Carboplatin Atafarm

Carboplatin Atafarm

Flakon IV

Atafarm

Karboplatin

Ambalaj: 50 mgx1 toz Flakon

: : 150 mgx1 toz Flakon

: : 450 mgx1toz Flakon.

Eşdeğeri: Carboplatin DBLFlakon: 50 mg/5 mLx1 Flakon, 150mg/15 mLx1 Flakon, 450 mg/45 mLx1 flakon(Orna);Carboplatin Ebewe Flakon: 50 mg/5 mLx1 Flakon, 150 mg/15 mLx1 Flakon, 450 mg/45mLx1 flakon(Liba);Carboplatin TevaFlakon: 150 mgx1 toz flakon, 450mg/45 mLx1 flakon(Medİlaç);Carbosin Flakon: 150 mg/15 mLx1 Flakon(ErKim);Paraplatin RTU Flakon: 50 mg/5 mLx1 Flakon, 150 mg/15 mLx1 Flakon, 450mg/45 mLx1 flakon(BMS).

Endikasyon: Diğer uygun kemoterapö-tikajanlarla kombine halde ilerlemiş over kanserlerinin başlangıç tedavisindeendikedir. Daha önce sisplatin tedavisi gö-ren hastalar da dahil,ilk kemoterapiden sonra nükseden over kanserli hastaların palyatiftedavisinde endikedir.Karboplatin ayrıca küçük hücreli akciğer kanserindede endikedir.

Kontra Endikasyon: Karboplatine,sisplatine veya platin içeren diğer maddelere karşı aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir. Karboplatin, ciddi kemik iliği supresyonuveya çok fazla kanaması olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Karaciğer fonksiyon testleribozuk olan hastalarda karboplatinle yapılan tedaviden sonra bu parametrelerdedaha şiddetli değişikliklere eğilim gö-rülür. Karboplatin alan tümhastalarda renal fonksiyon kontrol edilmelidir. Olası şiddetli midebulantıları ve kusmaları kontrol etmek için antiemetik tedavi tedbirlerialınmalıdır. Gebelikte kullanımından olabildiğince kaçınılmalıdır.Karboplatinin insan sütüyle salgılanıp salgılanmadığı bilinmemektedir.Tedavi sırasında emzirmeye ara verilmesi önerilir.

Yan Etkileri: Seyrek olaraknefrotoksisite, nö-rotoksisite, ototoksisite ve gastrointestinaladvers etkilere neden olmakta, fakat daha şiddetli olarak miyelosupresyonayol açmaktadır. Çok nadir olmakla birlikte karboplatin verildiktensonra periferal nö-ropatiler ve ototoksisitenin işaretleri ortayaçıkabilir. Bunlar tam olarak reversibl olmayabilir ve bilinen birantidotu da yoktur.

İlaç Etkileşimleri: Alüminyum içeren enjeksiyon veyaenfüzyon materyaliyle temas ettirilmemelidir. Karboplatin nefrotoksikilaçların böbrekler üzerindeki etkilerini şiddetlendirebilir.

Doz Önerisi: Sadece IV yoldan kullanılır. Enjeksiyonluk liyofilizetoz, enjeksiyonluk suyla, %5 dekstroz enjeksiyonlukla veya ‰9 sodyumklorür enjeksiyonlukla seyreltilebilir. Çö-zeltinin konsantrasyonu10 mg/ml olmalıdır. Daha sonra, çö-zeltiyi 0.5 mg/mL konsantrasyonaseyreltmek için %5 dekstroz enjeksiyonluk veya ‰9 sodyum klorür enjeksiyonluklakullanılabilir.Carboplatinesas olarak ikinci sıra kemoterapi için verildiğinden,sisplatin almış olan hastalarda ilk doz konusunda dikkatli olmak gerekir,çünkü bu hastaların böbrek fonksiyonu bozulmuş olabilir.Monoterapi: 4 haftada bir 1. günde 360 mg/m2IV. Ancak genelde, nötrofil sayısı en az 2.000/mm3ve trombositsayısı en az 100.000/mm3olana kadar tek fasılalıCarboplatinkürlerini tekrarlamayın. Düşükperformans statüsü (ECOgZubrod 204, Karnofsky 80’in altı), 65 yaşınüzeri ve daha önce kapsamlı miyelosüpresif tedavi gibi risk faktörlerigösteren hastalarda dozun %20-25 düşürülmesi önerilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.