Noroxin

Noroxin

Film Tablet

MSD

Norfloksasin

Ambalaj: 400 mgx14 film tablet.

Endikasyon: Genişspektrumlu bir bakterisittir. Üst ve alt, komplikasyonlu ve komplikasyonsuz,akut ve kronik üriner yol enfeksiyonlarında endikedir. Bu enfeksiyonlarasistit, piyelit, sistopiyelit, piyelonefrit, kronik prostatit, epididimitve ürolojik cerrahi, nö-rojenik mesane veya nefrolitiyazla birlikteolan ve norfloksasine duyarlı bakterilerin neden olduğu ürinerenfeksiyonlar dahildir.Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu akutbakteriyel gastroenterit. Hem penisilinaz üreten, hem de penisilinazüretmeyenNeisseria gonorrhoeae’ninneden olduğu gonokoksik üretrit,farenjit, proktit veya servisit. Ve tifo. Derin nötropenisi olanhastalardaki sepsis ile bakteriyel gastroenteritin profilaksisindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Norfloksasineya da kimyasal olarak benzeyen herhangi bir kinolon antibakteriyelekarşı aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.

Uyarılar: Norfloksasin, renal fonksiyonazalması olan hastalar için uygundur ancak, norfloksasin temel olarakböbrekler yoluyla atıldığından, şiddetli renal fonksiyon bozukluğuüriner düzeyleri anlamlı ölçüde tehdit edebilir.Gebe kadınlarda kullanılmamalıdır.Norfloksasinininsan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Anne için ilacınö-nemi göz ö-nüne alınarak ya emzirme sonlandırılmalı ya da ilacınverilmesi durdurulmalıdır.

Yan Etkileri: En sık raslananyan etkiler gastrointestinal, nö-ropsikiyatrik ve deriye ait reaksiyonlardırve bunlara bulantı, baş ağrısı, baş dönmesi, raş, mide ekşimesi, abdominalağrı/kramplar ve diyare dahildir. Çok nadir durumlarda anoreksi,uyku bozuklukları, depresyon, anksiyete/sinirlilik, irritabilite,ö-fori, oryantasyon bozukluğu, hallüsinasyon, tinnitus ve terleme gibibaşka olaylar bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Birlikteprobenesid uygulanması norfloksasinin serum konsantrasyonlarınıetkilemez, ama ilacın üriner atılımı azalır. İn vitro olaraknorfloksasin ile nitrofurantoinarasında antagonizm varlığı gösterilmiştir. Teofilin tedavisindekihastalarda birlikte kinolon kullanılması durumunda nadiren teofilinebağlı yan etkilerle ilgili raporlar bildirilmiştir. Norfloksasinile birlikte kullanılması durumunda yüksek siklosporin serum düzeyleribildirilmiştir. Sukralfat ya da antasitler norfloksasin ile birlikteya da norfloksasin uygulanmasından sonraki 2 saat içinde uygulanmalıdır.

Doz Önerisi: Ü-riner yol enfeksiyonları: Günde 2x400 mg, 7-10gün. Komplikasyonsuz akut sistit: Günde 2x400 mg, 3-7 gün. Kronik nüksedenüriner yol enfeksiyonu: Günde 2x400 mg, 12 haftaya kadar. akut bakteriyelgastroenterit: Günde 2x400 mg, 5 gün. akut gonokoksik üretrit, farenjit,proktit, servisit: 800 mg, tek doz. Tifo: Günde 3x400 mg 14 gün. Profilaktikolarak, derin nötropeni sepsisinde günde 3 kez 400 mg, derin nötropenisüresince ö-nerilir. Bakteriyel gastroenteritte 400 mg/gün’lükdoz, endemik bölgelere gitmeden 24 saat önce başlanır ve ayrıldıktan48 saat sonrasına kadar sürdürülür.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.