Proxacin

Proxacin

Film Tablet

Fako

Siprofloksasin

Ambalaj: 500 mgx14 Tablet

: : 750 mgx14 tablet.

Eşdeğeri: CiflosinFilm Tablet: 750 mgx14tablet(Deva);Ciprasid Film Tablet: 500 mgx14 tablet(Yeniİlaç);Cipro Film Tablet: 500 mgx14 tablet(Biofarma);CiproktanFilm Tablet: 500mgx14 tablet(Koçak);Loxasid Film Tablet: 500 mgx14 tablet(Toprak);RoflazinFilm Tablet: 500 mgx14tablet(Münir Şahin);Roxin Film Tablet: 500 mgx14 tablet, 750 mgx14 tablet(İ.E.Ulagay);SansetFilm Tablet: 500 mgx14Tablet, 750 mgx14 tablet(Sanovel);Sifloks Film Tablet: 500 mgx14 tablet(Eczacıbaşı);SiprobelFilm Tablet: 500mgx14 tablet(Nobel);Siprosan Film Tablet: 500 mgx14 tablet, 750 mgx14 tablet(Drogsan).

Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların neden olduğu, solunum yolları enfeksiyonlarında,orta kulak ve paranazal sinüslerin enfeksiyonlarında; göz enfeksiyonlarında;böbrek ve/veya üriner sistem enfeksiyonlarında; gonore, adneksit,prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında; abdominalenfeksiyonlarda (tifo dahil gastrointestinal sistem ve safra yollarınınbakteriyel enfeksiyonları, peritonit vb.); deri ve yumuşak dokuenfeksiyonlarında; kemik ve eklem enfeksiyonlarında; septisemide;immün sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında veya enfeksiyonriskinin yüksek olduğu durumlarda profilaktik olarak; immünosüpresiflerletedavi gö-ren hastaların selektif intestinal dekontaminasyonundaendikedir.

Kontra Endikasyon: Siprofloksasinveya diğer kinolon türü kemoterapö-tiklere aşırı duyarlık gösterenkişilerde kullanılmamalıdır. Siprofloksasin, büyüme çağındakiçocuklarda, jüvenillerde, gebelerde ve emziren kadınlarda, bugruplarda kullanım emniyeti ile ilgili yeterli kanıt bulunmadığıiçin kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Siprofloksasin alan hastalar iyi hidrate edilmelive aşırı alkali idrardan kaçınılmalıdır. Renal fonksiyon bozukluğundaya da renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu birlikte gö-rüldüğünde,doz azaltılmasına dikkat edilmelidir. Motorlu taşıt veya makinekullanma yeteneğini azaltabilir; bu durum özellikle, birlikte alkolalındığında söz konusudur.

Yan Etkileri: Bulantı,ishal, kusma, sindirim bozuklukları, abdominal ağrı, gaz, iştahsızlık,baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk, ajitasyon, titreme, dö-küntü, kaşıntıve ilaç ateşi gibi deri reaksiyonları, peteşi, hemorajik bül vevasküler tutulmayı gösteren (vaskülit) kabuklu papüller, Erythemanodosum, Erythe-ma ex-sudativum multiforme (minör), StevensJohnsonsendromu, Lyell sendromu, interstisyel nefrit, hepatit, taşikardi,eklem ağrıları, eklemde şişmeler, eozinofili, lö-kositopeni,granülositopeni, trombositopeni, anemi gö-rülebilir. Ender durumlardaaşırı duyarlılık reaksiyonları ilk siprofloksasin uygulamasında gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Siprofloksasinve teofilinin birlikte kullanımı, teofiline bağlı yan etkileriartırabilir. Siprofloksasin ve siklosporin birlikte verildiğinde,serum kreatinin konsantrasyonunun geçici olarak yükseldiği gözlenmiştir.Siprofloksasinve varfarinin birlikte verilmesi, varfarinin etkisini artırabilir.Siprofloksasin ve glibenklamidin birlikte kullanılması, glibenklamidinetkisini artırıp hipoglisemiye yol açabilir. Probenesid, siprofloksasininrenal ekskresyonunu etkileyebileceğinden, serum konsantrasyonundaartışa neden olabilir.

Doz Önerisi: Proxacin Film Tabletyemeklerden önce veya sonra uygulanabilir, ancakyemeklerden 2 saat sonra uygulanması önerilir. Ü-riner sistem enfeksiyonlarıolan hastalarda olağan doz 12 saat arayla 250 mg’dir. Orta derecededuyarlı bakterilerin neden olduğu komplike üriner enfeksiyonlarda12 saat arayla 500 mg uygulanabilir. Komplike olmayan akut gonore250 mg’lik tek dozla tedavi edilebilir. Diğer tüm enfeksiyonlardaolağan doz 12 saat arayla 500 mg’dir. Ö-zellikle ciddi enfeksiyonlar(örneğin kistik fibrozisli hastaların tekrarlayan enfeksiyon atakları,ağır intraabdominal enfeksiyonlar, osteomiyelit ve eklem enfeksiyonları,streptokoksik pnö-moni) ve orta derecede duyarlı bakterilerle gelişmişenfeksiyonlarda doz 12 saat arayla 750 mg’ye yükseltilebilir.Proxacin Film Tablettedavisi enfeksiyon belirtilerikaybolduktan sonra en az 2 gün daha sürdürülmelidir.Şiddetli ve komplike enfeksiyonlardadaha uzun süre gerekmekle birlikte, olağan tedavi süresi 7-14 gündür.Kemik ve eklem enfeksiyonlarının tedavisi için 4 ile 6 hafta veyadaha uzun süreli bir tedavi gerekebilir.Enfeksiyöz diyare 5-7 günde tedaviedilebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.