Noral

Noral

Pediyatrik Şurup

İ.E.Ulagay

Parasetamol

Ambalaj: 120 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:

AsomalPediyatrik Şurup: 120 mg/5 mLx100 mL(Radyum);Polmofen Pediyatrik Süspansiyon: 120 mg/5 mLx100 mL(Yeni İlaç);Tempo Eliksir: 120 mg/5 mLx100 mL(Akdeniz);Termacet Süspansiyon: 120 mg/5 mLx100 mL(Toprak);Termalgine Pediyatrik Şurup: 120 mg/5 mLx100 mL(Novartis CH);Tylol Süspansiyon: 120 mg/5 mLx100 mL(Nobel).

Noral

Tablet

Parasetamol

Ambalaj: 500 mgx20 tablet.

Eşdeğeri:

AsetamTablet: 500 mgx20 tablet(Saba);Durapan Tablet: 500 mgx20 tablet(Münir Şahin);Minoset Tablet: 500 mgx20 tablet(Roche);ParasedolTablet: 500 mgx20 tablet(Koçak);Parol Tablet: 500 mgx20 tablet(Atabay);SedalonTablet: 500 mgx20 tablet(Günsa);Setamol Tablet: 500 mgx20 tablet(Yeni İlaç);TamolTablet: 500 mgx20 tablet(İlsan);Tempo Tablet: 500 mgx20 tablet(Akdeniz);TermacetTablet: 500 mgx20 tablet(Toprak);Tylol Tablet: 500 mgx20 tablet(Nobel);VolpanTablet: 500 mgx20 tablet(Hüsnü Arsan).

Endikasyon: Baş ağrısı,migren, adet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarabağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları,orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalarabağlı ağrılar ile adet zorluklarından kaynaklanan ağrılarda endikedir.Asetilsalisilik asite duyarlığı olan hastalarda alternatif ilaçolarak kullanılır.

Uyarılar: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırıdozuna bağlı bir komplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumundatoksisite görülebilir. Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatikyetmezliği olanlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.- 5 günden uzunsüren a ğrılarda, ateşi 39.5°C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun sürenateşte ve tekrarlayan ateş olgularında doktor tavsiyesi olmadankullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlıkreaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadirolarak mide bulantısı görülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarakhemolitik anemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz olguları bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Yüksek dozda uzun süreli kullanımdaantikoagülanların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılanparasetamol kumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir,ürinez, 5-hidroksiindol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Kloramfenikol, barbitüratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin, mideboşaltma süresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolünhepatotoksik etkisini artırır.

Doz Önerisi: Noral Pediyatrik Şurup: Küçüklerde günlük doz 3-4x½-3 ölçekşuruptur. Maksimum günlük çocuk dozu 1.2 g’dir.

Endikasyon: Akut vekronik şizofreni, mani ve hipomani, organik psikozlar, psikolojikajitasyon, çocuklarda şiddetli hipereksitabilite ve aşırı hiperaktivite,motor tikler ve Gilles de la Tourette sendromu, anksiyete nevrozuve gerilim durumları, depresyon durumlarının anksiyete ile birliktegö-rülen karışık nevrozlarında endikedir. Haloperidol ayrıca düşükdozlarda antiemetik etki gösterir.

Kontra Endikasyon: Ciddikardiyovasküler hastalığı olanlarda, alkoliklerde, parkinsonhastalığında, glokom, hipertiroidi, karaciğer ve böbrek yetmezliği,idrar zorluğu, solunum yetersizliği, ciddi toksik santral sinirsistemi depresyonları veya koma durumlarında ve haloperidolekarşı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Alkol dahil SSS depresanlarınınetkisini artırır. Makine veya motorlu araç kullanmak gibi dikkatisteyen tehlikeli işlerde gerekli olan mental ve/veya fiziksel yeteneğiazaltacağı konusunda hastalar uyarılmalıdır. Özel-likle gebeliğinilk üç ayında kullanılması önerilmez. Emziren annelerde kullanılmasıgerektiğinde, emzirme kesilmelidir. 3 yaşından küçük çocuklaraverilmesi önerilmez.

Yan Etkileri: Nö-rolojiketkiler, özellikle ekstrapiramidal sendromlar en çok gö-rülenlerdir.Endokrinolojik, dermatolojik, gastrointestinal, solunumla ilgili,kardiyovasküler ve fotosensitif deri reaksiyonları da raporedilmiştir. Fotosensitif deri reaksiyonlarının az gö-rülmesi halindetedaviye devam edilebilir. Yüksek dozajlı tedavilerin başlangıcında;ekstrapiramidal yan etkiler, distonik reaksiyonlar ve huzursuzlukşeklinde gö-rülür. Larengeal spazm meydana getiren distoni, akathisiave tedavinin daha geç safhalarında bir psö-doparkinson rijiditesendromu meydana gelebilir. Tardif diskinezi gö-rülebilir. Galaktorrhea,amenore, jinekomasti ve impotens gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Haloperidol;amfetamin, kumarin veya indandion türevleri, antikonvülzanlar,barbitüratlar, antidiskinetikler, antihistaminikler,badrenerjik blokerler, SSS depresanları,dopamin, efedrin, epinefrin, levodopa ile birlikte kullanılmamalıdır.Lityum tuzlarının haloperidol ile birlikte yüksek dozlarda kullanılmasıhalinde ensefalopati sendromu ortaya çıkabilir.Yüksek dozda haloperidolmetildopanın etkisini artırır.

Doz Önerisi: Norodol Ampul: Yetişkinlerde çabuk ve acil kontrol için 10 mg genellikleyeterlidir. Günde 30 mg’ye kadar IM enjeksiyon verilebilir. Kontrolsağlanıncaya kadar her 6 saatte bir daha fazla doz uygulanabilir.Sonra azaltılan dozlarda oral tedaviye geçilir. Gerekirse IV olarakuygulanır.

Norodol Damla/Tablet: Tablet ve damla ile yetişkinlerdetedaviye günde 10-15 mg’lı dozla başlanır ve memnun edici bir kontrolsağlanıncaya kadar doz artırılır. Maksimum düzelme sağlandığındadoz tedrici olarak azaltılarak etkili olan en düşük doz olan sürek dozaulaşır ki, bu da birçok hasta için günde 1-10 mg arasındadır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.