Adriblastina

Adriblastina

Flakon

Carlo Erba

Adriamisin HCl

Ambalaj: 10 mgx1 Flakon ve 5 mLx1 çö-zücü Ampul.

Endikasyon: Meme, akciğer,mesane, tiroid karsinomu ve ayrıca over karsinomunda, kemik ve yumuşakdoku sarkomaları, Hodgkin ve nonHodgkin lenfomalar, nö-roblastoma,Wilms tümö-rü, akut lenfoblastik lö-semi ve akut myeloblastik lö-semigibi çeşitli neoplastik durumlarda regresyon sağlamada başarıylakullanılmıştır. Doksorubisin, hem transüretral rezeksiyondan sonra(profilaktik olarak) hem de terapö-tik amaçla intravesikal olarakverildiğinde, yüzeysel mesane tümörlerinde de yarar sağlamıştır.

Kontra Endikasyon: Doksorubisinile tedavi, daha önce uygulanan kemoantiblastik tedavi veya radyoterapinedeniyle aktif myelosüpresyon varlığında ve daha önceden doksorubisinve daunomisinin kümülatif dozları uygulanmış olanlarda kontrendikedir.Doksorubisin kullanımı ağır kardiyopati varlığında veya ağır kardiyopatigeçirmiş hastalarda (her ne kadar doksorubisinin yol açtığı kardiyaktoksisitede, bu risk faktö-rünün önemini gösteren kesin veriler henüzyoksa da) önerilmez.

Uyarılar: Doksorubisinin kardiyak toksisitesineözellikle dikkat edilmelidir. Gebelerde kullanılmamalıdır. Uygulamadansonraki 1-2 gün boyunca doksorubisin idrara kırmızı bir renk verebilir.

Yan Etkileri: IV Yol: En önemli iki yan etki miyelosüpresyonve kardiyotoksisitedir. Alopesi en sık raslanan yan etkidir. Erkeklerdesakal uzaması da durmakta, ancak tedavi kesildiğinde yeniden çıkmaktadır.Tedaviye başladıktan 5-10 gün sonra stomatit gö-rülebilir. Bulantı,kusma, diyare gibi gastrointestinal bozukluklara da raslanabilir.İntravezikalYol: Hematüri,mesane ve üretrada yanma, dizüri gö-rülebilir; bu reaksiyonlar genellikleorta şiddette ve kısa sürelidir. Zaman zaman ateş, üşüme, ürtikerile birlikte ortaya çıkan allerji olguları bildirilmiştir. Anafilaktikşok olasılığı da rapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Doksorubisin ve heparin kimyasalyönden geçimsiz olup, karıştırılmamalıdır.

Doz Önerisi: İntravenöz Yol: Adriblastinakullanılan tek antitümör ajansa, erişkinler içinönerilen doz 21 günde bir, kemik iliği rezervine bağlı olarak IV yoldan60-75 mg/m2vücut yüzeyidir. Düşük dozla tedavi (60 mg/m2),kemik iliği rezervinin yaşlılık, daha önce uygulanan tedavi veyaneoplastik ilik enfiltrasyonu nedeniyle yetersiz olduğu hastalariçin önerilir. 60-75 mg/m2’lik doz, tek doz şeklinde verilebilirveya 2-3 güne bö-lünerek art arda uygulanabilir. Alternatif bir uygulamaolarak, özellikle pediyatrik kullanımda 3 gün süreyle IV olarak günde30 mg/m2’lik bir dozun uygulanabileceği bildirilmiştir.Bu uygulama 4 haftada bir tekrarlanmalıdır.İntravezikal Yol: Topikal intravezikal tedaviiçin önerilen doz, 1 hafta ile 1 ay arasında değişen aralıklarla, heruygulama için 30-50 mg’dir. Tedavinin profilaktik veya terapö-tikoluşuna bağlı olarak uygulama sıklığını ve tedavi süresini hekimbelirler.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.