve primidon gibi) lamotriginin metabolizmasınıhızlandırır. Hepatik ilaç metabolize edici enzimler için lamotrigin ilerekabet eden sodyum valproat, lamotriginin metabolizmasını yavaşlatır velamotriginin ortalama yarı ömrünü yaklaşık iki kat artırır. Karbamazepinalmakta olan hastalarda lamotrigin tedavisinin başlangıcının ardından, başdönmesi, ataksi, diplopi, bulanık görme, bulantı gibi merkezi sinir sistemineait olgular kaydedilmiştir.

Doz Önerisi: Erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda monoterapidozu, ilk iki hafta için günde 1 kez 25 mg, izleyen 2 hafta için günde 1 kez 50mg’dir. Daha sonra, optimal yanıt alınana kadar doz her 1-2 haftada maksimum50-100 mg artırılmalıdır. Optimal yanıtı almak için sürek dozu günde 1 veya 2doza bölünmüş olarak 100-200 mg/gün’dür. Bazı hastalar beklenen yanıta ulaşmakiçin 500 mg/günLamictal’e gerek duyarlar.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.