Pantpas

Pantpas

IV Flakon

Bayer

Pantoprazol

Ambalaj: 40mgx1 flakon

Pantpas

Enterik KaplıTablet

Pantoprazol

Ambalaj: 40 mgx14 ve 30 tablet.

Eşdeğeri: Panthec Enterik Tablet: 40 mgx14tablet(Sanovel);Panto Enterik Kaplı Tablet: 40 mgx14tablet(İlsan);Ulcoreks Enterik Kaplı Tablet: 40 mgx14 tablet(Bilim).

Endikasyon: Helicobacterpylori'nin neden olduğu duodenal vegastrik ülserde tekrarı azaltmak amacıyla bu mikroorganizmanın eradikasyonuiçin uygun iki antibiyotikle kombine olarak; peptik ülser (duodenal ülser vegastrik ülser); orta ve ileri derecede özofageal reflüde endikedir.

Kontra Endikasyon: Orta veyaileri derecede hepatik veya renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda,H. pylorieradikasyonu amacıyla kom-bine tedavide kullanılmamalıdır. Pantoprazol veyakombine edilen ilaçlardan birine karşı aşırı duyarlılığı bilinenlerdekullanılmamalıdır.

Uyarılar: Sinirseldispepsi gibi hafif gastrointestinal şikayetler için endike değildir. Özofagealreflü tanısı endoskopi ile kesinleştirilmelidir.Gebelerde klinik deneyim sınırlıdır.Ancak anneye yararı fetüs veya bebeğe potansiyel riskten fazla isekullanılmalıdır. Anne sütüne geçmesine ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

Yan Etkileri: Arasıra başağrısı veya diyareye neden olabilir. Nadiren bulantı, karnın üst kısmında ağrı,gaz, deri döküntüsü, kaşıntı ve baş dönmesi bildirilmiştir. Bireysel olgu olaraködem, ateş, depresyon başlangıcı ve bulanık görme rapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Pantoprazol,ketokonazol gibi biyoyararlanımı pH'ya bağlı ilaçların emilimini azaltabilir.Pantoprazol, karaciğerde sitokrom P450 enzim sistemi ile metabolizeolduğundan, aynı enzim sistemiyle metabolize olan diğer ilaçlarla veyabileşiklerle pantoprazol arasında etkileşme gözardı edilemez.

Doz Önerisi: Pantpas IV Flakon: İntravenöz kullanım oral yolla uygulama mümkün olmadığıdurumda önerilir. Oral tedaviye geçme imkanı olur olmaz, IV tedavi kesilerek,günde 40 mg oral pantoprazol ile tedavi sürdürülmelidir. Önerilen intravenözdoz günde bir flakondur (40 mg pantoprazol). Pantoprazol tedavisi sekiz haftayıgeçmemelidir. İçinde enjeksiyonluk toz bulunan flakona, 10 mL serum fizyolojikilave edilerek çözelti hazırlanır. Çözelti, doğrudan veya 100 mL serum fizyolojikveya %5 ya da 10’luk glukoz çözeltisi ile karıştırıldıktan sonra uygulanabilir.İntravenöz enjeksiyon 2-15 daki-kada yapılmalıdır.PantpasEnterik Kaplı Tablet: Gastrik ve duodenal ülserliH. pyloripozitif hastalarda kombine tedavi uygulanmalıdır.H. pylorieradikasyonu için direnç durumunagöre şu kombinasyonlar önerilebilir: A)Günde 2 kez 1 tabletPantpas'a ek olarak günde 2 kez 1 gamoksisilin ve günde 2 kez 500 mg klaritromisin.B)Günde 2 kez 1 tabletPantpas'a ek olarak günde 2 kez 500 mgmetronidazol ve günde 2 kez 500 mg klaritromisin.C)Günde 2 kez 1 tabletPantpas'a ek olarak günde 2 kez 1 gamoksisilin ve günde 2 kez 500 mg metronidazol. Kombine tedavi istenmiyorsa,örneğin hastaH. pylorinegatif ise, aşağıda belirtilen dozdaPantpas 40 mg Enterik KaplıTabletmonoterapisi uygulanır: duodenal ülser, gastrik ülser ve özofageal reflü için: Birçok olguda günde 1 tabletPantpasverilir. Özellikle, diğer tedavilereyanıt alınamaması gibi özel olgularda doz iki katına çıkarılabilir (günde 2adetPantpas). Ciddi karaciğer bozukluğunda dozazaltılarak iki günde bir adetPantpasverilir. Yaşlılarda veya böbrek fonksiyonu bozulmuşhastalarda günlük doz 40 mg pantoprazolü aşmamalıdır.Kullanım şekli ve süresi: Pantpas Enterik Kaplı Tabletçiğnenmemeli veya kırılmamalı;kahvaltıdan bir saat önce su ile bütün olarak yutulmalıdır.H. pylorieradikasyonu için kombine tedavideikinciPantpastablet akşam yemeğinden önce alınmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.