Rifadin

Rifadin

Rifadin nedir ne için kullanılır, Rifadin nasıl kullanılır, Rifadin ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Kapsül

Rifampisin

Ambalaj:

 150 mgx16 Kapsül

: : 300 mgx16 Kapsül.

Endikasyon:

 Tüberküloz: Pulmoner tüberküloz ve diğer tüberküloz larda kullanılır. Rifampisin en az bir diğer antitüberküloz ajanla (INH,pirazinamid, etambutol vb.) birlikte kullanılmalıdır.Lepra: Multibasiler Veya polibasiler lepranın tedavisinde en az bir diğer lepra ilacıyla birlikte kullanılmalıdır.Metisiline dirençli Stafilokok enfeksiyonları: Metisiline dirençli stafilokok enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Bu gibi durumlarda uygunbir antibiyotikle kombine edilmelidir.Ciddi Stafilokok enfeksiyonları: Ciddi Stafilokok enfeksiyonlarının tedavisinde diğer bir uygun antibiyotikle birlikte kullanılır.Brusella: Bruselloz tedavisinde de kullanılabilir.Bu durumda doksisiklinle kombine edilmelidir.Meningokok taşıyıcıları: N. meningitidis’in asemptomatik taşıyıcılarının tedavisinde kullanılır (Dirençli organizmaların hızla oluşma olasılığı ndan dolayı rifampisin menenjit tedavisinde endike değildir).Haemophilus İnfluenzae: H. influenzae’nin asemptomatik taşıyıcılarının tedavisinde ve mikroorganizmaya maruz kalmış 4 yaş veya altındaki çocukların kemoprofilaksisi de kullanılır.Diğer enfeksiyonlar: Stafilokok, Streptokok, N. gonorrhoeae, Proteus Türleri.H. influenzae, E. colive Legionella türleri rifampisine duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Rifamisinlerden herhangi birinedaha önce duyarlık göstermiş kişilerde, sarılıkta, porfirili hastalarda ve gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doktor kontrolu altında çok gerekliyse kullanılmalıdır. Gebelik Olasılığı olan kadınlarda yarar/zarar oranı dikkate alınmalıdır.

Yan Etkileri:

 Nadiren Gastrointestinal bozukluklar (genizde yanma, bulantı, kusma, gaz,kramplar, ishal vb.) gözlenmiştir. Ateş, ürtiker, ciltte kızarıklık gibi olması immünolojik yan etkiler, bazı böbrek rahatsızlıkları ve trombositopeni gibi hematolojik değişiklikler genellikle aralıklı, düzensiz veya tekrarlayan tedaviler sırasında gözlenir.Özellikle diğer antitüberküloz ilaçlarla birlikte tedavi gören bazı hastalarda sarılık ve/veya serum transaminazlarda artış gözlenmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Oral antikoagülanlar,kortikosteroidler, siklosporin, dijital preparatları, kinidin,oral kontraseptifler, oral hipoglisemik ajanlar, dapson, narkotikve anal-jeziklerin etkinliğini azaltabilir. Rifampisin İle birlikte alındığında metadon, diazepam, verapamil,b adrenerjik blokerler, klofibrat,progestinler, disopiramid, meksiletin, teofilin, kloramfenikol ve antikonvülzanların etkilerinde azalma olduğu bildirilmiştir,dozlarının ayarlanması gerekebilir. Oral kontraseptif kullananların rifampisin tedavisi sırasında hormonsuz doğum kontrol yöntemlerini tercih etmeleri önerilir. Antiasitler rifampisin emilimini engeller.Halotan rifampisin birlikte kullanıldığında her iki ilacın da hepatotoksisitesi artar. Ketokonazol Ve her ikisinin de serum konsantrasyonları azalır. Rifampisinin terapötik dozları serum folat ve B12 Vitamininin standart mikrobiyolojik tayinlerini engeller. Bromsulfalein ve serum bilirubin miktarlarında geçici yükselmeler görülebilir. Ayrıca, delta aminolevulinik asit sentetaz enzimi indükler. Bu nedenle rifampisin verilmesiyle porfiria şiddet edilebilir.

Doz Önerisi:

 Yemeklerden yarım saat önce veya 2 saat sonra verilmelidir. Çocuklarda doz ayarlamasının yapılabilmesi içinsüspansiyon formu tercih edilmelidir.Tüberküloz tedavisi: Tüberküloz tedavisinde rifampisin diğer anti tüberküloz ajanlardan en az birisiyle birlikte verilmelidir.Günlük tek doz yetişkinlerde 600 mg, çocuklarda 600 mg’yi aşmamak koşuluyla 10-20 mg/kg vücut ağırlığıdır. Bir aylıktan küçük bebeklerde dozaj belirlenmemiştir.Lepra tedavisinde: Önerilen günlük doz 10 mg/kg’dir.Metisiline dirençli stafilokok enfeksiyonlarının tedavisinde: Günlük 600-1200 mg’lik doz 2-4’e bölünerek en az bir başka antibiyotikle birlikte verilir.Ciddi stafilokok enfeksiyonlarınıntedavisinde: Günlük 600-1200 mg’lik doz 12 saat aralıkla verilir.Septisemi ve endokardit tedavisinde rifampisin vankomisin (8 saat arayla 0.5-1 g IV) ile birlikte kullanılmalıdır.Bruselloz tedavisinde: Günlük 900 mg’lik doz 45 gün süreyle her öğle verilmelidir (200 mg doksisiklin akşam yemeklerinde verilmek kaydıyla).Meningokok taşıyıcılarının tedavisinde: Yetişkinlerde 2 gün süreyle günde 2 kez 600 mg (12 saatte bir 600 mg) veya 4 gün süreyle günde 1 kez 600 mg; çocuklarda 10 kg/kg 2 gün süreyle 12 saatte bir veya 4 gün süreyle günde 1 kez verilmelidir. 3 ay 1 yaş arası doz 5 mg/kg’dir.Haemophilus influenzae taşıyıcıların tedavisinde: H. influenzae tip B enfeksiyonlarında doz, profilaktik olarak 4 gün süreyle günde 1 kez 20 mg/kg’dir (günde 600 mg’yi aşmamak koşuluyla).Yenidoğanlarda bu doz 10 mg/kg’dir.Diğer enfeksiyonlar: Rifampisine duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde günlük doz olan 600-1200 mg 2-4’e bölünerek diğer uygun bir antibiyotik ile birlikte verilmelidir.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...