Azitro

Azitro

Film Tablet

Deva

Azitromisin

Ambalaj: 250 mgx6 tablet

: : 500 mgx3 tablet.

Eşdeğeri: Azacid Film Tablet: 500 mgx3 tablet(Fako);AzeltinFilm Tablet: 500 mgx3tablet(Biofarma);Azomax Film Tablet: 500 mgx3 tablet(Koçak);AzroFilm Tablet: 500 mgx3tablet(Eczacıbaşı);Tremac Film Tablet: 500 mgx3 tablet(Sanovel);ZitromaxFilm Tablet: 500 mgx3tablet(Pfizer).

Azitro

Oral Süspansiyon

Azitromisin

Ambalaj: 200 mg/5 mLx15 mL (pediyatrik) ve 30 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Azacid Oral Süspansiyon: 200 mg/5 mLx15 mL ve 30 mL(Fako);AzeltinOral Süspansiyon: 200 mg/5mLx15 mL ve 30 mL(Biofarma);Azomax Oral Süspansiyon: 200 mg/5 mLx15 mL ve 30 mL(Koçak);AzroOral Süspansiyon: 200 mg/5mLx15 mL ve 30 mL(Eczacıbaşı);Tremac Oral Süspansiyon: 200 mg/5 mLx15 mL ve 30 mL(Sanovel);ZitromaxOral Süspansiyon: 200 mg/5mLx15 mL ve 30 mL(Pfizer).

Azitrotek

Film Tablet

Azitromisin

Ambalaj: 500 mgx2 tablet.

Eşdeğeri: Zitrotek Film Tablet: 500 mgx2 tablet(Pfizer).

Endikasyon: Duyarlı organizmalarabağlı enfeksiyonlarda; bu arada, bronşit,S.pneumoniaveyaH. influenza’nınneden olduğu hafif şiddette toplumda kazanılmış pnönomi olguları gibi altsolunum yolu enfeksiyonlarında; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında; otitismediada ve farenjit/tonsilit ve sinüzit dahil üst solunum yollarıenfeksiyonlarında endikedir. Azitromisin, erkeklerde ve kadınlarda cinseltemasla bulaşan veChlamydiatrachomatis’e bağ-lı, komplike olmayangenital enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Ayrıca,Haemophilus ducreyi’ye bağlıyumuşak şankr ve çoğul dirençli olmayanNeisseria gonorrhoeae’ya bağlıkomplikasyonsuz genital enfeksiyonların tedavisinde de endikedir, fakatberaberinde birTreponemapallidumenfeksiyonu olup olmadığısaptanmalıdır.

Kontra Endikasyon: Özgeçmişindeazitromisine ya da makrolid antibiyotiklerin herhangi birine karşı biralerjik reaksiyon bulunan hastalarda kontrendikedir. Yüksek AST (SGOT), ALT(SGPT) düzeyleri ve hiperbilirubinemisi olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Anjiyoödemve anafilaksiyi içeren nadir, ciddi alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. Dahaçok karaciğer yolu ile elimine edildiğinden, belirgin karaciğer fonksiyonbozukluğu olan hastalara azitromisin verilirken dikkatli olunmalıdır. Ciddi böbrekyetmezliği olan hastalarda azitromisin kullanımına ilişkin yeterli veriolmadığından, bu hastalara azitromisin verilirken dikkat gösterilmelidir.Gebe kadınlarda sadece başka bir alternatif yoksa kullanılmalıdır. Anne sütüile atılıp atılmadığı bilinmediğinden, emziren annelere azitromisin verilirkendikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: Anoreksi,bulantı, kusma/diyare, yumuşak dışkı, dispepsi, karında rahatsızlık(ağrı/kramp), kabızlık, gaz, psödomembranöz kolit ve nadiren dilde renk değişikliğigörülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Azitromisinile ergot türevlerinin aynı zamanda kullanımı kontrendikedir. Azitromisinile siklosporin arasındaki etkileşim bilinmemesine rağmen, bu ilaçların aynızamanda kullanımında ihtiyatlı olunmalıdır. Azitromisin ve digoksini birliktealan hastalarda digoksin düzeylerinin yükselme olasılığı akılda tutulmalıdır.Hem azitromisin hem antasit kullanan hastalarda, bu ilaçlar aynı zamandaalınmamalıdır. Azitromisin ve triazolamın beraber uygulanması durumunda,triazolamın klirensi azalabilir ve bu durum triazolamın farmakolojik etkisiniartırabilir.

