Rifex

Rifex

Rifex nedir ne için kullanılır, Rifex nasıl kullanılır, Rifex ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Kapsül

Rifampisin

Ambalaj:

 150 mgx16 Kapsül

: : 300 mgx16 kapsül.

Endikasyon:

 Tüberküloz: Pulmoner tüberküloz ve diğer tüberküloz larda kullanılır. Rifampisin en az bir diğer antitüberküloz ajanla (INH,pirazinamid, etambutol vb.) birlikte kullanılmalıdır.Lepra: Multibasiler Veya polibasiler lepranın tedavisinde en az bir diğer lepra ilacıyla birlikte kullanılmalıdır.Metisiline Dirençli Stafilokok enfeksiyonları: Metisiline Dirençli stafilokok enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.Bu gibi durumlarda uygun bir antibiyotikle kombine edilmelidir.Ciddi Stafilokok enfeksiyonları: Ciddi Stafilokok enfeksiyonlarının tedavisinde diğer bir uygun antibiyotikle birlikte kullanılır.Brusella: Bruselloz Tedavisinde de kullanılabilir. Bu durumda doksisiklinle kombine edilmelidir.Meningokok Taşıyıcıları: N. meningitidis’in asemptomatik taşıyıcılarının tedavisinde kullanılır (Dirençli organizmalar hızla oluşma olasılığı ndan dolayı rifampisin menenjit tedavisinde endike değildir).Haemophilus İnfluenzae: H. influenzae’nin asemptomatik taşıyıcılarının tedavisinde ve mikroorganizma maruz kalmış 4 yaş veya altındaki çocukların kemoprofilaksisi kullanılır.Diğer enfeksiyonlar: Stafilokok,Streptokok, N. gonorrhoeae, Proteus Türleri.H. influenzae, E. colive Legionella türleri rifampisine duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Rifamisinlerden herhangi birine daha önce duyarlıkgöstermiş kişilerde, sarılıkta, porfirili hastalarda ve gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doktor kontrolu altında çok gerekliyse kullanılmalıdır. Gebelik olasılığı olan kadınlarda yarar/zarar oranı dikkate alınmalıdır.

Yan Etkileri:

 Nadiren Gastrointestinal bozukluklar (genizde yanma, bulantı, kusma, gaz,kramplar, ishal vb.) gözlenmiştir. Ateş, ürtiker, ciltte kızarıklık gibi olması immünolojik yan etkiler, bazı böbrek rahatsızlıkları ve trombositopeni gibi hematolojik değişiklikler genellikle aralıklı, düzensiz veya tekrarlayan tedaviler sırasında gözlenir.Özellikle diğer antitüberküloz ilaçlarla birlikte tedavi gören bazı hastalarda sarılık ve/veya serum transaminazlarda artış gözlenmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Oral antikoagülanlar,kortikosteroidler, siklosporin, dijital preparatları, kinidin,oral kontraseptifler, oral hipoglisemik ajanlar, dapson, narkotikve anal-jeziklerin etkinliğini azaltabilir. Rifampisin İle birlikte alındığında metadon, diazepam, verapamil,b adrenerjik blokerler, klofibrat, progestinler, disopiramid,meksiletin, teofilin, kloramfenikol ve antikonvülzan--ların etkilerinde azalma olduğu bildirilmiştir, dozlarının ayarlanması gerekebilir.Oral kontraseptif kullananların rifampisin tedavisi sırasında hormonsuz doğum kontrol yöntemlerini tercih etmeleri önerilir. Antasitler Rifampisin emilimini engeller. Halotan rifampisin birlikte kullanıldığında her iki ilacın da hepatotoksisitesi artar. Ketokonazol her ikisininde serum konsantrasyonları azalır. Rifampisinin terapötik dozları serum folat ve B12 Vitamininin standart mikrobiyolojik tayinlerini engeller. Bromsulfalein ve serum bilirubin miktarlarında geçici yükselmeler görülebilir. Ayrıca, delta amino levulinikasit sentetaz enzimini indükler. Bu nedenle rifampisin verilmesiyle porfiria şiddet edilebilir.

Doz Önerisi:

 Aç karnına yani yemeklerden ½ veya 1 saat önce alınması önerilir.Tüberküloz tedavisinde kullanılışı: Tüberküloz daRifexgünlüktek doz halinde, en iyisi sabah kahvaltısından yarım saat önce verilir.Büyükler için günlük doz, hastalığın durumuna göre 450-600 mg’dir. Tüberküloz Tedavisinde en iyi sonucu almak için doktorun uygun gördüğü tüberkülostatik lerin kullanılması gerekir. Genellikle en iyi kombinasyon rifampisin+izoniazid dir.Çocuklarda günlük doz hastanın vücut ağırlığına göre ayarlanır.Burada da hastalığın durumu ve doktorun önerisine göre vücut ağırlığının her bir kilosu için 10-15 mg rifampisin verilir. Ancak 12 yaşındanküçük çocuklarda günlük dozun 600 mg’yi aşmaması gerekir.Diğer enfeksiyonlarda kullanılışı: Gonore tedavisi özellik taşır. Burada ilk gün,tek doz halinde 900 mg verilir. Hekim gerek görürse, bunu izleyen 2 günde 600’er cm’lik tek dozlar uygulanır. Gonore dışındaki durumlarda işe erişkinlerde akut durumlarda 900-1200 mg’lik günlük doz ikiye bölünerek sabah ve akşam verilir. Çocuklarda günlük doz vücut ağırlığının her bir kilosu için 10-15 mg üzerinden hesaplanır ve bu doz ikiye bölünerek sabah akşam verilir.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...