Pronapen

Pronapen

Flakon IM

Pfizer

Penisilin G prokain600.000 IU, penisilin G potasyum 200.000 IU

Ambalaj: 1 Flakon ve 1 çö-zücü.

Eşdeğeri: DevapenFlakon: 800.000 IUx1 Flakon(Deva);İecillineFlakon: 800.000 IUx1 Flakon(İ.E. Ulagay);PencainKFlakon: 800.000 IUx1 Flakon(Bilim);Prokain Penicillin Flakon: 800.000 IUx1 Flakon(TümEkip);PronapenFlakon: 800.000 IUx1 Flakon(Pfizer).

Endikasyon: Pnö-moni,otitis media, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, orofarenksinenfeksiyonları, akut ve kronik gonore, sifilizin bütün devreleri,Yaws, Bejel, Pinta, C. diphteriae portörlüğünün önlenmesi için antitoksineyardımcı olarak; anthrax (şarbon), febris recurrens, tetanus (yeterlidozlarda ve antitoksin ile birlikte);sıçan ısırığı humması,Erisipeloid ve bakteriyel endokardite karşı profilaksi.

Kontra Endikasyon: Penisilinveya prokaine karşı önceden aşırı duyarlık bulunması durumundakontrendikedir.

Uyarılar: Belirgin alerji ve/veya astmalıkişilerde penisilin ihtiyatla kullanılmalıdır. Penisilinle tedaviedilen hastalarda ciddi ve bazan fatal aşırı duyarlık (anafilaktoid)reaksiyonları bildirilmiştir. Anafilaksi parenteral tedavidensonra daha çok gö-rülürse de oral penisilin alan hastalarda da ortayaçıkabilir. Gebelik ve emzirme döneminde güvenle kullanılabileceğikanıtlanmamıştır.

Yan Etkileri: Makülopapülerdö-küntülerden eksfoliatif dermatite kadar değişik deri dö-küntüleri,ürtiker, serum hastalığı benzeri reaksiyonlar bu arada titreme,ateş, ödem, artralji ve düşkünlük gibi aşırı duyarlık reaksiyonlarıbildirilmiştir. Şiddetli ve çoğunlukla fatal anafilaksi bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Eritromisin,tetrasiklin gibi bakteriyostatik antibiyotiklerin eşzamanlıolarak uygulanması sonucu bakteriyel büyüme hızının yavaşlamasınedeniyle penisilinlerin bakterisidal etkileri azalabilir. Buantibiyotiklerin birlikte kullanımının uygun olduğu bazı seçilmişolgularda, antibakteriyel ajanların uygun dozlarının seçilmesive ilk olarak penisilin tedavisiyle başlanması etkileşim potansiyelinien aza indirir.

Doz Önerisi: Pronapenyalnız IM enjeksiyonla uygulanmalıdır. Solüsyonenjeksiyon sırasında oda sıcaklığında olmalıdır.Pronapendozajı enfeksiyonun tipi veşiddetine gö-re değişir. Enfeksiyonların çoğunda, 24 saatte birverilen 400.000 ünitePronapenyeterlidir. Daha şiddetli enfeksiyonlarda her12-24 saatte bir 400.000 - 800.000 ünitePronapenkullanılabilir.Stafilokok, streptokok vepnö-mokoklara bağlı enfeksiyonlarda: ateş normale indikten ve enfeksiyonun diğer belirtilerikaybolduktan en az 48 saat sonrasına kadar sürede her 24 saatte biren az 400.000 ünite. Şiddetli enfeksiyonlarda her 12-24 saatte bir400.000 -800.000 ünite gibi yüksek dozlar veya suda eriyen penisilintuzları sık aralıklarla kullanılmalıdır.akut eklem romatizmasıveya glomerülonefriti önleyebilmek için streptokok enfeksiyonlarındatedavi 10 gün devam etmelidir.Primer veya sekonder sifiliz ve negatif spinalsıvılı latent sifiliz: Her gün 800.000 ünitelik dozlar uygulanarak totalolarak 4.800.000 ünite ö-nerilir.Geç sifiliz(semptomatik ve asemptomatik nö-rosifiliz,kardiyovasküler, kemik, deri ve viseral sifiliz dahil): Günlük800.000 ünitelik dozlar halinde total olarak 8.000.000-12.000.000 üniteuygulaması ö-nerilir.Konjenital sifiliz(erken ve geç)- vücut ağırlığı 33 kg’dan az olanlarda: 10 gün süreyle 10.000 ünite/kg/gün.Gebelikte sifiliz: Hastalığın devresini karşılayantedavi verilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.