Molit

Molit

Ampul

Adeka

Hiyosin nbutilbromür

Ambalaj: 20mg/1 mLx6 ampul.

Eşdeğeri:

Buscopan Ampul: 20 mg/1 mLx6 ampul(Eczacıbaşı);ButopanAmpul: 20 mg/1 mLx6 ampul(Biofarma);Spazmotek Ampul: 20 mg/1 mLx6 ampul(Bilim).

Endikasyon: Gastrointestinalsistem spazmlarında, bliyer sistem spazm ve diskinezisinde, ürogenitalsistem spazmlarında kullanılır.

Kontra Endikasyon: Hiyosinnbutilbromürekarşı aşırı duyarlık reaksiyonu gösteren kişiler, megakolon vemyasthenia gravis, kontrendikasyonlarıdır.

Uyarılar: Olası antikolinerjik komplikasyonriski nedeniyle, dar açılı glokom eğilimi olan hastalarda, intestinalya da üriner obstrüksiyon veya taşiaritmi eğilimi olanlarda kullanılırkendikkatli olunmalıdır. Neonatlarda toksik etkilidir. Gebelik sırasında,özellikle gebeliğin ilk üç ayı içinde, ilaç kullanımıyla ilgili geneluyarılar dikkate alınmalıdır. Emzirme dö-nemi içinde güvenirliğinigösteren çalışmalar yapılmamıştır. Bununla birlikte, bebek üzerindeyan etkiler bildirilmemiştir.

Yan Etkileri: Kserostomi,dishidroz, taşikardi, olası idrar retansiyonu ve akomodasyon bozukluklarıgibi antikolinerjik yan etkiler gö-rülebilirse de bu etkiler genelliklehafiftir ve kendiliğinden geçer. Başta deri reaksiyonları olmaküzere çok seyrek olarak alerjik reaksiyonlar ve dispne gö-rüldüğübildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Trisiklikantidepresanlar, antihistaminikler, kinidin, amantadin ve disopiramidinantikolinerjik etkilerini artırabilir. Metoklopramid gibi dopaminantagonistleriyle birlikte kullanıldığında, her iki ilacın gastrointestinalkanal üzerindeki etkileri azalır.bAdrenerjik ilaçların taşikardik etkileriniartırabilir.

Doz Önerisi: Akut kolik nö-betlerinde, günde birkaç kez SC, IMveya yavaş IV enjeksiyon şeklinde uygulanabilir. Küçük çocuklarda,şiddetli ağrı durumlarında günde 3 kez ¼ Ampul uygulanır.

Molit Plus

Film Tablet

HiyosinnButilbromür10 mg, parasetamol 500 mg

Ambalaj: 20 film tablet.

Eşdeğeri: BuscopanPlus Film Tablet: 20 tablet(Eczacıbaşı);SpazmolPlus Film Tablet: 20 tablet(Deva).

Endikasyon: Karın boşluğundakidüz kaslı organlarda (midebağırsak, safra ve idrar yolları, uterusgibi) ortaya çıkabilen paroksismal ağrıların tedavisindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Bileşimdekihiyosinnbutilbromür ve parasetamole karşı aşırı duyarlık, megakolonve myasthenia graviste kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Karaciğer işlev bozukluğu ve böbrek işlev bozukluğubulunan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Gebelik sırasında,özellikle ilk 3 ayda, ilaç kullanımıyla ilgili genel uyarılar dikkatealınmalıdır. Hiyosinnbutilbromürün emziren kadınlarda kullanılmasınıngüvenilir bir uygulama olup olmadığı henüz gösterilmemiştir.Parasetamol anne sütüne geçersede, terapö-tik dozlarda kullanıldığında bebek üzerinde bir etkisigö-rülmemiştir.

Yan Etkileri: Parasetamole bağlı olarak agranülositozya da pansitopeni gelişebilir. Bazı olgularda, parasetamolekarşı oluşan aşırı duyarlığa bağlı olarak Quincke ödemi, dispne,terleme, bulantı, kan basıncında düşme ve hatta şok bildirilmiştir.Nadir olgularda daha önce bronş astması veya allerji öyküsü bulunanpredispoze astım hastalarında bronkospazm gö-rülebilir. Hiyosinnbutilbromürebağlı kserostomi, dishidroz, taşikardi ve olası idrar retansiyonugibi antikolinerjik yan etkiler gö-rülebilirse de bu etkiler genelliklehafiftir ve kendiliğinden geçer. Çok nadir olarak özellikle deri reaksiyonlarıgibi aşırı duyarlık reaksiyonları bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Hiyosinnbutilbromür,trisiklik antidepresanlar, antihistaminikler, kinidin, amantadinve dizopramidin antikolinerjik etkilerini artırır. Metoklopramidgibi dopamin antagonistleriyle beraber kullanıldığında her ikiilacın gastrointestinal kanal üzerindeki etkileri azalır. Betaadrenerjikilaçların taşikardik etkilerini artırır. Parasetamolün normaldegüvenilir olan dozları, bazı hipnotik ve antiepileptikler (örn.glutetimid, fenobarbital, fenitoin, karbamazepin) ya da rifampisingibi ilaçlarla birlikte alındığında, karaciğer hasarına nedenolabilir. Aynı durum, alkol alımı için de geçerlidir. Propantelingibi ilaçlarla mide boşalmasının yavaşlatıldığı durumlarda, parasetamolünemilim hızının azalması sonucu etkinin başlaması gecikir. Metoklopramidgibi ilaçların uygulanmasından sonra mide boşalmasının hızlandığıdurumlar, emilim hızında artışa neden olur. Kloramfenikolle kombineedildiğinde, kloramfenikolün yarılanma süresi artabileceğinden,toksisite gö-rülme riski yüksektir. Parasetamol ve AZT (zidovudin)’ninbirlikte kullanımı lö-kosit sayısında azalmaya yol açabilir. Bu nedenlebu kombinasyon ve AZT, hekim önerisi olmadan, birlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: Erişkinlerde günlük doz 3 kez 1-2 Tablettir. Toplamdoz günde 6 tableti geçmemelidir. Çiğnenmeden bir miktar suyla yutulmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.