Leponex

Leponex

Tablet

Novartis Pharma

Klozapin

Ambalaj: 25 mgx50 Tablet

: : 100 mgx50 tablet.

Eşdeğeri: ClonexTablet: 25 mgx50 tablet, 100 mgx50tablet(Adeka).

Endikasyon: Klasik nö-roleptiklereintolerans gösteren veya yanıt vermeyen, tedaviye dirençli şizofrenikhastalarda endikedir.

Kontra Endikasyon: Klozapinekarşı bilinen aşırı duyarlılık, geçmişinde ilaca bağlı toksik ya daidyosenkratik granülositopeni/agranülositoz (önceki bir kemoterapiile oluşmuş granülositopeni/agranülositoz dışında, bozulmuş kemikiliği fonksiyonu; kontrol altına alınamayan epilepsi; alkolik vediğer toksik psikozlar, ilaç intoksikasyonu, koma durumu; dolaşımkollapsı ve/veya herhangi bir neden ile oluşmuş MSS depresyonu; şiddetli,renal ve kardiyak yetmezlik durumlarında (örneğin miyokardit); midebulantısı, anoreksi ve sarılık ile birlikte seyreden aktif karaciğerhastalığı, ilerleyen karaciğer hastalığı ve hepatik yetmezlik durumlarındakontrendikedir.

Uyarılar: Kemik iliği fonksiyonunda önemli ölçüde depresyonyaptığı bilinen ilaçlar klozapin ile birlikte kullanılmamalıdır.Ayrıca,uzun etkili depo antipsikotiklerin klozapinle be-raber kullanımıönlenmelidir. Daha önceden kalıcı karaciğer bozukluğu olan hastalarklozapin kullanabilirler ancak düzenli karaciğer fonksiyon testleriyapılarak izlenmeleri gereklidir. Klozapin tedavisi sırasındahastalarda tedavinin ilk 3 haftası içinde vücut sıcaklığı geçi-ciolarak 38°C’nin üzerine çıkabilir. Bu ateş genellikle selimdir. Yüksekateşin bulunduğu durumlarda, Nö-roleptik Malign Sendrom (NMS) olasılığıda düşünülmelidir. Gebe kadınlarda olası yararlanma beklentisi,olası riskle-ri geçmediği sürece ilaç gebelikte kullanılmamalıdır.Klozapin alan anneler emzirmemelidir. Özellikle tedavinin ilkhaftalarında klozapinin sedasyona neden olması ve epilepsi eşiğini düşürmesinedeniyle araç ya da makine kullanımından kaçınılmalıdır.

Yan Etkileri: Granülositopenive agranülositoz bir risk faktö-rüdür. Lö-kositoz ve/ve-ya eozinofilioluşabilir. Çok nadiren trombositopeniye neden olabilir. Yorgunluk,sersemlik hali ve sedasyon en sık gö-rülen yan etkiler arasındadır.Baş dönmesi ve baş ağrısı da oluşabilir. Klozapin, diken ve dalga komplekslerininoluşumunu da içeren EEG değişikliklerine; doza bağımlı olarak epilepsieşiğini düşürür ve miyoklonik kasılmalara ya da jeneralize konvülsiyonlara;nadiren konfüzyon, yerinde duramama, ajitasyon ve deliryuma nedenolabilir. Rijidite, tremor ve akatizi bildirilmiştir. Ağız kuruluğu,görme bulanıklığı, terleme ve vücut ısısında düzensizlikler gözlenmiştir.Tükürük salgısında artış göreceli olarak sık raslanan bir yan etkidir. Özellikletedavinin ilk haftalarında senkop ile beraber veya senkop olmadantaşikardi ve postural hipotansiyon gö-rülebilir.Daha seyrek olmakla beraber hipertansiyon oluşabilir.Çok enderolarak dolaşım kollapsı bildirilmiştir. EKG değişiklikleri olabilir.İzole olgularda bazan ölümcül de olabilen kardiyak aritmi, perikarditve miyokardit (eozinofili ile birlikte olan ya da olmayan) bildirilmiştir.Nadir olgularda tromboembolizm rapor edilmiştir. İzole olgulardadolaşım kollapsı ile birlikte olan veya olmayan solunum depresyonuveya durması gö-rülmüştür. Nadiren disfajisi olan hastalarda veyaakut doz aşımının sonucu olarak, alınan yiyeceğin aspire edilmesigö-rülebilir. Bulantı, kusma, kabızlık ve çok nadiren ileus gö-rülebilir.Karaciğer enzimlerinde kısa süreli, asemptomatik artışlar ve nadirenhepatit ve kolestatik sarılık oluşabilir.Çok nadir olarak ani hepatik nekroz rapor edilmiştir.Nadir olgularda akut pankreatit rapor edilmiştir. İdrar tutamamave idrar retansiyonu, seyrek olarak priapizm rapor edilmiştir. İzoleolgularda, klozapin tedavisiyle ilişkili akut interstisyel nefrit bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Kemikiliği fonksiyonunu ciddi bir şekilde baskılayıcı etkisi olan ilaçlarlabirlikte klozapin kullanılmamalıdır. Klozapin, narkotikler, antihistaminiklerve benzodiyazepinler gibi MSS depresanları ile MAO inhibitörlerininve alkolün merkezi etkisini artırabilir. Benzodiyazepin veyaherhangi bir psikotropik ilaç alan (veya yakın zamanda almış) hastalardaklozapin tedavisi başlatıldığında dolaşım kollapsı riski artabileceğindenözel dikkat gösterilmesi önerilir. Aditif etkilerin oluşma olasılığınedeniyle, özellikle antikolinerjik, hipotansif veya respiratuvardepresan etkili ilaçlarla birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.Lityum veya diğer MSS aktive edici ajanlarla birlikte kullanımı nöroleptikmalign sendromun (NMS) gelişme riskini artırabilir. Antiadrenerjiközellikleri nedeniyle klozapin norepinefrin veya diğer alfaadrenerjikajanların kan basıncını yükseltici etkilerini azaltabilir ve epinefrinin presöretkisini tersine çevirebilir. Klozapinin valproik asitle birlikte kullanıldığıolgularda bazan ender ancak ciddi epilepsi nöbetleri ve bu arada daha önceepileptik olmayan hastalarda bu tür nöbetlerin başladığı bildirilmiştir.Nikotin alışkanlığının birdenbire sona erdirilmesi, plazmadaki klozapin konsantrasyonlarınıyükselterek advers etkilerde artışa neden olabilir.

Doz Önerisi: Dozaj her hastanın durumuna göre ayrı ayrıdüzenlenmelidir. Her hasta için en düşük etkili doz kullanılmalıdır. Başlangıç tedavisindeilk gün 1 veya 2 kez 12.5 mg (25 mg'lik tabletin yarısı), izleyen 2. gün ise 1veya 2 kez 25 mg tablet verilir. İyi tolere edildiğinde günlük doz, 25 mg ile50 mg'lik artışlarla yavaş bir şekilde 2-3 hafta içinde günde 300 mg'yeulaşacak düzeyde artırılır. Daha sonra eğer gerekirse günlük dozda, 4 günlükveya tercihen 1 haftalık aralarla 50 mg ile 100 mg'lik artışlar yapılabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.