Parlodel

Parlodel

Tablet

Novartis Pharma

Bromokriptin (mesilat)

Ambalaj: 2.5mgx30 tablet.

Eşdeğeri:

GynodelTablet: 2.5 mgx30 tablet(Biofarma).

ParlodelSRO

Yavaş SalınımlıKapsül

Bromokriptin

Ambalaj: 2.5 mgx7 Kapsül

: : 5 mgx28 Kapsül.

Endikasyon: Prolaktinebağlı menstrüel siklus bozuklukları ve kadın infertilitesi (hiperprolaktinemikve gö-rünürde normoprolaktinemik durumlarda): Amenore (galaktoreli veya galaktoresiz), oligomenore,luteal faz yetmezliği, ilaca bağlı hiperprolaktinemik bozukluklar(kimi psikotrop veya antihipertansif ajan kullanımının indüklediği).Prolaktine bağlı olmayankadın infertilitesi: Polikistikover sendromu, anovulatuvar sikluslar (klomifen gibi antiestrojentedavisine ek olarak).Premenstrüelsemptomlar: Meme duyarlığı, sikliködem, şişkinlik, psişik bozukluklar.Erkekte hiperprolaktinemi: Prolaktine bağlı hipogonadizm (oligospermi, libidoazalması, impotans).Prolaktinomalar: Prolaktin salgılayan hipofizer mikroadenom vemakroadenomların konservatif tedavisi; cerrahi girişimden öncetümö-rün boyutunun küçültülmesi ve alınmasını kolaylaştırmak amacıyla;cerrahi girişimden sonra, prolaktin düzeyinin hala yüksek olduğudurumlarda.Akromegali: Cerrahi girişim ve radyoterapiye yardımcı tedaviveya bazı özel durumlarda alternatif tedavi olarak.Laktasyon inhibisyonu: Medikal nedenlerle puerperal laktasyonun durdurulmasıveya önlenmesi (rutin olarak laktasyonun durdurulması için önerilmez);abortus sonrası laktasyonun önlenmesi; puerperal meme angorjmanı;başlangıçtaki puerperal mastit.Selim meme hastalıkları: Mastalji (tek başına ya da premenstrüel sendromdaveya memedeki selim nodüler veya kistik değişikliklerle beraberseyreden); memedeki selim kistik ve/veya nodüler durumlar, özelliklefibrokistik meme hastalığı.

Kontra Endikasyon: Bromokriptinve diğer ergo alkaloidlerine duyarlı kişilerde kontrendikedir.Kontrol altına alınamayan hipertansiyonda, gebelikteki hipertansifhastalıklarda, postpartum ve puerperal dö-nemdeki hipertansiyondakontrendikedir. Koroner arter hastalığı ve diğer ciddi kardiyovaskülerdurumlarda, geçmişte ciddi psişik rahatsızlığı olan ve/veya psişiksemptomları olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Bromokriptin tedavisi ile fertilitedüzeltilebilir. Gebe kalmak istemeyen, doğum yapabilecek yaştakikadınların, güvenilir korunma yöntemlerine baş vurmaları önerilmelidir.Nadir olarakgastrointestinal kanama ve gastrik ülser gözlenmiştir. Eğer oluşursabromokriptin tedavisinin kesilmesi gerekmektedir. Doğum sonrasındalaktasyon inhibisyonu için bromokriptin ile tedavi edilen kadınlardanadiren hipertansiyon, miyokard enfarktüsü, konvülziyonlar, inmeve psişik bozukluklar gibi ciddi istenmeyen etkiler bildirilmiştir.Gebe kalmak isteyen hastalarda bromokriptin tedavisi, tedavinindevamını gerektiren tıbbi bir neden olmadığı takdirde, gebeliksaptanınca kesilmelidir. Bromokriptin laktasyonu inhibe ettiğinden,emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Tedavininilk günlerinde, bazı hastalar bulantı, daha seyrek olarak baş dönmesi,yorgunluk veya kusmadan yakınabilirler fakat tüm bunlar tedavininkesilmesini gerektirecek kadar ciddi değildir. Eğer gerekirse,başlangıçta gö-rülebilecek bulantı ve/veya kusma, birkaç gün süreylebromokriptin kullanılmadan en az 1 saat önce alınacak domperidongibi periferal bir dopaminerjik antagonist ile önlenebilir. Bromokriptin,bazan kollapsa yol açabilecek ortostatik hipotansiyona neden olabilir.Ortostatikhipotansiyon rahatsız edici olabilir, fakat semptomatik olarak tedaviedilebilir.

İlaç Etkileşimleri: Prolaktindüzeyini artıran ilaçlarla (örneğin amitriptilin, butirofenonlar,imipramin, metildopa, rezerpin, fenotiyazinler) birlikte alındığındaetkisi azalır. Antihipertansiflerle birlikte kullanıldığındahipotansif etki artacağından, dikkatli olunmalıdır. Birlikte kullanıldığındaeritromisin, josamisin veya diğer makrolid antibiyotikler veyaoktreotid, bromokriptinin plazma düzeyini yükseltebilir.

Doz Önerisi: Parlodel Tablet: Her zaman bir miktar yiyecekle birlikte alınmalıdır.Hastanın optimum toleransını sağlamak amacıyla, tedaviye ilk haftaboyunca tercihen geceleri alınacak 1.25 mg’lık düşük bir dozla başlanır.Minimum efektif dozu, hastanın tedavi yanıtına gö-re yavaş yavaştitre ederek saptanmalıdır. Günlük doz 2 ya da 3 kerede verilmelidir.Günlük doz her hafta 1.25 mg/gün olmak üzere tedricen artırılır. Uyguntedavi yanıtına 6-8 hafta içerisinde erişilir. Aksi takdirde doz,haftada 2.5 mg/gün olmak üzere artırılmaya devam edilir.

Doz Önerisi: Önerilen oral doz, günde bir kez sabahları alınmak üzere20 mg'dır.H. pylorienfeksiyonuna bağlı gastroduodenal ulser veya kronikgastrit hastaları uygun antibiyotiklerle beraber eradikasyon tedavisine tabitutulmalıdır. 7 gün için şu kombinasyonlardan biri tavsiye edilir: Günde ikikezPariet20 mg+günde iki kez 500 mgklaritromisin ve günde iki kez 1 g amoksisilin veya günde iki kezPariet20 mg+günde iki kez 500 mgklaritromisin ve günde iki kez 400 mg metronidazol. Günde tek doz tedavigerektiren endikasyonlar içinPariettabletleri sabahları, birşey yemeden önce alınmalıdır.Bu rejim tedaviye uyumu kolaylaştıracaktır.H. pylorieradikasyonu için uygulanankombinasyon tedavilerdePariettabletleri iki uygun antibiyotikle beraber günde iki kezalınmalıdır. Hastalar,Pariettabletlerin çiğnenmeden ya da kırılmadan bir bütünhalinde yutulması gerektiği konusunda uyarılmalıdırlar.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.