Levitra

Levitra

Film Kaplı Tablet

Bayer

Vardenafil

Ambalaj: 5 mgx4 tablet

: : 10 mgx4 tablet

: : 20 mgx4 tablet.

Endikasyon: Tatminedici bir cinsel performans için peniste yeterli ereksiyonun sağlanamaması yada sürdürülememesi gibi erektil disfonksiyon durumlarında endikedir.

Kontra Endikasyon: Vardenafilekarşı aşırı duyarlığı olan hastalarda kontrendikedir. PDE5 inhibitörleri,nitrik oksit/cGMP yolu üzerindeki PDE inhibisyonu etkileri ile uyumlu olarak,nitratların hipotansif etkilerini potansiyalize edebilirler. Bu nedenleLevitra,nitratlar ya da nitrik asit donörleri ile eş zamanlı tedavi görmekte olanhastalarda kontrendikedir. Potent sitokrom P450 (CYP) 3A4 inhibitörü olduklarıiçin, indinavir ya da ritonavir gibi HIV proteaz inhibitörleri ile eş zamanlıkullanımı kontrendikedir.

Uyarılar: Cinsel aktivite belli bir ölçüde kardiyak risk ileilişkili olduğu için, erektil disfonksiyona yönelik herhangi bir tedaviyebaşlanmadan önce, hastaların kardiyovasküler durumları göz önünealınmalıdır. Şiddetli karaciğer yetmezliği, diyaliz gerektiren sonevreböbrek hastalığı, hipotansiyon (istirahatte sistolik kan basıncı <90 mmHg),yeni geçirilmiş inme ya da miyokard enfarktüsü öyküsü (son 6 ay içinde),stabil olmayan anjina ve bilinen, herediter dejeneratif retinal bozukluklar(retinitis pigmentoza gibi) olanlarda kullanımı önerilmemektedir. Ketokonazol,itrakonazol ve eritromisin ile eş zamanlı kullanımda, maksimum vardenafil dozu5 mg’yi aşmamalıdır. 200 mg’den yüksek ketokonazol ve itrakonazol dozlarıylabirlikte alınmamalıdır. Hastalar, vardenafile nasıl reaksiyon göstereceğinikontrol etmeden, taşıt ya da makine kullanma sırasında vardenafil almamalıdır.

Yan Etkileri: Yanetkiler genellikle geçici ve hafif ile orta derecededir. Baş ağrısı, yüzde kızarıklık,dispepsi, bulantı, baş dönmesi, rinit ve ara sıra karın ağrısı, asteni, sırtağrısı, göğüs ağrısı, yüzde ödem, ağrı, ışığa karşı aşırı duyarlık reaksiyonu,hipertansiyon, palpitasyon, taşikardi, anormal karaciğer fonksiyon testleri,diyare, ağız kuruluğu, gastrit, GGTP (Gama glutamil transpeptidaz) artışı,kusma, kreatinin kinaz artışı, artralji, miyalji, hipestezi, uykusuzluk,parestezi, somnolans, vertigo, dispne, sinüzit, pruritus, döküntü, terleme,anormal görme, ambliyopi, kromatopsi, konjunktivit, gözde ağrı, fotofobi,tinnitus, gözde sulanma, priapizm (daha uzun süreli ve ağrılı ereksiyonlardahil) görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Ketokonazol, itrakonazol ve eritromisin ile eş zamanlıkullanımda, maksimum vardenafil dozu 5 mg’yi aşmamalıdır. Vardenafil, 200mg’den yüksek ketokonazol ve itrakonazol dozlarıyla birlikte alınmamalıdır.İndinavir ve ritonavir ile birlikte kullanımı kontrendikedir. Nitratlar ilebirlikte hastalara verildiğindeki potansiyel hipotansif etkileri hakkındabilgi bulunmamaktadır; bu nedenle eşzamanlı kullanımları kontrendikedir.Besinlerle birlikte ya da tek başına alınabilir.

Doz Önerisi: Önerilen başlangıç dozu, cinsel aktiviteden gerekduyulduğu kadar önce (yaklaşık 25- 60 dakika) alınan 10 mg’dir. Bununlabirlikte, ilaç cinsel aktiviteden önce, 25 dakika ile 4-5 saate kadar olan birsüre boyunca, herhangi bir anda alınabilir. Önerilen maksimum doz sıklığı,günde bir kez uygulamadır. Yiyeceklerle birlikte ya da tek başına alınabilir.Tedaviye doğal bir yanıtın alınabilmesi için, cinsel uyarı gereklidir.Doz aralığı: Alınandoz, etkinlik ve tolerabiliteye dayalı olarak, 20 mg’ye artırılabilir ya da 5mg’ye düşürülebilir.Önerilen maksimum doz, günde bir kez 20 mg’dir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.