Lipovas

Lipovas

Film Tablet

İlsan

Simvastatin

Ambalaj: 10 mgx28 tablet.

Eşdeğeri: SimvakolFilm Tablet: 10 mgx28Tablet(Nobel);Zocor Film Tablet: 10 mgx28 Tablet(MSD).

Endikasyon: Hiperlipidemi: Simvastatin, heterozigot familiyal hiperkolesterolemidahil primer hiperkolesterolemide (Fredrickson tip IIa), ya da kombine(miks) hiperlipidemide (Fredrickson tip IIb) dahil olmak üzere primerhiperkolesteremide yükselmiş total C, LDlC, TG, ve apo B düzeylerinidüşürmek, ve HDl kolesterolü yükseltmek için, diyet ve öteki farmakolojikolmayan girişimler yetersiz kaldığı zaman endikedir.Koroner Kalp Hastalığı: Simvastatinkoroner kalp hastalığı olan kişilerde ölüm riskini azaltma; koronerölüm riskini ve fatal olmayan miyokard enfarktüsü riskini azaltma;inme ve geçici iskemik atak riskini azaltma; koroner arter bypassgrefti ve perkutan transluminal koroner anjiyoplasti gibi miyokardialrevaskülarizasyon girişimlerine maruz kalma risklerini azaltma;koroner aterosklerozun ilerlemesini yavaşlatma yeni lezyonlarınoluşumunu ve yeni total oklüzyonların gelişmesini azaltmadaendikedir.

Kontra Endikasyon: Simvastatinekarşı aşırı duyarlık, aktif karaciğer hastalığı veya serum transaminazlarınnedeni açıklanmayan sürekli yüksekliği, gebelik ve emzirme dö-nemindekontrendikedir.

Uyarılar: Simvastatin nadiren miyopatiye neden olur. Çokender, miyoglobinürinin yanı sıra akut böbrek yetersizliği ilebirlikte veya akut böbrek yetersizliği olmaksızın gö-rülen rabdomiyolizolgusu bildirilmiştir. Fazla miktarda alkol tüketen ve/veya geçmişindekaraciğer hastalığı öyküsü bulunan hastalarda ilaç dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Abdominalağrı, konstipasyon ve flatulens, asteni, baş ağrısı görülebilir. Miyopatiseyrek olarak bildirilmiştir. Bulantı, diyare, dö-küntü, dispepsi,kaşıntı ve anemi, nadir olarak rabdomiyoliz ve hepatik sarılıkdaha sonra bildirilmiştir. Nadir olarak anjiyoö-dem, lupus benzerisendrom, polimiyalji romatika, vaskülit, trombositopeni, eozinofili,artrit, artralji, ürtiker, ateş, al basması, dispne ve kırgınlık gibibulgulardan bazılarını içeren bir belirgin aşırı duyarlık sendromuda bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Kumarinantikoagülanların etkilerinde bir miktar artış sağlar. Gemfibrozilve diğer fibratlar, niasinin (nikotinik asit) simvastatin ile birlikteverildiğinde miyopati riskini artırabilir.

Doz Önerisi: HastaLipovastedavisine başlamadan önce standart bir kolesteroldüşürücü diyete alınmalı ve bu diyetiLipovastedavisi boyunca sürdürmelidir.Normal başlangıç dozu, akşam tek doz olarak verilen 10 mg/gün biçimindedir.Hafif ile orta derecede hiperkolesterolemisi olan hastalarLipovas’ın 5 mg’lik bir başlangıç dozuile tedavi edilebilirler.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.