Azathioprine Atafarm

Azathioprine Atafarm

Tablet

Atafarm

Azatioprin

Ambalaj: 50 mgx100 tablet.

Eşdeğeri: Azathioprine PCH Tablet: 50 mgx100 tablet(Medİlaç);İmuran Film Tablet: 50 mgx100 tablet(GSK).

Endikasyon: Kortikosteroidlerle ve/veya diğer immünsupresifmadde ve yöntemlerle birlikte, organ nakli yapılan hastalarda endikedir.Azatioprin, tek başına ya da genellikle kortikosteroidler ve/veyadiğer yöntemlerle birlikte, aşağıda sayılan hastalıkları olan hastalarınbir kısmında, kortikosteroid tedavisinin kesilmesi veya dozununazaltılması dahil çeşitli klinik yararlar göstermiştir: Ciddi romatoidartrit, sistemik lupus eritematozus, dermatomiyosit/polimiyosit,otoimmün kronik aktif hepatit, pemfigus vulgaris, poliarteritis,otoimmün hemolitik anemi, kronik refrakter idiyopatik trombositopenikpurpura.

Kontra Endikasyon: Azatioprine karşı aşırı duyarlı olduklarıbilinenlerde kontrendikedir. Hastada 6-merkaptopurine (6-MP) karşıaşırı duyarlık varsa, azatioprine karşı da olası aşırı duyarlık bulunabilir.Gebe olduğu bilinenlerde azatioprin tedavisine başlanmamalıdır.

Uyarılar: Azatioprin, tedavi sırasında hastada gö-rülebilecektoksik etkiler gerektiği gibi izlenebilecekse kullanılmalıdır.Karaciğer işlev bozukluklarının tedavisinde kullanılan sürekdozu önerilen dozların alt sınırındadır.Tedavi gö-ren annelerin sütündeazatioprin ve/veya metabolitleri gö-rülmemiştir. Ancak hastalar,azatioprinin gebelik ve emzirme dö-nemlerinde muhtemel risklerikonusunda uyarılmalıdır.

Yan Etkileri: Genel halsizlik, baş dönmesi, kusma, ateş, titreme,kas ağrıları, artralji, karaciğer fonksiyon bozukluğu, kolestatiksarılık, pankreatit, kardiyak aritmiler ve hipotansiyongörülebilir. Alopesi, immünsupresyona devam edil-mesine rağmen olguların%80’inden fazlasında geri dö-nüşümlüdür.

İlaç Etkileşimleri: Allopurinol, oksipurinol ve tioprinol, 6-merkaptopurinveya azatioprinle birlikte verildiğinde 6-MP ve azatioprin dozununorijinal dozunun dörtte birine indirilmesi gerekir. Azatioprin,süksinilkolin gibi depolarizan ilaçların oluşturduğu nö-romüskülerblokajı artırabilir ve tübokürarin gibi nondepolarizan ilaçlarınoluşturduğu blokajı azaltabilir. Azatioprinin, diğer kemik iliğibaskılayıcı ilaçlar uygulanan ya da kısa süre önce uygulanmışolan hastalarda dikkatle kullanılması gerekir.

Doz Önerisi: Renal hormotransplantasyonlarda başlangıç dozu3-5 mg/kg/gün’-dür.Aazathioprinegenellikle tek bir günlük doz halinde transplantasyongününde veya 1-3 gün önce verilebilir. Başlangıçta sodyum tuzu şeklindeIV yolla uygulanır, sonradan Tablet şekliyle aynı dozda devam edilir.Sürek dozu olarak 1-3 mg/kg/gün genellikle yeterlidir. Hematopoetikve toksik etkilerin ortaya çıkmasıyla doku reddi söz konusu olsabileAzathioprine’in kesilmesi gerekir. Romatoidartritte başlangıç dozu 1 mg/kg/gün olup, toplam 50-100 mg arasındadırve tek bir bolus dozu veya iki doz halinde verilebilir. Olumlu yanıtvarsa, bu doz 6-8 hafta sonra yavaş yavaş artırılabilir. Tedavi genellikle12 haftalık olarak düzenlenmelidir. Bu sürenin sonunda iyileşmeolmamışsa, romatoid artritin bu tedaviye refrakter kaldığı kabuledilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.