Cibacen

Cibacen

Divitab

NovartisPharma

Benazepril HCI

Ambalaj: 5 mgx28 divitab

: 10 mgx28 divitab.

Endikasyon: aCEinhibitörü olarak hipertansiyon tedavisi ve konjestif kalp yetmezliğiolan hastalarda (NYHA Sınıf IiIV) ek tedavi için endikedir.

Kontra Endikasyon: Benazeprilve benzeri bileşiklere karşı bilinen aşırı duyarlık, ACE inhibitö-rüile daha önceki bir tedaviye bağlı anjiyoödem öyküsü ve gebeliktekontrendikedir.

Uyarılar: ACE inhibitörleri (benazepril dahil) alan hastalarda,bazıları ciddi olan, istenmeyen çeşitli reaksiyonlar gö-rülebilir.Yüz, dudaklar,dil, glottis ve larinkste anjiyoödem bildirilmiştir. Böyle belirtilergö-rüldüğünde benazepril derhal kesilmelidir. ACE inhibitörlerialırken sarılık gelişen veya hepatik enzimlerinde belirgin yükselmeolan hastalar ACE inhibitörlerini kesmeli ve yakın tıbbi gö-zetimaltında tutulmalıdır. Hipertansif hastanın değerlendirilmesindedaima renal fonksiyon da değerlendirilmelidir.Gebelik sırasında kullanılmamalıdır.Süt emen bebeklerde herhangi bir istenmeyen etki gö-rülmesi olasılığıolmamakla birlikte, emziren annelere önerilmez. Benazepril iletedavi sırasında da hastalara, araç sürerken veya makine kullanırkentedbirli olmaları öğütlenmelidir.

Yan Etkileri: Palpitasyonlar,ortostatik semptomlar, spesifik olmayan gastrointestinal bozukluklar,dö-küntü, ateş basması, pruritus, ışığa duyarlık, idrar sıklığı, öksürük,solunum sistemi semptomları, baş ağrısı, sersemlik, halsizlikgörülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Potasyumtutucu diüretikler (örneğin spironolakton, triamteren, amilorid,vs), potasyum takviyeleri veya potasyum içeren diyet tuzlarının,ACE inhibitö-rü alan hastalara verilmesi önerilmez.Lityum ile tedavi sırasında ACEinhibitörleri alan hastalarda lityum toksisite semptomları bildirilmiştir.Bir diüretik de kullanılırsa lityumun toksisite riski artabilir.İndometasin, birlikte kullanıldığında ACE inhibitörlerinin hipotansifetkisini azaltabilir.

Doz Önerisi: Hipertansiyon: Tiyazit diüretiklerini almayan hastalarda önerilenbaşlangıç dozu günde 10 mg’dir. Doz günde 20 mg’ye çıkarılabilir. Dozaj,kan basıncı yanıtına gö-re, genellikle 1-2 hafta aralıklarla ayarlanmalıdır.Hipertansif hastalardaCibacen’in önerilen günlük maksimum dozu, tek doz veya ikidoz halinde verilen 40 mg’dir.Kreatinin klirensi <30 mL/dakika olan hastalardabaşlangıç dozu günde 5 mg’dir.Gerektiğinde bu doz günde 10 mg’ye kadar çıkarılabilir.KonjestifKalp Yetmezliği: Önerilen başlangıç dozu günde 1 kez 2.5 mg’dir.Kalp yetmezliği belirtilerinde yeterli bir iyileşme gö-rülmeyenhastalarda, semptomatik hipotansiyon veya diğer istenmeyen yanetkiler de gö-rülmediği takdirde, 2-4 hafta sonraCibacen’in dozu günde bir kez 5 mg’ye yükseltilebilir.Klinik yanıta bağlı olarak, uygun aralıklarla, doz günde bir kez 10mg’ye ve nihayet günde bir kez 20 mg’ye yükseltilebilir. Genelliklegünde bir doz etkindir. Bazı hastalar günde iki doz rejimine dahaiyi yanıt verebilirler. Kreatinin klirensi <30 mL/dakika olan konjestifkalp yetmezliği hastaları için günlük doz 10 mg’ye yükseltilebilir,fakat başlangıçta düşük doz (örneğin 2.5 mg) kullanılması uygun olabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.