Cibadrex

Cibadrex

Divitab

NovartisPharma

Benazepril HCI, hidroklorotiyazit

Ambalaj: 5+6.25x28 film Tablet

: 10+12.5x28 film tablet.

Endikasyon: Benazeprilve hidroklorotiyazidin kombine kullanımının endike olduğu hipertansiyonolgularında kullanılır.

Kontra Endikasyon: Bileşimdekimaddelere karşı aşırı duyarlı olan kişilerde ve anüri, şiddetliböbrek ve karaciğer yetmezliği, tedaviye dirençli hipokalemi vehiponatremiyle semptomatik hiperürisemilerde kontrendikedir.

Uyarılar: Cerrahi girişimden önce, hastanın ACE inhibitö-rükullandığı anesteziste bildirilmelidir. Benazepril ile tedavisırasında larenks ödemi ve şokun eşlik ettiği anjiyoödem ölüme nedenolabilir.ACEinhibitö-rüyle tedavi sırasında hipotansiyon oluşabilir. Santralsinir sistemi üzerine etkileri ender gö-rülürse de, hastalara arabaveya makine kullanırken böyle etkilerin olabileceğini akıldatutmaları öğütlenmelidir. Bu kombinasyon gebelerde kullanılmamalıdır.Bebeğe zararı çok olanaksız gö-rülmekle birlikte, emzirme sırasındakullanımı önerilmez.

Yan Etkileri: Sık sık başağrısı, baş dönmesi hissi, yorgunluk, üst solunum yolu semptomları,öksürük artışı miyalji; bazan uykusuzluk, sinirlilik, anksiyetedurumları, depresyon, koordinasyon bozuklukları, asteni, kulakçınlaması, ter basması, hipoestezi, postural baş dönmesi, hipertansiyon,palpitasyon, kan basıncında aşırı düşme, farenjit, rinit, nezle benzerisemptomlar, sinüzit, gö-ğüs ağrısı, dispne, bulantı, kusma, diyare,karın ağrısı, dispepsi, gastrit, gaz, konstipasyon, kaşıntı, dö-küntü,sıcaklık hissi, libido azalması, impotens, idrar yolu semptomları,sırt ağrısı, artrit, periferik ve jeneralize ödem, yüz ve dudaklardaödem gibi yan etkiler gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Tiyazitlerkürar türevlerinin ve antihipertansif ilaçların (guanetidin, metildopa,bblokerler, vazodilatörler,kalsiyum antagonistleri, ACE inhibitörleri) etkisini artırır.Tiyazitler lityumun terapö-tikve toksik etkisini artırabilir. Kortikosteroidler, ACTH, amfoterisinve karbenoksolon tiyazitlerin hipokalemik etkisini artırabilir.Guanabenz ve propantelin hidroklorotiyazidin emilimini artırır,kolestiramin ve kolestipol ise azaltır.İnsülin ve oral antidiyabetikajanların dozunun ayarlanması gerekebilir. Potansiyel hipokalemiveya hipomagnezemi dijitale bağlı kardiyak aritmi riskini artırır.Bazı nonsteroidal antiromatizmal ilaçlar (indometasin gibi), birlikteuygulandıklarında tiyazitlerin diüretik ve antihipertansif etkileriniazaltabilirler.

Doz Önerisi: Hafif ile orta şiddette hipertansiyonu olan hastalardatedavi günde bir kez5/6.25 Cibadrexile başlatılmalıdır. Eğer 3-4 hafta sonra kan basıncıyeterli oranda düşmezse, doz iki katına yükseltilmelidir. Eğer kanbasıncı 3-4 hafta sonra hala kontrol altına alınamamış ise doz ikikatına yükseltilir. Kan basıncını kontrol altına almada bu tedavininyetersiz olduğu olgularda, şiddetli hipertansiyonu olan veya hipertansiyonukontrol altınaın zor olduğu hastalarda, günde 2 kez 20/25 mg dozdaCibadrexuygulaması düşünülmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.