Nogesic

Nogesic

Ampul

Koçak

Metamizol sodyum

Ambalaj: 1 g/2 mLx10 ampul

: : 2.5 g/5 mLx5 ampul.

Eşdeğeri: AdepironAmpul: 1 g/2 mLx10 Ampul, 2.5g/5 mLx5 ampul(Adeka);Andolor Ampul: 1 g/2 mLx10 ampul(İ.E.Ulagay);Devaljin Ampul: 1 g/2 mLx10 Ampul(Deva);GeralgineMAmpul: 1 g/2 mLx10 ampul(Münir Şahin);NovalginAmpul: 1 g/2 mLx10 Ampul, 2.5g/5 mLx5 ampul(SanofiAventis);NovoPlan Ampul: 1 g/2 mLx10 ampul(Aroma).

Nogesic Tablet

Metamizol sodyum

Ambalaj: 500 mgx20 tablet.

Eşdeğeri: AdepironTablet: 500 mgx20 tablet(Adeka);AndolorTablet: 500 mgx20 tablet(İ.E.Ulagay);Devaljin Tablet: 500 mgx20 tablet(Deva);NovakomSTablet: 500 mgx20 tablet(Nobel);NovalginTablet: 500 mgx20 tablet(SanofiAventis);VeraljinTablet: 500 mgx20 tablet(Radyum).

Endikasyon: Şiddetliakut ve kronik ağrılar (örn. romatizmal hastalıklardaki ağrılar,baş ve diş ağrıları, tümör ağrıları, yaralanmalar, postoperatifağrılar); mide bağırsak kanalına, safra yollarına, böbrek ve altidrar yollarına ait spastik kö-kenli, şiddetli akut ve kronik ağrılar;başka önlemlerle, örneğin soğuk nemli kompresle düşürülemeyenyüksek ateş.

Kontra Endikasyon: Pirazolonalerjisi veya intoleransı (örn. metamizol, izopropilaminofenazon,propifenazon, fenazon veya fenilbutazon içeren ilaçlara aşırı duyarlık)olan hastalarda, hepatik porfiri, doğuştan glukoz6-fosfat dehidrogenazeksikliği, kan diskrazileri gibi bazı metabolizma hastalıklarındakullanılmamalıdır.

Uyarılar: Bronş astması veya özellikle saman nezlesi şeklindebelirtilerin eşlik ettiği kronik solunum yolu enfeksiyonu olanhastalar veya çeşitli ağrı ve romatizma ilaçlarına karşı aşırı duyarlığı(analjezik astması, analjezik intoleransı) olan kişiler dipironkullandıkları zaman astma veya şoka maruz kalabilirler. Aynı durum,az miktarda alkol aldıkları zaman aksıran, gözleri yaşaran, yüzdeşiddetli kızarmadan yakınan veya besin maddelerine, kürklere,saç boyalarına, konservasyon maddelerine karşı deri reaksiyonları,kaşıntı, ürtiker gibi aşırı duyarlık gösteren hastalar için de geçerlidir.Gebelerdeözellikle ilk 3 ay ve son 6 hafta içinde kesin bir endikasyon varsakullanılmalıdır. Tıbbi zorunluluk olmadıkça 3 aylıktan küçük veya5 kg’den düşük ağırlıktaki bebeklere uygulanmamalıdır. Müstahzarlarınparenteral formlarının uygulanması sırasında anafilaktik şokgö-rülebilir.

Yan Etkileri: Şok ve agranülositoz,lö-kopeni, trombositopeni gibi kan tablosu bozuklukları, agranülositoz,yüksek ateş, titreme, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, ağızburunboğazgenitalve anal bölgelerde enflamatuvar lezyonlar gibi belirtilerle ortayaçıkabilir.

İlaç Etkileşimleri: Siklosporinile kullanıldığında siklosporin düzeylerini düşürebilir. Dipironve alkol birbirlerinin etkilerini artırırlar.

Doz Önerisi: Nogesic Ampul: Yetişkinler ve 15 yaşından büyük gençler için; İV ve İMyoldan uygulanacak bir kerelik doz 2-5 mL’dir. Bir kerelik dozlar, günlükmaksimum doz 10 mL‘ye (5 g’ye) kadar artırılabilir. Çocuklar ve küçük çocuklariçin; yaklaşık 30 kg ağırlığındaki bir çocuk için 0.4-1 mL’dir. Vücut ağırlığıdaha düşük ya da daha fazla olan çocuklar için doz uygun şekilde azaltılır veyaartırılır. Bebekler (5-8 kg) için; sadece İM yoldan uygulanacak bir kerelik doz0.1-0.2 mL’dir. Bir kerelik dozlar, günlük doz olan 0.4 g’ye kadarartırılabilir. 3 aylıktantan (5 kg) küçük bebeklerde kullanılmamalıdır.

Endikasyon: Anestezisırasında iskelet kası gevşemesini sağlamak için kullanılır.

Kontra Endikasyon: Veküronyumaveya bromür iyonlarına karşı daha önceden bilinen anafilaktik reaksiyonvarlığında kontrendikedir.

Uyarılar: İlaç, entübasyon, yapay solunum,oksijen tedavisi olanakları ve antagonistlerin bulunduğu koşullarda,tecrübeli anestezistler tarafından ya da onların gö-zetiminde kullanılmalıdır.Böbrek yetersizliği olgularında nö-romusküler blok süresinde birazuzama beklenebilir. Karaciğer ve safra yolları hastalıklarındadozun azaltılması gerekebilir. Gebeler üzerinde ancak hekimin gerekligördüğü durumlarda, alınacak yarar risklerden fazla ise uygulanabilir.

Yan Etkileri: Genelde,nö-romusküler blok yapan ajanlara karşı anafilaktik reaksiyonlarbildirilmiştir. Her ne kadar veküronyum bromür ile böyle bir etkiyeçok nadir raslansa bile, sanki olacakmış gibi alınması gereken önlemlerihmal edilmemelidir.

İlaç Etkileşimleri: Halotan,eter, enfluran, isofluran, metoksifluran, siklopropan, tiyopenton,metoheksital, ketamin, fentanil, gammahidroksibütirat, eto-midat,propanidi, diğer nondepolarizan kas gevşeticiler, veküronyumbromür öncesi süksametonyum uygulanması, aminoglikozid ve polipeptidantibiyotikler, diüretikler,badrenerjik blokerler, tiamin, MAO inhibitörleri,kinidin, protamin,aadrenerjikblokerler, imidazol, metronidazol etkiyi artırır. Neostigmin, edrofonyum,piridostigmin, kortikosteroitler, noradrenalin, azatiopirin,teofilin, KCl, NaCl, CaCl2ise etkiyi azaltır.

Doz Önerisi: Entübasyon ve entübasyonu izleyen cerrahi girişimleriçin başlangıç dozu 0.08-0.10 mg/kg ve ek dozlar 0.03-0.05 mg/kg’dir. UygulamalarIV olarak gerçekleştirilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.