Mysoline

Mysoline

Tablet

AstraZeneca

Primidon

Ambalaj: 250mgx30 tablet.

Endikasyon: Grand malve psikomotor epilepside ve Jackson epilepsisinde endikedir. Ayrıcapetit mal, miyoklonik ve akinetik nö-betlerin kontrol altına alınmasındaçok kez yararlı bir antikonvülziftir.

Kontra Endikasyon: Primidonakarşı duyarlık veya alerjik reaksiyon gösteren hastalara verilmemelidir.akut entermitant porfirili hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Primidon çocuklarda, yaşlılarda,zayıf bünyeli hastalarda veya renal, hepatik veya solunum fonksiyonyetmezliği olan hastalarda, dikkatle ve gerektiğinde düşük dozlardakullanılmalıdır.Primidon kuvvetli birSSS depresanıdır ve kısmen fenobarbitona metabolize olur. uzunsüreli uygulamada, tolerans, bağımlılık ve tedavinin aniden bırakılmasıhalinde yoksunluk reaksiyonlarının oluşma potansiyeli vardır.epileptik annelerden doğan çocuklarda konjenital anomali insidansınınortalamalar üzerinde olduğuna dair bazı kanıtlar bulunmaktadır.Uzun süreli antikonvülzan tedavisi, serum folat düzeyini düşürebilir.Ayrıca, gebelik sırasında folik asit gereksinimi arttığından,riskli hastaların düzenli olarak kontrole alınmaları ö-nerilirve tartışmalı olmasına karşın, folik asit ve B12vitaminiyletedavi düşünülmelidir.Gebelik dö-neminde antikonvülzan tedavi, durumabağlı olarak yenidoğanda koagülasyon bozukluklarına neden olabilir.Bu nedenle, doğumdan önceki bir ay boyunca hastaya K1vitaminiverilmelidir. Böyle bir ön tedavinin yapılmadığı durumlarda, doğumsırasında anneye 10 mg ve yenidoğana hemen 1 mg K1vitaminiverilmelidir. Laktasyon dö-neminde emzirme sırasında bebekte sedasyonolup olmadığı izlenmelidir. araç veya tehlikeli makine kullananprimidon alan hastalara, reaksiyon gösterme süresinin artabileceğibildirilmelidir.

Yan Etkileri: Genellikletedavinin erken devrelerinde uyku hali ve halsizlik gö-rülür. Görmebozukluğu gibi nö-rotoksisite semptomları, mide bulantısı, başağrısı, kusma, nistagmus ve ataksi bildirilmiştir. Duruma bağlı olaraktedavinin bırakılmasını gerekli kılan akut ve ciddi semptomlarıda kapsayan idiosinkratik reaksiyonlar meydana gelebilir. Dermatolojikreaksiyonlar sık gö-rülmez ve genellikle tedavinin başlangıcındaortaya çıkar.Nadiren psikotik reaksiyonları da kapsayan kişilikdeğişimleri de bildirilmiştir. İstisnai olarak primidonun kesilmesigereken megaloblastik anemi gelişebilir. Bu durum folik asitve/veya B12vitaminiyle tedaviye yanıt verebilir. Diğerkan diskrazilerine ilişkin izole bildirimlerde bulunulmuştur.

İlaç Etkileşimleri: Primidonve ana metaboliti olan fenobarbiton karaciğer enzim aktivitesiniindükler. Bu durum primidonla beraber verilen ilaçların (fenitoingibi antikonvülzanlar ve kumarin gibi antikoagülanlar dahil)farmakokinetiğini etkiler. Antikonvülzan ve oral kontraseptifsteroid alan hastalarda kanama ve kontraseptif tedavide başarısızlıkgözlenmiştir. Primidon uygulanması durumunda, alkol ve barbitüratlargibi SSS depresanlarının etkileri artabilir.

Doz Önerisi: Genellikle günde iki kez verilir. Akşam geç saatlerdeve günde bir kez 125 mg ile başlanır. Günde 4500 mg’ye kadar, her üç gündebir, günlük doz 125 mg artırılır. Daha sonra, kontrol sağlanana kadarveya tolere edilebilir maksimum doza erişene kadar, üç gündebir, günlük doz yetişkinlerde 250 mg, 9 yaşın altındaki çocuklarda125 mg artırılır. Bu doz yetişkinlerde günlük 1500 mg civarında olabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.