Epanutin

Epanutin

Ready MixedParenteral

Pfizer

Fenitoin sodyum

Ambalaj: 250 mg/5 mLx5 ampul.

Epanutin

Kapsül

Fenitoin sodyum

Ambalaj: 100 mgx100 kapsül.

Eşdeğeri: Epdantoin Tablet: 100 mgx100 kapsül(Embil).

Endikasyon: Grand malepilepsilerdeki status epileptikus krizlerinin kontrol altına alınmasında;beyin ameliyatları ile ciddi kafa travmaları sonrasında oluşabilen nöbetlerinönlenmesi ve tedavisinde; özellikle digital preparatları nedeniyle oluşmuş veklasik tedavilere yanıt vermeyen kardiyak aritmilerde endikedir.

Kontra Endikasyon: Fenitoin ve diğer hidantoinlere aşırı duyarlılığıolanlarda kontrendikedir. Ventrikül ritmi üzerindeki etkisinden dolayı sinüsbradikardisinde, sinoatrial bloklarda, ikinci ve üçüncü dereceatriyoventriküler bloklarda ve AdamsStokes sendromunda kontrendikedir.

Uyarılar: Epilepsilihastalarda fenitoin tedavisinin aniden kesilmesi status epilepticus'a nedenolabilir. Ancak fenitoini kesme nedeni alerji ya da aşırı duyarlılıksa, bu durumdailaç hızla kesilerek yerine hidantoin grubundan olmayan, başka birantikonvülsif uygulanmalıdır. Tedavi sırasında deri dö-küntüsü olursa ilaçkesilmelidir. İlacın insülin salınımı üzerindeki inhibitör etkisindenkaynaklanan kan şekeri yükselmeleri bildirilmiştir. Fenitoinin D vitaminimetabolizması ile etkileşimi sonucu tedavi sırasında osteomalasi oluşabilir.Fenitoinin serum düzeylerinin optimal düzeylerden yüksek olması durumundadelirium, psikoz veya ensefalopati gibibilinçte bulanmalar veya nadiren irreversibl serebellar disfonksiyon gö-rülebilir.Gebelikte görülen status epileptikus durumunda, riskleri ve yararlarıtartılarak kullanılmalıdır. Fenitoin çok az miktarda anne sütüne geçer.

Yan Etkileri: Atriyalve ventriküler aritmiler, ciddi vakalarda kardiyovasküler şoka ilerleyebilenhipotansiyon, solunum işlevlerinde değişme, solunum durması, nistagmus,ataksi, konuşmanın yavaşlaması ve mental konfüzyon, baş dönmesi, uyku hali,geçici sinirlilik hali, kaslarda seğirmeler ve baş ağrıları, korea, distoni,tremor ve asterixis ile seyreden diskineziler bildirilmiştir. Uzun sürelifenitoin kullananlarda duysal periferik nörapati bildirilmiştir. Bulantı,kusma, kabızlık, toksik hepatit ve karaciğer hasarı, bazan ateşin eşlikedebildiği döküntüler görülür. Daha nadir görülen ancak fatal olabilen diğerdermatit formları bül, eksfolisyasyon veya purpura ile seyreden dermatitler ilelupus eritematozus, StevensJohnson sendromu ve toksik epidermal nekrolizisdir.

İlaç Etkileşimleri: Akut alkol alımı, amiodaron, kloramfenikol,klordiazepoksit, diazepam, dikumarol, disülfiram, estrojenler, H2antagonistleri, halotan, izoniyazid, metilfenidat, fenotiyazinler, fenilbutazon, salisilatlar, süksinimitler, sülfonamidler, tolbutamit ve trazodonfenitoinin serum düzeyini yükseltirler. Karmazepin, sodyum valporat, folikasit, kronik alkolizm, rezerpin, sukralfat ise fenitoinin serum düzeyiniazaltırlar. Kalsiyum içeren antasit preraratlarla fenitoin emilim sorunlarınedeniyle birlikte alınmamalıdır. Fenobarbital, sodyum valproat, valporik asitve bazı antasitler fenitoinin serum düzeyini bazan azaltır bazan yükseltirler.

Doz Önerisi: Epanutin Ready Mixed Parenteral: Preparat bir ven içine kalın bir iğne veya intravenöz birkateter aracılığıyla yavaşca uygulanmalıdır.Epanutin'inintravenöz enjeksiyonu, nöbeti durduramıyorsa, genel anestezi dahil diğeryöntemler düşünülmelidir. Status epileptikus'ta devamlı nöbet durumununolduğu hastalarda daha hızlı etki nedeniyleEpanutinuygulamadan önce intravenöz yolla diazepam uygulanmalıdır. Daha sonraEpanutin Ready Mixed Parenteral, yükleme dozu olarak 19-15 mg/kg dozunda ve dakikada 50mg'yi geçmeyen bir hızla (70 kg'lik bir hasta için yaklaşık 20 dakika) yavaşçaintravenöz olarak uygulanır. Yükleme dozunu 6-8 saatte bir oral veya intravenöz100 mg'lik sürek dozları izlemelidir. Kardiyak aritmilerde intravenöz yolla birkerede 3.5 mg/kg dozunda verilir.Gerekirse aynı doz bir kez daha tekrarlanır.EpanutinKapsül: Erişkinlerdegünlük toplam doz 600 mg'yi aşmayacak şekilde günde 2-4 kere yemeklerden öncebirer kapsül alınmalıdır. 3 yaşından küçük bebek ve çocuklarda başlangıç dozugünde 2-3 defada alınan 50 mg olmalıdır. 4-6 yaş arası çocuklarda, 3 yaşındanküçük çocuklara uygulanan dozlar bir miktar arttırılabilir. 7-12 yaş arasıçocuklarda erişkinlere uygulanan dozlar kullanılır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.