Doz Önerisi: Azitro: Yemeklerden en az 1 saat önce veya 2 saat sonra alınmasıgerekir.erişkinlerde(yaşlılar dahil)Chlamydia trachomatisveya duyarlıNeisseria gonorrhoeaesuşlarının neden olduğu cinseltemasla bulaşan hastalıkların tedavisinde 1 gazitrotek doz halinde verilir. Diğertüm enfeksiyonların tedavisinde erişkinlere 3 gün süreyle günde1 kez 500 mg (3 günde toplam 1.5 g) olarak uygulanır. Alternatif olarakaynı toplam doz 5 gün süreyle ilk gün 500 mg, sonraki günlerde (2. günden5. güne kadar) günde 250 mg olarak da verilebilir. 45 kg’nin altındakiçocuklar içinazitro’nun süspansiyon formu tercih edilmelidir.Çocuklara3 gün süreyle günde 10 mg/kg (3günde toplam 30 mg/kg) olarak verilir. Alternatif olarak aynı toplamdoz 5 gün süreyle ilk gün 10 mg/kg, sonraki günlerde (2. günden 5. günekadar) 5 mg/kg olarak verilebilir. Vücut ağırlığı 15 kg’ye kadar olançocuklarda doz olabildiğince duyarlı olarak ölçülmelidir.

bblokerlere ek tedavi olarak,bblokerlere yanıt vermeyen hastalarda veyabblokerlerin kontrendike olduğu hastalarda monoterapiolarak endikedir.

Kontra Endikasyon: Brinzolamide karşı aşırı duyarlığı olan olgularda,sülfonamidlere bilinen duyarlılığı olanlarda, ciddi karaciğer ve renalbozukluğu olanlarda ve hiperkloremik asidozu olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Brinzolamid bir sülfonamid olarak topikal uygulanmasınarağmen sistemik yoldan absorplanır. Dolayısıyla, sülfonamidlerle görülenadvers reaksiyonlar brinzolamidin topikal uygulanması ile de görülebilir.Ciddi reaksiyon veya aşırı derecede duyarlık belirtileri ortaya çıkarsa, ilacınkullanımı kesilmelidir. Gebelik süresince potansiyel yarar, fetüseverilebilecek potansiyel zarardan daha önemli olarak kabul edilirseuygulanmalıdır. İnsan sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, emzirenkadınlarda ilacın ya da emzirmenin kesilmesi arasında bir karar verilmesigereklidir.Geçici bulanık görme ve diğer görüş rahatsızlıkları araçve makine kullanımını etkileyebilir.

Yan Etkileri: En sıkrapor edilmiş advers reaksiyonlar bulanık görme, ekşi ya da alışılmamış ağıztadıdır. Blefarit, dermatit, göz kuruluğu, yabancı cisim hissi, baş ağrısı,hiperemi, gözde rahatsızlık, oküler keratit, oküler prurit ve rinit degörülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Brinzolamidleyapılmış olan klinik çalışmalarda asitbaz ve elektrolit değişiklikleri raporedilmemiştir. Ancak, oral karbonik anhidraz inhibitörleri ile tedavi edilenhastalarda yüksek dozda salisilat tedavisi ile nadir de olsa ilaç etkileşimlerirapor edilmiştir. Dolayısıyla, brinzolamid alan hastalarda bu ilaçlarlaetkileşim potansiyeli göz önünde tutulmalıdır.

Doz Önerisi: Önerilen doz göz(ler)e günde iki kez 1 damladır. Bazıhastalarda günde üç kez bir damla daha iyi sonuç verebilir. Bileşimdeki benzalkonyumnedeniyle yumuşak kontakt lensler takılı iken kullanılmamalıdır. KontaktlenslerAzoptuygulamasından 15 dakika sonratekrar takılabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.