Onadron

Onadron

Ampul

İ.E. Ulagay

Deksametazon sodyumfosfat

Ambalaj: 8 mg/2 mLx1 ampul.

Endikasyon: Evolütifkronik poliartrit, eklem romatizması, romatoid artrit, psö-riatikartrit, osteoartrit, spondilit, sinovit, tenosinovit, bursit gibiromatizmal hastalıklar; alerjik rinit, bronşiyal astım, kontakt dermatit,atopik dermatit, serum hastalığı, ilaç ve transfüzyon alerjisi, anjiyonö-rotiködem, larenks ödemi gibi alerjik hastalıklar; psö-riazis, seboreikdermatit, eksfoliyatif dermatit, pemfigus, dermatomyositis, sklerodermagibi dermatolojik hastalıklar; sistemik lupus eritematozus, akutromatizmal kardit gibi kollagen hastalıkları; semptomatik sarkoidoz,Loeffler sendromu, beriliyazis, aspirasyon pnö-monisi, amfizem,akciğer granülamatozu gibi solunum sistemi hastalıkları; konjunktivit,keratit, keratokonkjunktivit, sklerit, episklerit, uveit, koriyoretinit,semptomatik oftalmi, iritis, iridosiklit, herpes zoster oftalmikus(Herpes simpleks değil), optik nevrit, retrobülber nevrit gibi oftalmikhastalıklar; idyopatik trombositopenik purpura (IM yolla uygulanmasıkontrendikedir), sitopeni, hemolitik anemi, eritroblastopeni,konjenital hipoplastik anemi gibi hematolojik bozukluklar; lö-semive lenfomalar, Hodgkin hastalığı, lenfosarkom gibi neoplastik hastalıklar;idyopatik veya lupus eritematozusun neden olduğu nefrotik sendromgibi ödeme yol açan hastalıklar; ülseratif kolit, bölgesel enteritgibi gastrointestinal sistem hastalıkları; primer veya metastatikbeyin tümörlerinin, kraniotominin veya sadmelerin yol açtığı beyinödemleri (operasyon veya diğer spesifik tedavilerin de uygulanmasıkaydıyla); primer veya sekonder adrenokortikal yetersizlikler,konjenital adrenal hiperplazi, nonsuppuratif tiroid, adrenogenitalsendrom, kanserle birlikte gö-rülen hiperkalsemi gibi endokrin bozukluklarve adrenokortikal hiperfonksiyon teşhisi için yapılan testler; nö-rolojikveya miyokardla ilgili semptomlara yol açan trichinosis, subaraknoidbloka yol açan veya açma olasılığı güçlü olan menenjit tüberküloz(antitüberküloz ilaçlarla birlikte), periarteritis nodosa, ChaufardStillsendromu gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Canlıaşı uygulanması, gebelik, aşırı duyarlık, akut enfeksiyon ve Herpeszoster’de kontrendikedir.

Uyarılar: Peptik ülserli, osteoporozisli psikozu veyaağır psikonevrozu olanlarda ancak hayat kurtarıcı olduğu zaman,konjestif kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, diabetes mellitus,enfeksiyon hastalığı olan ve yaşlı kişilerde çok dikkatli kullanılmalıdır.Sırt ağrısıosteoporoza işaret olabileceği unutulmamalıdır.Yüksek dozda uzun süre kullanılmamalıdır.Tedavinin birden kesilmesi uygun değildir. Gebelerde kullanılmasıfetüsü etkiler, tıbbi gereksinme dışında gebelerde kullanılmamalıdır.Kortikosteroidalan anneler, bebeklerini emzirmemelidir.

Yan Etkileri: Vücuttasu ve sodyumu tutarken, potasyum kaybına neden olur. Abdominal distansiyon,ülseratif özofajit, ince ve kalın bağırsak perforasyonları, pankreatit,alerjik dermatit, hassasince cilt oluşumu, perinel bölgede yanmave kaşınma, konvülziyonlar, intrakraniyal basınçta artma ve bunabağlı olarak papilla ödemi, posterior, glokom, eksoftalmi, intraokülerbasınçta artma, kas zafiyeti, kas kütlesi kaybı, osteoporoz, uzunkemiklerde patolojik kırıklar, menstrüel bozukluklar, çocuklardagelişim gecikmesi, diyabetiklerde insülin veya oral hipoglisemikgereksiniminde artma, hirsutizm, ayrıca kilo ve iştahta artma, bulantı,yorgunluk, psişik bozukluklar, aşırı duyarlık reaksiyonları gibiyan etkiler gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Barbitürat,fenitoin ve rifampisinle birlikte verilirse metabolizma hızlanarakkortikosteroidin etkisi azalabilir, antikoagülanlara yanıt azalabilir.

Doz Önerisi: Günlük doz 4-20 mg’dir (maksimum 80 mg).

Onadron Simple

Göz/Kulak Damlası

Deksametazon

Ambalaj: 5 mg/5 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: CebedexGöz/Kulak Damlası: 5 mg/5 mL(Abdi İbrahim);DekortGöz/Kulak Damlası: 5 mg/5mL(Deva);DexaSine Göz Damlası: 5 mg/5 mL(Liba);Maxidex Oftalmik Süspansiyon: 5 mg/5 mL(Alcon);Spersadex Göz Damlası: 5 mg/5 mL(NovartisOphtalmics).

Endikasyon: Alerjikeksternal oklit, riskli olmasına rağmen steroid tedavisinin gerekligö-rüldüğü pürülan ya da pürülan olmayan enfektif eksternal otit gibidış kulak yolunun steroid tedaviye yanıt veren enflamasyonlu durumlarile gözde alerjik konjunktivit, akne rozasea, yüzeysel noktalı keratit,herpeszoster keratiti, irit, siklit; kimyasal madde ve ısı nedeniyleoluşan yanıklar, yabancı cisimlerin yol açtığı göz kapağı ve bulbarkonjunktivi yaralanmaları; göz ön segmentinin çeşitli nedenlerebağlı irritasyon ve enfeksiyöz olmayan enflamasyonları, göz yaşıbezi ve göz yaşı kesesi enflamasyonlarında kullanılır.

Kontra Endikasyon: Kulağın fungal enfeksiyonları, deksametazonakarşı aşırı duyarlık durumları ve kulak zarı perfore olan hastalarile gözdeki herpetik ve mikotik keratit, göz tüberkülö-zü, glokomanemnezi, gö-zün tüm bakteriyel, viral ve fungal enfeksiyonları,deksametazona aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.

Uyarılar: Kortikosteroid içeren tüm müstahzarlarda olduğugibi, deksametazon müstahzarı da doktor gö-zetimi altında kullanılmayabaşlanmalı ve devam edilmelidir. Gebelikte zorunlu olmadıkça kullanılmamalı,kullanılması kesin gerekli gö-rüldüğünde yoğun ve uzun süreli tedavilerdenkaçınılmalıdır. Topikal uygulanan steroidler sistemik dolaşımageçtiği için, emziren annelerde kullanılmasının zorunlu olduğudurumlarda emzirmeye ara verilmelidir.

Yan Etkileri: Özellikleuzun süren tedavilerde göz sinirlerinde harabiyet, glokom, gö-rüşalanı ve gö-rüş berraklığında azalma, posterior subkapsüler kataraktoluşumu gibi yan etkiler ortaya çıkabilir.Nadiren gözde yanma, batma meydanagelebilir.

Doz Önerisi: Kulağa günde 3-4 damla damlatılır. Günde 3-4 kezgözlere 1-2 damla damlatılır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.