Lumen

Lumen

Flakon IV

M. Nevzat

Flukonazol

Ambalaj: 100 mg/50 mLx 1 flakon

: : 200mg/100 mLx1 flakon.

Eşdeğeri: TriflucanEnfüzyon IV: 100 mg/50mLx1 flakon(Pfizer).

Endikasyon: Kriptokoksikmenenjit ve diğer organların (akciğer ve cilt gibi) enfeksiyonlarıdahil olmak üzere kriptokokkozis; AIDS’li hastalarda kriptokoksikhastalığın nüksünü önlemek için sürek tedavisi olarak; kandidemi,dissemine kandidiyazis ve yayılıcı kandida enfeksiyonlarınındiğer formları dahil olmak üzere sistemik kandidiyazis; habis hastalığıolan, yoğun bakım ünitelerinde yatan, sitotoksik veya immünosupresiftedavi gö-ren veya candida enfeksiyonlarına predispoze edici diğerfaktörlerin bulunduğu hastalar; mukozal kandidiyazis; habis hastalıknedeniyle sitotoksik kemoterapi veya radyoterapi uygulamasısonucu fungal enfeksiyonlara predispoze olmuş hastalarda fungalenfeksiyonların önlenmesi; tinea pedis, tinea korporis, tineakruris, tinea versikolor ve candida enfeksiyonları dahil olmak üzeredermatomikozlar ve onikomikozlar ile akut veya tekrarlayan vajinalkandidiyazis tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Flukonazolveya buna benzer azol bileşiklerine duyarlı olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır.Multipl doz etkileşim çalışmaları sonuçlarına gö-re günde 400 mgveya daha yüksek miktarlarda multipl doz flukonazol alan hastalardaflukonazol ile beraber kullanılan terfenadin kontrendikedir.

Uyarılar: Flukonazol alan ö-zellikle ağır tıbbi sorunlarıolan hastalarda nadir olarak, ö-lüm dahil, ciddi hepatik toksisitedurumları gözlenmiştir. Flukonazola bağlı olabilecek karaciğerhastalığıyla uyumlu klinik bulgu ya da semptomlar gelişirse flukonazolkesilmelidir. Yüzeysel fungal enfeksiyon için tedavi edilen birhastada flukonazola bağlı olabileceği düşünülen bir deri dö-küntüsügö-rülürse, bu ajanla tedavi kesilmelidir. Şiddetli veya potansiyelolarak yaşamı tehdit edici ve beklenen yararın fetüse olası risktendaha ağır bastığı fungal enfeksiyonlar dışında, gebelikte kullanımındankaçınılmalıdır.Emziren annelerde ö-nerilmemektedir.

Yan Etkileri: Flukonazolile en sık görülen yan etkiler gastrointestinal yola ait semptomlardır. Bunlararasında bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare, gaz ve dispepsi vardır.Gastrointestinal semptomlardan sonra en sık gözlenen yan etki deri döküntüsüdür.Flukonazole bağlı baş ağrısı ve sersemlik görülmüştür.

İlaç Etkileşimleri: Kumarintipi antikoagulan alan hastalarda protrombin zamanı dikkatlice izlenmelidir.Midazolamın oral uygulamasının ardından, flukonazol, midazolamınkonsantrasyonunda ve psikomotor etkilerinde belirgin bir artışa yol açmıştır.Flukonazol ile tedavi edilen hastalarda, beraberinde benzodiyazepin tedavisigerekliyse, benzodiyazepin dozunun azaltılması düşünülmeli ve hastalar uygunşekilde izlenmelidir. Flukonazol ve rifabutini beraber kullanan hastalardikkatlice izlenmelidir.Birlikte rifampisin verilen hastalarda flukonazoldozunda bir yükseltme düşünülmelidir.Flukonazol ile beraber sisapriduygulanan hastalarda torsade de pointes’i de içeren kardiyak olaylarrapor edilmiştir. Flukonazol ve takrolimusu beraber kullanan hastalardikkatlice izlenmelidir. Yüksek doz teofilin kullanan veya artmışteofilin toksisite riskinde olan hastalarda flukonazol kullanımısırasında, teofilin toksisitesi bulguları izlenmelidir ve toksisitebulguları gelişirse tedavi gerektiği gibi değiştirilmelidir.

Doz Önerisi: Kriptokoksik menenjitile diğer bölgelerdekikriptokoksik enfeksiyonlarıntedavisinde başlangıç dozu olarak400 mg ve izleyen günler için degünde bir kez 200 mg ö-nerilmektedir. Bu doz alınacakklinik yanıta gö-re 400 mg’ye kadar yükseltilebilir.Yaygın kandidiyal enfeksiyonlarile kandidemi olgularındabaşlangıç dozu olarak ilk gün 400 mg ve izleyen günler için de gündebir kez 200 mg ö-nerilmektedir. Bu doz alınan klinik yanıta gö-re 400mg’ye kadar yükseltilebilir ve olumlu sonuç alınana kadar devam edilir.Bu süre 4-6 hafta arasında değişmektedir ve olumlu sonuç alındıktansonra tedaviye iki hafta daha devam edilmesi ö-nerilmektedir.orofarengeal ve ö-zofarengealkandidiazistedavisi için başlangıç dozu olarak ilk gün 200mg ve izleyen günler için de günde bir kez 100 mg ö-nerilmektedir. Budoz alınan klinik yanıta gö-re 400 mg’ye kadar yükseltilebilir. orofarengealkandidiazis günlerce devam edebilir; iyileşmeden sonra tedaviyeen az 2 hafta daha devam edilmelidir. Ö-zofarengeal kandidiazisen az 3 hafta süreyle tedavi edilmeli ve tedaviye tam iyileşmedensonra en az iki hafta daha devam edilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.